Ç’u bënë marksistët shqiptarë?

May 7, 2018 13:13

Ç’u bënë marksistët shqiptarë?

Prof. Fatos Tarifa

59 vite më parë, në një prej librave më të famshëm, më të lexuar, më të ribotuar, të përkthyer në më shumë gjuhë dhe më të cituar në fushën e shkencave sociale, titulluar Imagjinata sociologjike (The Sociological Imagination), sociologu amerikan C. Wright Mills vinte në dukje se kërkimi sociologjik deri atëherë ishte prirur më shumë nga kërkesat që buronin prej preokupimeve burokratike, sesa nga preokupimet intelektuale të shoqërisë. Sipas tij, studimet sociologjike e kishin përqendruar vëmendjen e tyre në akumulimin e fakteve që synojnë lehtësimin e vendimeve administrative dhe fare pak u kishin kushtuar vëmendje problemeve reale të shoqërisë dhe, sidomos, preokupimeve teorike lidhur me to.

Mills krijoi një vizion të ri mbi sociologjinë, si një disiplinë e angazhuar moralisht dhe politikisht në mënyrë kritike për zgjidhjen e problemeve reale të shoqërisë, arsye kjo, për të cilën ai u bë sociologu publik më me influencë në kohën e tij dhe, së bashku me sociologët e njohur David Riesman dhe Robert Bellah, konsiderohet si pararendësi i asaj që Michael Burawoy e ka quajtur “sociologji publike” (public sociology).

Koncepti mbi sociologjinë publike u bë një temë qendrore në debatin sociologjik bashkëkohor në mesin e viteve 2000, kur Michael Burawoy e popullarizoi këtë frazë duke e bërë atë pjesë të një projekti të gjerë intelektual, si asnjë sociolog tjetër qysh nga koha kur C. Wright Mills, circa 1950-1960, e projektoi për here të parë. Debati mbi sociologjinë publike mori shkas nga perceptimi i kushteve të shoqërisë bashkëkohore, tipare të së cilës janë bërë zhvillimi i parregulluar i kapitalizmit dhe një globalizim asimetrik, të cilët krijojnë tiraninë e tregut dhe pabarazi të skajshme në të gjitha anët e globit. Ndërkohë, demokracitë e reja që krijohen, shumë herë s’janë veçse një vello për të mbuluar interesa të fuqishme, deprivimin dhe tjetersimin e masave shumë të gjera të popullsisë. Në këtë kuadër, ky debat sjell në vëmendje çështjen e vlerave të sociologut dhe të rolit që duhet të luajë sociologjia në kohën tonë.

Edhe pse debati në fjalë ka nisur qysh kur Max Weber artikuloi idenë e një shkence sociale të “çliruar nga vlerat”, ishte C. Wright Mills, “kampioni i sociologjise publike klasike”, siç e ka cilësuar atë vetë Burawoy, ai që shënoi kthesën e parë nga sociologjia instrumentalistesociologjine publike. Mills kritikoi ashpër sociologjinë profesionale të viteve 1950 për irrelevancë, për përpjekje të dështuara në krijimin e një “grand theory” dhe për empiricizëm të pakuptimtë, që i ndante të dhënat emirike nga konteksti i tyre. Në dallim prej saj, sociologjia, argumentonte Mills, ka një mision: të shërbejë si një medium për një debat shoqëror kritik, në të cilin të angazhojë publikun e informuar. Detyra e sociologjisë, sipas tij, është që të ofrojë një vështrim kritik mbi realitetin shoqëror aktual për t’u shërbyer qytetarëve që të kuptojnë kushtet sociale të shoqërisë së tyre.

Mills i çmonte sociologët klasikë europianë (Marx, Durkheim dhe Weber) si modele të sociologjisë publike. Ata, sipas tij, ofruan këndvështrime të tilla të historisë, të cilat ndihmojnë për të kuptuar pasojat e zhvillimeve të sotme lidhur me shkallën e lirisë së individit dhe zhvillimin e demokracisë. Edhe pse sociologët klasikë europianë, pothuajse pa përjashtim, e vinin theksin në objektivitetin e dijes sociologjike, Mills e shihte këtë si vlerësim nga ana e tyre për realitetet empirike. Vetë ai nuk hoqi dorë asnjëherë nga bindja se analizat sociale nuk mund të zhvishen nga vlerat dhe angazhimet politike dhe morale të sociologut. Sipas tij, që të jetë efektive, sociologjia duhet të jetë njëherësh e fokusuar në realitetet empirike të jetës shoqërore dhe pasionante në rolin e saj kritik në shoqëri.

Mills mendonte se, ajo që e dallon mendimin sociologjik efektiv nga një mendim i cili dështon të pasqyrojë vërtetësisht realitetin shoqëror, është imagjinata sociologjike. Në të vërtetë, ai e cilësonte sociologjinë si një akt të imagjinatës sociologjike. Por, ç’kuptonte Mills me “imagjinatë sociologjike”? Sipas tij, imagjinata sociologjike është thjesht ajo “aftësi e mendjes” sonë, e cila na lejon të kuptojmë “historinë dhe biografinë si edhe marrëdhëniet mes tyre në shoqëri”, si një kusht për të kuptuar ç’ndodh në botën shoqërore që na rrethon dhe për të shpjeguar atë që ndodh. Ai argumentonte se imagjinata sociologjike i mundëson individit që e zotëron atë të kuptojë kontekstin e gjerë historik në të cilin ky individ jeton dhe vepron, si edhe rëndësinë që ka vetë ky kontekst në jetën e individëve të ndryshëm dhe në veprimtarinë e tyre.

Shumë herë, në vorbullën konfuze që krijojnë eksperiencat tona të përditshme, individuale e shoqërore, mund të ndodhë që çdonjëri nga ne të formojë një përfytyrim iluzor mbi pozitën e vet në shoqëri dhe, ipso facto, të mos kuptojë vendin që zë dhe rolin që luan ai realisht në shoqërinë e tij. Faktin që ne të gjithë, shkruante Jay Weinstein, jemi njëherësh qenie individuale dhe sociale, unike dhe të zakonshme, private dhe publike dhe, si individë, zemë një pozitë të caktuar në strukturën e shoqërisë, na ndihmon ta kuptojmë pikërisht imagjinata sociologjike, të cilën Mills nuk e shihte si një atribut vetëm të njerëzve që merren me studimin e shoqërisë, por si një cilësi që mund ta zhvillojë kushdo. Përmes saj, ne arrijmë të kuptojmë lidhjet dhe ndërveprimin mes biografisë së çdonjërit nga ne dhe zhvillimeve e tendencave historike kryesore të kohës sonë, midis preokupimeve tona personale dhe çështjeve sociale bashkëkohore. Mills shkruante: “Fryti i parë i kësaj imagjinate dhe mësimi i parë i shkencës sociale që mbështetet në të është ideja se individi mund t’i kuptojë eksperiencën dhe fatin e tij vetëm duke e vënë veten në kontekstin e kohës së tij; se ai mund t’i kuptojë shanset që ka në jetë vetëm nëse kupton shanset që kanë edhe individë të tjerë në kushte të njëjta me të”.

 1. Wright Mills argumentonte se, për të përmbushur premtimin e saj, sociologjia kërkon nga ata që merren me studimin e jetës së shoqërisë që të fokusohen në problemet esenciale të saj dhe t’i trajtojnë këto probleme të lidhura me tiparet strukturore dhe historike të sistemit sociokulturor që studiojnë. Këto tipare kanë kuptim për çdo individ dhe ndikojnë jashtëzakonisht shumë në vlerat, në karakterin dhe në sjelljen e individëve konkretë, të cilët janë pikërisht ata që, me karakteristikat e tyre, përbëjnë një sistem të dhënë sociokulturor. Siç shprehej Mills, sociologjia synon ta vendosë arsyen në shërbim të çështjeve humane dhe të problemeve reale të shoqërisë.

Për të përmbushur këtë rol dhe misionin publik të sociologjisë, ai sugjeronte që të “evitohet burokratizimi i mëtejshëm i arsyes dhe i diskutimeve”, pasi kjo mund të çojë në një kontroll gjithnjë e më të madh si mbi individin, ashtu edhe mbi organizatat në shkallë të gjerë dhe të krijojë një “racionalitet pa arsye” (rationality without reason), i cili “nuk është i barabartë me lirinë, por është shkatërruesi i saj”. Mills shkruante: “Ajo që sugjeroj unë është se, duke u marrë me çështje dhe shqetësime sociale dhe duke i formuluar ato si probleme të shkencës shoqërore, ne kemi shansin më të mirë, madje, unë besoj të vetmin shans, për ta bërë arsyen demokratikisht të dobishme për çështjet humane në një shoqëri të lirë, për të realizuar në këtë mënyrë vlerat klasike që frymëzojnë atë çka premtojnë studimet tona”.

Shqipëria socialiste—larg Perëndimit dhe jashtë “fshatit global”

Vepra e C. Wright Mills ka qenë dhe mbetet frymëzuese për shumë sociologë dhe studiues të tjerë të jetës shoqërore kudo në botë. Idetë e tij kanë frymëzuar edhe autorin e këtyre radhëve që nga koha kur unë u njoha për herë të parë me to një çerek shekulli më parë. Ato vazhdojnë të ndikojnë në mënyrën se si unë e imagjinoj sociologjikisht realitetin shoqëror dhe në këndvështrimin prej nga i përqasem atij për ta studiuar. Natyrisht, cilido nga ju, lexues të nderuar, e ka këtë “aftësi të mendjes”, të cilën Mills e quante “imagjinatë sociologjike”, për të kuptuar “historinë dhe biografinë, si edhe marrëdhëniet midis tyre në shoqëri”. Kjo “aftësi e mendjes” na ndihmon të kuptojmë dhe të shpjegojmë se çfarë ndodh në realitetin shoqëror në të cilin jetojmë. Biografitë personale, sociale dhe intelektuale të gjithësecilit prej nesh nuk mund të kuptohen pa, ose jashtë kontekstit historik të zhvillimit sociokulturor të shoqërisë shqiptare, në të cilën jemi rritur dhe socializuar.

Unë jam lindur në vitin 1954, dhjetë vite pas mbarimit të Luftës së Dytë Botërore dhe vendosjes së sistemit të socializmit shtetëror në Shqipëri. Periudha e shkollës së mesme për mua filloi në vitin 1969 dhe vazhdoi deri më 1973. Kjo ishte koha kur në Amerikën e Veriut dhe në Europën Perëndimore ndjeheshin akoma fuqishëm efektet tronditëse të lëvizjeve studentore, të revolucionit seksual, të lëvizjes për të drejtat e njeriut, të lëvizjes feministe dhe të protestave kundër luftës në Vietnam, të cilat, bashkërisht, i çelën rrugë një kulture libertine dhe ndryshimeve politike radikale në Perëndim.

Në Shqipëri, pas një periudhe shumë të shkurtër liberalizimi kulturor, e cila u duk se i dha fund një minirevolucioni kulturor të importuar nga Kina në gjysmën e dytë të viteve 1960, duke filluar nga fundi i vitit 1972 diktatura komuniste shtypi dhunshëm çdo manifestim të lirisë krijuese në arte, në muzikë e në letërsi, duke shuar te ne, të rinjtë e asaj kohe, çdo shpresë për liberalizimin dhe hapjen e kulturës e të shoqërisë shqiptare. Ndërsa në Perëndim kjo ishte epoka e “Rock-and-roll”-it, e Bitëllsave dhe e eksperimentimeve nga më të frytshmet në fushën e krijimtarisë letrare, muzikore e artistike, në Shqipëri kjo periudhë ishte ajo e censurës më të ashpër në këto fusha.

Në Perëndim, veçanërisht në Shtetet e Bashkuara, në Kanada, në Francë, në Angli, në Hollandë dhe në Gjermani, kjo periudhë frymëzoi një zhvillim dhe popullarizim të jashtëzakonshëm të sociologjisë e të shkencës politike. Në SHBA, madje, sociologjia u bë, në një kuptim real të fjalës, pjesë e kulturës së përditshme, ose e asaj që quhet “kulturë popullore” (popular culture, ose pop culture). Qindra mijëra studentë amerikanë e mësuan atë në kolegje dhe universitete; mijëra libra sociologjikë u botuan në paperback, duke u bërë pjesë e një literature të gjerë për klasën e mesme, literaturë e cila shitej kudo: në stacione hekurudhore, në aeroporte, etj. Kjo ishte, gjithashtu, periudha kur sociologjia amerikane, e cila deri atëherë e kishte pasur “qendrën” e saj—dhe ishte zhvilluar kryesisht—në Universitetin e Çikagos, në Harvard dhe në Kolumbia, tani, në mesin e viteve 1960, u zhvendos në Universitetin e Kalifornisë, në Berkli, universitet i cili, siç shkruan Alvin Gouldner në librin e tij të njohur Kriza e ardhshme e sociologjisë perëndimore, u bë avangardë e lëvizjes studentore dhe e radikalizmit të majtë. Ndërkohë, në Shqipërinë komuniste, sociologjia konsiderohej një pseudoshkencë, ose, edhe më keq, si një shkencë “borgjeze”. E vetmja teori mbi shoqërinë, (e cila inkorporonte filozofinë, shkencën politike dhe sociologjinë), ishte materializmi historik, i cili, ashtu si në Bashkimin Sovjetik dhe në shumicën e vendeve të Europës Lindore, u bë, siç shprehet Gouldner, “sociologjia partiake e intelektualëve”.

Në Perëndim, kjo ishte periudha që lindi të Majtën e Re (the New Left), term ky i përdorur për herë të parë pikërisht nga C. Wright Mills. Ky fenomen, siç ka argumentuar Alvin Gouldner, u stimulua dhe u energjizua pikërisht nga infiltrimi i sociologjisë në kulturën popullore, nga influenca e saj në revoltat studentore, si edhe nga roli që luajti në atë kohë një sociolog i tillë, si C. Wright Mills, në artikulimin e sentimenteve të radikalizmit të ri amerikan. Në Shqipëri, kjo periudhë shënoi fillimin e një fushate të re represive në politikë dhe në çdo sferë të jetës shoqërore.

Në një kohë kur shoqëritë perëndimore po bëheshin gjithnjë e më të hapura në një botë që globalizohej nga dita në ditë dhe që, po të përdorim shprehjen e filozofit kanadez, Marshall McLuhan, po shndërrohej në një “fshat global” (global village), Shqipëria po mbyllej e vetizolohej gjithnjë e më shumë pas “perdes së hekurt”, që e ndau atë për gati një gjysmë shekulli nga qytetërimi perëndimor.

Në një kohë kur në Perëndim po formoheshin dhe konkuronin shkolla të reja të mendimit politik e shoqëror, në Shqipëri, marksizëm-leninizmi, i kalcifikuar dhe i dogmatizuar si teori dhe praktikë në eksperiencën sovjetike dhe atë kineze, u deklarua me kushtetutë si “ideologji sunduese”, edhe pse, në fakt, ajo ishte e vetmja ideologji e lejuar në vend.

Antisociologjizmi komunist

Këto ishin, në vija të përgjithshme, rrethanat historike e politiko-shoqërore në të cilat unë dhe brezi im u rritëm, u arsimuam dhe u socializuam në Shqipëri. Unë e kam pasur dhe e kam pasion studimin e jetës së shoqërisë dhe të problemeve të saj. Në moshë të re më mrekullonte studimi i historisë. Në universitet, ishte filozofia ajo që pushtoi imagjinatën dhe horizontin tim kulturor. Në sociologji, unë erdha relativisht vonë në karrierën time, pjesërisht për shkak të një rrethane rastësore, përmes së cilës e “zbulova” këtë disiplinë, por kryesisht për shkak të një zgjedhjeje të ndërgjegjshme për të lënë studimet akademike në fushë të historisë së filozofisë dhe për t’u angazhuar tërësisht në studimin e problemeve aktuale të realitetit shoqëror. Atëherë, por edhe sot, unë e vlerësova dhe e vlerësoj sociologjinë, veçanërisht “imagjinatën sociologjike”, si një faktor për zgjerimin e dimensioneve të lirisë për mua vetë dhe për shoqërinë shqiptare. Gjatë këtij më shumë se një çerek shekulli që unë i jam kushtuar mësimdhënies së sociologjisë dhe studimeve në këtë fushë, tek unë është përforcuar edhe më shumë bindja që shprehte, plot një shekull më parë, Lester F. Ward, një ndër themeluesit e sociologjisë amerikane, se “sociologjia është një shkencë e çlirimit dhe jo e kufizimit”.

Në fundin e viteve 1980 i thellova njohuritë e mia në këtë fushë, ndërkohë që nisa t’ua mësoj sociologjinë, si një disiplinë të veçantë, të shkëputur nga materializmi historik, studentëve të mi në Universitetin e Tiranës. Për fat të keq, unë dhe moshatarët e mi nuk patëm mundësi ta studionim sociologjinë në shkollat shqiptare, pasi këtu, siç vura në dukje më sipër, gjatë viteve të shkollimit të brezit tim, e vetmja “sociologji” konsiderohej se ishte doktrina marksiste. Interdikti që u kishte vënë regjimi i atëhershëm shkollave dhe doktrinave filozofike e sociale, klasike ose moderne, si edhe mungesa thuajse e plotë e lirisë akademike, e bënin shumë të vështirë formimin dhe përparimin profesional të studentëve dhe të studiuesve shqiptarë në këto fusha.

Në atë kohë, të gjithë ne, studiuesit e shkencave sociale, pavarësisht shtatit të ndryshëm që kishim, duhej të vishnim të njëjtin kostum, të prerë njëlloj, dhe të mbanim të njëjtën kapele, e cila na identifikonte të gjithëve si marksistë. Sepse askush nuk mund të ishte antimarksist, ose jomarksist, nëse dëshironte të kishte një punë, të merrte një rrogë, të kishte shokë, me një fjalë, të jetonte i lirë.

Regjimi komunist në Shqipëri ishte thellësisht antisociologjik ne ethosin e tij dhe armiqësor ndaj vetë idesë së “shoqërisë”. Diversiteti i mendimeve dhe i interpretimeve mbi realitetin shoqëror tolerohej vetëm brenda kornizës që ekspozonte tablonë marksiste, materialisto-historike të botës. Jashtë kësaj kornize nuk mund të kishte shpjegim tjetër shkencor të realitetit shoqëror. Çdo shpjegim që binte në kundërshtim me teorinë marksiste ishte “pseudoshkencor”, ose “antishkencor”, apo më keq akoma, “regresiv” dhe “reaksionar”. Nga ana tjetër, uniformiteti i mendimeve konsiderohej një shenjë e unitetit të shoqërisë, njëlloj si rezultati 99.99 për qind që siguronte Partia e Punës, e vetmja parti politike në vend, në votime për kandidatët e saj të Frontit Demokratik.

Ç’u bënë marksistët shqiptarë?

Çudia ndodhi thuajse overnight. Të gjithë ata studiues të shkencave shoqërore që kishin qenë “marksistë”, sidomos ata, të cilët deri atëherë i kishin rënë gjoksit me grusht për të treguar se ishin “marksistë të betuar”, u bënë “antimarksistë” sapo sistemi politik ndryshoi. Njerëz të tillë, Adam Michnik i ka stigmatizuar duke i quajtur “dhelpra që ndërrojnë lëkurën sipas rrethanave”. Karl Marx, mësuesi ynë i madh dhe i vetëm deri atëherë, u bë papritur, sa hap e mbyll sytë, një mendimtar “pa vlerë”, madje një njeri i urryer, mbi të cilin u hodhën të gjitha mallkimet për vuajtjet dhe prapambetjen e shqiptarëve në sistemin komunist. Një ngjarje e asaj kohe e ilustron këtë më së miri.

Në vjeshtë të vitit 1991, më vizitoi në Tiranë mikja ime, Barbara Heyns, profesore e sociologjisë në Universitetin e Nju Jorkut. Heyns erdhi në Tiranë nga Varshava, ku punonte në atë kohë me një grant “Fulbright” për një projekt mbi reformën arsimore në Poloni. Ajo ishte sociologia e parë amerikane që vizitonte Shqipërinë dhe unë, domosdo, e ftova të mbante një leksion në një prej klasave të mia në Fakultetin atëherë të sapokrijuar të Filozofisë dhe Sociologjisë. Ajo që më ka mbetur në mendje edhe sot, pas 22 vjetësh, është ky episod.

Barbara Heyns e nisi leksionin e saj me këtë pyetje, drejtuar studentëve të mi të sociologjisë: “Sa prej jush do të thonin se janë sociologë marksistë? Ngrini dorën”. Asnjë prej 30 e ca studentëve të mi nuk lëvizi dorën. Ata filluan të vështrojnë njëri-tjetrin në sy, pastaj mua, sikur të donin të siguroheshin se pyetja e sociologes amerikane nuk ishte një provokim. Heyns e përsëriti pyetjen e saj, këtë herë disi më ndryshe: “Asnjëri nga ju nuk është marksist?” Përsëri heshtje, të cilën Heyns e theu me këto fjalë: “Unë besoj se ju të gjithë e njihni Marksin dhe keni lexuar disa nga veprat e tij, apo jo?”. Disa nga studentët lëvizën kokat në mënyrë pohuese. Pas kësaj, Barbara Heyns iu drejtua studentëve me këto fjalë: “Kam qenë në Pragë, por asnjë nga studentët çekë të sociologjisë që kam pyetur nuk më ka thënë se është marksist. Kam qenë në Budapest dhe në Varshavë, por askush nga studentët e mi hungarezë dhe polakë nuk më ka thënë se është marksist. Vij tani në Tiranë, dhe askush nga ju nuk më thotë se është marksist. Çudi, ç’ka ndodhur kështu në Europën Lindore! Deri dje, të gjithë ishin marksistë; sot, askush nuk thotë se është i tillë. Ç’u bënë të gjithë marksistët? Ku janë ata sot?”. Dhe duke mos pritur përgjigje prej studentëve të mi, Heyns shtoi: “Në qoftë se dëshironi të dini se ku janë sociologët marksistë sot, duhet të vini në Nju Jork, në Berkli, në Medison apo në Çikago. Ata, të gjithë, janë në departamentet e sociologjisë të universiteteve amerikane”.

Në atë kohë, pra më 1991, edhe unë vetë i mora këto fjalë të Barbara Heyns jo fort seriozisht. Sidoqoftë, kur një vit më vonë, më 1992, m’u dha mundësia të punoja me një grant “Fulbright” në Departamentin e Sociologjisë në Universitetin e Karolinës së Veriut, në Çapëll Hill dhe, pak kohë më vonë, të studioja dhe të mbroja po në atë departament doktoraturën në sociologji, kuptova se Heyns kishte pasur, deri diku, të drejtë. Në vitin 1992 m’u dha rasti të takohem për herë të parë, në zyrën e tij në Berkli (Kaliforni), me sociologun Michael Burawoy, një ndër sociologët marksistë më të shquar në kohën tonë, i cili, në vitin 2004, u zgjodh president i Shoqatës Sociologjike Amerikane, ndërsa në vitt 2010-2014 ka qenë president i Shoqatës Sociologjike Ndërkombëtare. Po më 1992, pata fatin të njihem me sociologun e shquar, të ndjerin Seymour Martin Lipset, në konventën vjetore të Shoqatës Sociologjike Amerikane, në Pitsburg, në të cilën Lipset u zgjodh president i kësaj shoqate. Përpara se Lipset të hiqte dorë nga marksizmi dhe nga pikëpamjet radikale të majta, ai, gjithashtu, kishte qenë një sociolog dhe politolog marksist.

Në vitin 1994, Peter Blau, i cili kishte qenë nxënës i sociologut të shquar Robert K. Merton, njërit prej sociologëve amerikanë më në zë në shekullin e 20-të dhe, vetë ai, Blau, një legjendë në sociologji, do të bëhej profesori im i teorisë sociale. Peter Blau, gjithashtu, erdhi në sociologji përmes teorisë marksiste dhe nuk e fshihte vlerësimin e tij për të. Më kujtohet, madje, se në një prej leksioneve të tij, kur e pyeta Prof. Blaun nëse, ashtu sikurse Isaac Newton dhe Albert Einstein krijuan secili një paradigmë të re në shkencat mbi natyrën, a mundej ai vetë të përmendte një emër, i cili, sipas tij, ka krijuar një paradigmë të re në shkencat mbi shoqërinë, Blau, pa u menduar shumë, tha: “Nëse mund të flitet për një paradigmë të re në shpjegimin e shoqërisë, e tillë, për mendimin tim, mund të konsiderohet vetëm paradigma që krijoi Karl Marx”.

Me dhe pa Marksin

Ishte në atë kohë, në mesin e viteve 1990 dhe në Karolinën e Veriut, që, falë sociologëve të tillë të shquar, si Peter Blau dhe Craig Calhoun, teoritë sociologjike klasike dhe ato bashkëkohore u bënë pjesë esenciale e formimit tim akademik. Studimi i tyre ka pasur dhe vazhdon të ketë një ndikim të veçantë në veprimtarinë time studimore dhe në aktivitetin tim pedagogjik. I arsimuar në Shqipëri me teorinë marksiste, studimi i sociologjisë në Shtetet e Bashkuara dhe njohja me teoritë sociologjike klasike dhe ato bashkëkohore kanë qenë për mua një risocializim në shkencën sociale, çka bëri të mundur tek unë krijimin e mënyrave të reja të të menduarit për veten dhe për botën shoqërore në të cilën jetojmë. Për të ilustruar këtë proces risocializimi në shkencën sociale dhe në mënyrën e të kuptuarit të shoqërisë, mjafton të përmend sa larg janë dhe sa shumë ndryshojnë pikëpamjet dhe qëndrimet e mia sot nga ato të tridhjetë viteve më parë, të shprehura në disa artikuj të botuar në shtypin shqiptar në fillim të viteve 1980.

Duke mos e mohuar kontributin e jashtëzakonshëm që ka dhënë një mendimtar i tillë, si Karl Marx, në shpjegimin e faktorëve që përcaktojnë zhvillimin e shoqërisë, studimet në fushën e sociologjisë më kanë bindur se, përveç tij dhe teorisë marksiste, ka pasur dhe ka edhe mendimtarë dhe teori të tjera, të cilat kanë dhënë dhe japin një kontribut të çmuar në shpjegimin e jetës së shoqërisë dhe të dukurive të saj.

 

Sociologjia, diktatura dhe demokracia

Nuk është e rastit që sociologjia lindi dhe u zhvillua më parë dhe më shumë në vendet e zhvilluara industriale e demokratike, në Europën Perëndimore dhe në Shtetet e Bashkuara. Po kështu, është e lehtë të kuptohet pse sociologjia është parë dhe shihet me dyshim dhe me frikë nga regjimet totalitariste e autoritariste. Ajo është konsideruar dhe konsiderohet e rrezikshme nga ato qeveri, të cilat i tremben kërkimit empirik dhe njohjes reale të fakteve të jetës sociale.

Në të kaluarën, sociologjia ka qenë e ndaluar t’u mësohej të rinjve në universitete, si nga regjime autoritariste të majta, ashtu edhe nga regjime të djathta, p.sh. në Shqipëri gjatë periudhës së socializmit shtetëror, në Kinë në fund të viteve 1960, në Greqi në të njëjtën kohë, kur këtë vend e sundonte junta e kolonelëve etj. Qëndrimi mohues dhe përjashtues ndaj sociologjisë ka qenë, gjithashtu, një tipar edhe i nazistëve, të cilët e urrenin këtë shkencë. Kjo u dëshmua më së miri pas ardhjes së tyre në pushtet, në vitin 1933, dhe deri në mbarim të Luftës së Dytë Botërore, kur sociologët gjermanë ose u vranë, ose u detyruan të largoheshin nga vendi i tyre, duke u vendosur kryesisht në Shtetet e Bashkuara dhe në Angli. Pushtimi i Francës prej ushtrive naziste bëri që edhe shumë sociologë francezë, përfshirë edhe Claude Lévi-Strauss, të largoheshin (një pjesë e tyre përkohësisht) në Shtetet e Bashkuara.

Shembja e komunizmit dhe krijimi i një shoqërie të hapur e demokratike në Shqipëri kanë krijuar kushtet dhe nevojën e domosdoshme që sociologjia të zërë, më në fund, vendin e saj të merituar në shkollat dhe në universitetet shqiptare dhe që studimet sociologjike të bëhen pjesë e asaj lëvizjeje të re intelektuale dhe e rimëkëmbjes akademike që ka nisur në vendin tonë. Tradita e studimeve sociologjike, pedagogët dhe studiuesit tanë në fushën e sociologjisë, si edhe marrëdhëniet e sociologëve shqiptarë me komunitetin e gjerë ndërkombëtar të studiuesve të shkencave sociale janë të kufizuara. Sidoqoftë, ato nuk mungojnë. Kuptimi bashkëkohor (modern dhe perëndimor) i rëndësisë që kanë sociologjia dhe studimet sociologjike në vendin tonë, vëmendja dhe mbështetja institucionale më e madhe se deri më sot për mësimin dhe zhvillimin e kësaj disipline në universitetet shqiptare, si edhe mbështetja financiare e projekteve studimore në fushën e dukurive sociologjike janë disa nga problemet dhe nevojat më të ndjeshme për sistemin e arsimit të lartë dhe atë të veprimtarisë akademike në këtë fushë në vendin tonë sot.

 

May 7, 2018 13:13
Komento

37 Komente

 1. shkodra May 7, 13:39

  Unë, unë, unë dhe unë. Pas Marksit, unë. Sic duket Gazeta DITA nuk po kalon dite te mira.

  Reply to this comment
  • Juglindori nga Korça May 7, 15:33

   Degjo , more shkodran ! Jam korçar dhe nuk me vjen hiç mire te debatoj , apo te kundershtoj shkodranet , me te cilet , neve korçaret tradicionalisht na lidh nje respekt i veçante , i ndersjellte . Jo vetem nga eksperienca ime neper konvikte , shkolla e kolektive me perberje nga gjithe krahinat , por edhe nga refimet e shokeve e miqve te mij , shkodranet me korçaret ne keto kolektive , krijonin menjehere miqesite e tyre lokaliste me njeri-tjetrin , duke bere ziliqare koleget e rretheve te tjera . Sigurisht qe , kjo miqesi e dashuri , ka domethenien e spiegimin e vet , por nuk dua t’a ngas me tej , ne respekt edhe te njerezve nga krahinat e tjera te vendit tone . Kjo eshte arsyeja qe me ka bere te rezervohem shume per te shprehur mendimet , verrejtjet e opinionet e mija aspak te mira per shkodranet , qe nga fillimet e demokracise e deri me sot . Shkodranet , jane deformuar , ndryshuar e transformuar negativisht , ne krahesim me rrethet e tjera te vendit , te cilet , çuditerisht , kane ecur , integruar e emancipuar shume me teper se shkodranet gjate ketyre 25-27 viteve te demokracise se brishte shqiptare . Me keqardhje dua te them , qe shkodraneve , i ka ngelur ora ne vitet tetedhjete dhe , duke rrembyer gjoja flamurin e antikomunizmit , me nje fjalor te rrjedhshem qe ia lejon dialekti i tyre melodioz , prezantohen ne çdo vend , ne çdo bisede , ne çdo telefonate , ne çdo forrum , si antikomunistet me te medhenj , jo vetem te Shqiperise , por edhe me gjere . Edhe ne bashkebisedime per probleme , qe nuk kane te bejne fare me politiken , shkodranet do te flasin pa tjeter kunder komunizmit , ose do te hedhin batuta antikomuniste . Duke qene se , Shkodra eshte djepi i dijes dhe i referimit per te gjithe veriun e vendit , me shkodranet bashkohen te gjithe verioret , me apo pa arsim e kulture , kush e kush te shaje sa me teper komunizmin , te cilin , edhe se nuk ekziston ne asnje cep te Shqiperise (askush nuk e do komunizmin) , shkodranet dhe verioret e shikojne komunizmin ne çdo hap te jetes se vendit , duke cilesuar si komuniste , kuadro , ministra , zyrtare etj. edhe pse keta te fundit kane lindur pas renies se diktatures , ose ishin 4-5 vjeç kur socializmi enverist na la shendene . Pjesa jugore e Shqiperise , me popullsi dy here me te madhe se veriu , tashme e kane kuptuar qe komunizmi ka vdekur , qe askend nuk e merr malli per te’ dhe pak e nga pak po ia harojne edhe emrin . Ndersa Shkodra e veriu , jo .
   Vellezer shkodrane , Shqiperia ka legjislacion demokratik , ekonomi tregu dhe si çdo vend i lire , nuk e ka ndaluar krijimin e partive nga me te ndryshmet , perfshi edhe ato komuniste dhe , me sa di une , jane krijuar me teper se dy parti komuniste , me nga 100-200 antare e disa qindra simpatizante , sa , te gjithe sebashku nuk i kalojne te 1000 vetet . Sikur te ishte krijuar ndonje parti naziste , besoj se do te kishte me teper antare . Perderisa ju , shkodranet e verioret , shikoni ne çdo vend e ne çdo cep te Shqiperise kaq shume komuniste , qe na ndalojne te ecim perpara , keta komuniste , mund te shkojne lehtesisht e ligjerisht te aderojne ne partite komuniste te ligjeshme dhe , kur na qenkan kaq shume , do te kishin mbushur parlamentin me komuniste .
   Po te kesh durimin e buallit dhe te degjosh ne mengjez tek telefonatat e Bashkim Hoxhes , Ora Njus , apo Report tv , predominojne telefonatat e shkodraneve dhe verioreve , behen akuzat e sharjet me banale , duke e quajtur qeverine , komuniste , bashkite komuniste , te gjithe zyrtaret , komuniste , aq sa te vjen neveri t’i degjosh . Shkodranet shajne Ditmirin e tyre (ministrin e jashtem) , sepse eshte i biri i te jatit . Po , more zoterinj , neve nuk kemi minister Sulejman Bushatin , kemi Ditmir Bushatin dhe vetem ne komunizem shikohej biografia e njerzve deri ne tre breza ; ne demokraci , çdo person , mban pergjegjesi vetem e vetem per vehten e vet dhe maksimumi , per femijet e vet minorene , per askend tjeter . E mbesa e Mussolinit ne Itali , Alessandra Mussolini , eshte deputete prej disa legjislaturash dhe askush nuk mund t’a akuzoje si fashiste . Sidoqofte , vellezer shkodrane , rreshtimi juaj ne menyre kaq qesharake e folklorike ne rreshtat e antikomunizmit himagjinar , nuk eshte se iu nderon aq shume , apo iu ka sjelle e iu sjell perfitime . Prandaj , haroeni komunizmin , siç ka bere e gjithe Shqiperia , mos u beni rrober te nje partie (PD) , qe , gabimisht vetequhet e djathte , por mbeshtesni njerez e forca progresiste , qe Shkodres nuk i kane munguar e nuk i mungojne edhe sot .

   Reply to this comment
   • Doni apo nuke doni ju o mije kenetash e avoketer te djallit,Drejtesia do te BEHET. May 7, 16:43

    O Korca nga jugu qe na komenton si e ema maje vidhit,po ti o dere pe derri po na ndane shqiptaret ne shumice e pakice,po a nuke ishte ajo shumice qe i bojkotoje zgjedhjet e fundit parlamentare qe na nxoren pozite opozite te dhjere por “krenare”,sa mire na paske ditur qe mbesa e kryefashisti Musolin na qenka zgjedhur ne tre mandate ne parlamentin italian!Po mor po o dobic i palles komuniste ekstremiste,po ishte mbesa dhe mbas 40 e kusure vitesh u katapultua ne parlament,por bijte e eterve nuke lane nje minut ti ftoheshin pordhet poltronit te eterve,apo beme babe e gjysh qe t’u ngjaje;i thone komentit tend ?Dhe ja mrekullia ndodhi grabitje me skemat piramidale grabitje e tjetersim te pasurise kombetare e asaje private me koncesjone e ligje qe ja kane kaluar per nga ligesia dhe njeqinhere eterve te tyre nga fuqia e pushteteve.Perse vazhdoje politika nga eterit tek bijte e mostrat e tyre me nje barre krimesh mbi supe,Populli,SHBA,dhe BE kerkuan Reformen ne Drejtesi,Vettingun dhe ligjin e Dekriminalizimit se bijte e eterve e mostrat e tyre nuke kishin te ndalur ne ligesi me deputete brases e tutore prostitutash,grabites firmash rentjere e tenderash dhe thesaresh shteti,pa harruar nje Shqiper nen dhunen e droges e te kebacit te pergjakur te bandave blu-roz.Mjaft eshte MJAFT.Ne moralin tuaj dhe te eterve tuaj eshte te rrefeheni dhe ti kerkoni falje nje populli te terrorrizuar,gjakosur e grabitur nga ju o ujqer e cakej qe diten “shaheni”me liber shpie dhe naten ndani leket e botes se krimit e korrupsionit.Prisni o te pa breke qe ju la dita e mezzo miljonere ju ngrysi nata,kure e djeshmja dhe e sotmja do t’u mbetet nje ender dhe e nesermja e afert,nga superlukset e pushtetet ne bangen e amuzes,ne nje fund te turpshem dhe pa kthim.Jane mijra nena e gra te veshura me te zeza dhe mijra femije te mbetur jetime,pa harruar nje pasuri kombetare e private te grabitur e te tjetersuar nga politikat bastarde te Tiranes zyrtare qe kerkojne Drejtesi dhe jo nostalgji per te shkuaren e te sotmen sa kriminale aqe dhe korruptive.Besoni,binduni dhe rrefehuni nje here te vetme ne jete,qe PPULLI,SHBA,BE e Ligji dhe ZOTI t’ju meshironne.

    Reply to this comment
    • Juglindori nga Korça May 7, 17:03

     Po me ke flet e çfare shkruan , more debil , çfare me di mua ti , ndonje bllokmen ? Po ç’i ke tere keto lumenj fjalesh , sikur flet me ndonje djale te antarit te byrose politike ? Une , more injorant , kam nje çerek shekulli qe jetoj jashte Shqiperise , ne nje vend te madh evropian , ku jam edhe nenshtetas dhe as me intereson personalisht as ekonomia juaj , as bandat , fundin e turpshem qe permend ti e plot broçkulla pa lidhje e kuptim . Une , edhe pse i larguar , ndjek me interes çdo gje qe ndodh ne vendin tim te lindjes . Une thjesht kam replikuar me njerzillek , me nje shkodran dhe pres pergjigjen e ndonje shkodrani dhe jo te nje analfabeti kokebosh si puna jote , qe nuk e kuptoj se me ke e ke inatin e vjen me shkrehesh mua . Zot na ruaj nga budallenjte !!

     Reply to this comment
     • Doni apo nuke doni ju o mije kenetash,DREJTESIA do te BEHET. May 8, 16:10

      O korca,sa per dije e kulture,une kame aqe shkolle e dije sa te mbledhesh tere familjen e fisin tend,nuke e beni dot ate shkolle e dituri,apo pervoje jete qe kame Une.Dhe se fundi,prisni,po vjen minuti qe nga trasta peme e kalbur jasht do t’hidhet,doni apo nuke doni ju o dobicer te palles se jashteqitjes se popullit qe kapardiseni si gjeli siper plehut te tije me nje shtetesi te grabitur qe nuke te takon se i ben pis dhe rruget e vendit ku ti qendron.Mjaft eshte MJAFT.Kohes se pordheve me rigon i mbaroje vaji kandilit.Ashtu sikurse lokalizmit e nacionalizmit primitiv qe ushqyeu vetem boten e krim-korrrupsionit-ekstremist-mafjoz,e imoralo-politik ne Tiranen zyrtare ne dite e vite, dhe jashte saje.Besoni,binduni e rrefehuni njehere te vete ne jete,qe populli,ligji e Zoti t’u meshirojne.

     • patrioti May 8, 22:42

      Ore kur ka dale nga çmendia ky tipi me minj kenetash ?

 2. L.H May 7, 14:15

  Djali i Sevo Tarifes!
  Mos kerko pse te konsiderojne IDJOT sepse ti je IDJOT dhe te jesh IDJOT nuk eshte ofendim se IDJOTI thjesht i koncepton gjerat seprapthi dhe kryesoria :”Nuk njeh vehten dhe aqe me teper ne raport me shoqerine’!
  Kujt shoqerije i shet ‘leksionet’ e tua dhe kujt i sherbejne aqe me teper kur thua IDJOTESIRA qe edhe pse ke lindur ne 1954 si e thua vete fjala ‘KOMUNIZEM’ ne kete vend u fshi nga fjalori edhe ne emerin e partise e ti thua ‘Regjim komunist’!
  Ne spitalin psikiatrik te Tiranes ne vitet ’70 ish nje djale i ri per te ardhur keq qe gjith diten thosh:Une kam patur dashnore Pranvera Hoxhen…po ktheheni si ish femije blloku ne nje gjendje per te ardhur keq qe o duhet te thirren shoqatat e mjekeve pa kufi ose tu dergojne te gjitheve ne Surel tu rrethojne me tel me gjemba e te lexoni citatet e shokut MAO e tu vije Astrit Patozi me me ca Hajdare e tu rrahe 3 here ne dite..
  Popullit shqipetar i kane hequr 28 vjet LIRINE se i kane vjedhur tere pasurine dhe BUKEN o IDJOT!

  Reply to this comment
 3. demo May 7, 14:17

  Me keq se partizani Meke,me mire duroj shkrimet per banditet fshatarake te Sekretarit te Luftes se Klasave Sevo Tarifa,tmerri i inteligjences Gjirokastrite,se sa te duroj pordhet filozofike te Fatos Tarifes.
  Sevo Tarifa nuk ka me fuqi te pushkatoje armiqt e klases,nuk ka me mundesi te internoje familjet e armiqve te klases,por ka nxjerre Fatos Tarifen te tunde bishtin ,te na tregoje se Marxizmi i pushkatimeve,internimeve,burgimeve,lincimeve demonstrative te turmes proletaro-katundare kunder inteligjences qenka ngjallur ne Amerike!)
  Ky vete e paska ndjere ne palce burgosjen e lirise se mendimit,si brez i ri me bitellsa e me rollingstonsa,qe opaska qene ky,kur Sevo Tariva ishte sekretar i shokut Enver.Po kur nuk paska qene dakort me shokun Enver dhe me Sevo Tarifen ky fatos i djallezise komuniste,perse nuk u internua,sic internoi Haxhi Lleshi te birin Reshit Lleshin bashke me gruan dhe i degdisi ne Mollas te Elbasanit?Filozofia,sociologjia, psikopatia er kelysheve te gjarperit ka vetem nje emer-`HIPOKRIZI.Ujku kur plaket dhe nuk ka mundesi te kafshoje,i afrohet qenit te stanit dhe i tund bishtin.Kete po ben ky Fatos Tarifa.

  Reply to this comment
  • anticensurë25642654 May 7, 16:13

   DEM O DEM
   atëherë ti qijmë nënën darvinit dhe “evolucionit” të tij sepse hitleri vrau çifutët dhe pretendoi se ishte ai rraca e pastër!!
   o çna mbytën idiotët,shpirtligj!!

   Reply to this comment
   • xhaferri May 7, 17:16

    anticensurë25642654

    Mos ma ngacmo demonin se po te ishte ky enverofagosi demo me intelektuhalen nastradin kostreci gazetes dita do ti pergjysmoheshin komentet edhe une nuk dua ti shoh surratin ketij Tarifes por
    dhe ky Zavalli “demo” edhe sot nuk ka kursyer helmin e tij.Deri diku e ka te drejte por eshte person i gabuar se
    .

    -po na quan marshallin tito-shpetimtarin e Shqiperise
    -po na quan xhaferr deven Hero kombetar
    -po na quan lufte ncl si lufte civile
    -po na quan Karl Marksin budalla
    po ne 1984 na paska punuar ne nen firme kroate
    -po ne vitet 70′ na paska punuar ne Gramsh
    -dhe me e forta na paska shkruar 13 libra dhe shume dokumentare
    Pra Demoni Demo i fshehur pas ferres ka vite te tera qe hedh helm te zi..por kam nje pyetje:
    Po pse o monster merr dynjane me goje me gjuhe te helmatisur..
    Pse demon nuk na thua kush jane keto libra por rri pas gardhit dhe gjuan si puna jevgut ?

    Reply to this comment
 4. Mark .U.K May 7, 14:19

  Nuk eshte zire ta dini sh profesor.Jan grumbullue te P S.te gjith me me ne krye Gramoz Rucin.

  Reply to this comment
 5. PETRO May 7, 14:21

  Qe ta kuptojme thjesht shkrimin e profesor tarifes mendoj swe ai deshiron te tregoje se Karl MARKS ESHTE NJE SOCIOLLOG BOTERORE.Kjo eshte e vertete qe atije i kane interesuar problemet e shoqerise dhe si i tille ka zbuluar disa ligje mbi te cilat zhvillohet shoqerija.Ne qofte se sot jetojme periudhen e eksportit te kapitalit i pari qe e ka shpieguar kete ka qene karl Marksi,Ky fenomen eshte aq i rrezikshem sa dhwe krizat ekonomike pasi fabrikat qe shperngulen per ne vendet me palk te zhvillura per shkak te leverdise nga pagesa e ulet qe u behet puntorve ne fitim te kapitalistit,ne vendet e tyre si ne amerike apo uzrael puntoret e ketyre vendeve mbeten pa pune.keshtu shofim qwe shume firma amerikane jane shperngulur ne kine apo shume firma izrailite jane shperngulur ne shqiperi.bile keto shperngulje disa here behen dy here te rrezikeshme per aersye se kapitalisti izrailit qe ka prure ne shqiperi fabrikat e prodhimit te konfeksioneve dhe qe i paguan puntoret rreth 150000 lek te vjetra ne muaj kur erdhi puna qe qeveria shqiptare te rriste pagen minimale ned 220000 lek ata nuk pranuan dhe u justifikuan duke thene se kishin bere kontrate.keshtu ne kete rast ata penguan zhvillimin ne shqiperi.VLERA E MARKSIT MQENDRON TEK SHPIEGIMI I LIGJIT TE VLERES NE KUNDERSHTIM me ligjin e konkurences e mbi te gjitha karl marksi ishte ai qe per heren e pare percaktoi se malli mer vlere vetem atehere kur ne te investtohet puna e gjalle ,.Marksi shpiegon dhe rreth xhirimin e kapitalit dhe si ai kthehet ne fitim per kapitalistin ,por marksi dhe engelsi kane bere dhe manifestin e partise komuniste..KETU ESHTE PROBLEMI CILA DUHET TE ISHTE RRUGA PER shpetimin e proletariatit,teorija sociollogjike apo revolucioni proletar.U PERDOR DHUNA DUKE TRASFERUAR PRONEN GJE E CILA KRIJOI ME VONE RENIEN E SISTEMIT NE DISA VENDE SI RUUSIA.PO TE ISHTE PERDORUR SOCIOLLOGJIA SI TEORI E PERMIRESIMIT TE JETES DO TE DUHEJ NJE KOHE SHUME E GJATE E PA HARRITESHME.NE KETE Drejtim mund te themi se eshte bere doicka ne kanada me gjithe ate ceshtja e permiresimit shoqeror te jetes se njeriut mbtet problem i vazhdushem per te cilen marksi me teorine e tije ka vene nje gur themeli por eshte e pa zgjidheshme deri sa te arrihet nje forme organizimi e cila tui pergjigjet shoqerise.por mos harroni se njerezit nuk jane kafshe e nuk mendojne epunojne te gjithwe njesoj,do te kete disa qe do te dalin perpara dhe do meritojne te shperblehen me shume.-

  Reply to this comment
 6. Po pse, tregohen kaq te vegjel !?! May 7, 14:24

  Keshtu shkodra : ne te kam kuptuar; “shikoni pra, si kam “evoluar” une” . Dhe ne lexuesit …..!?!?!! !!???? . Te detyrojne te vendosesh thonjza brenda thonjzave ….dhe….paguhen per kete “pune”, ndryshe nga ne, qe shpenzojme, per te shkruar te lodhur, ndonje koment, per keto…budallalleqe .

  Reply to this comment
 7. aaa May 7, 15:03

  Nuk me duket i drejte ky top-editorial i gazetes Dita dhe sidomos te Zhurme-madhit Tarifa.
  *
  Ky qe paska qene qe ne 1991 ne Amerike dhe me vone i perket asaj shtrese qe ishin “gjitone-komshinj” me Bllokun e Enverit dhe kane bere palle ne dy sistemet.
  **
  Ky peshkop bibliotekash dhe peshkatar dietash super te majme nga OQF e JorgoZorres ka vene mikroskopin per Marksin ne Shqiperi dhe me ka neveritur .
  ***
  Marksin ne Shqiperi nuk e prune kushtet politike shoqerore te librave te tij por e pruri artificjalisht L2B dhe me sakte “DIRTY JOB” e Churchillit me Stalinin ne tetor 1944 ku na shiten si placke tregu ne bllokun lindor
  ****
  Te mendosh sot ne ne 1945 ishin apo nuk ishin 5-6 veta qe njihnin mire Teorine e Marksit dhe 90% e shqipfoleseve ishin analfabete apo gjysem analfabete..kam mendimin qe sikur te cohej nga varri Marksi do ta peshtynte ne surrat Tarifen…..Perse ?
  ******
  Ai brez i ndritur i 20-30 vjecareve te viteve 1942-1945 ishin luftetare (gabimisht quhen partizane) qe i dolen zot atij vendi pasi paria e bejlereve e tradhtoi ate vend dhe u lidh me aleanca te gabuara qe nese nuk do dilte Enver Hoxha me shoket e tij qe u lidh me USA-BS-GB ai vend do pesonte fatin e Camerise..
  ********
  Edhe pas lufte nuk behej fjale per Marksizem ne Shqiperi por kopjime te gabuara nga jugosllavet dhe me vone nga sovjetiket qe ne nje fare menyre sollen nje zhvillim te papare ne nje vend mesjetar por kjo eshte teme tjeter..
  *********
  Te vendosesh sot “mikroskopin” per Marksin ne bote dhe Shqiperi sidomos nga personi i gabuar Tarife ne kete kohe te gabuar eshte nje harakiri qe po ben gazeta Dita.
  ***********
  Kjo sepse kur akoma nuk jane ulur “gungat” qe moren disa vetarene fisnike ne varrezat e Deshmoreve nga neonaziskinet Lulbashiste ky Tarifa dhe gazeta Dita ne tregojne perralla me Marksin…dhe cudia me madhe ndodhi me Donald Lulin qe beri namin kur u kap me breke te grisura Xhelil Shukriu dhe e cilesoi si krim te rende..dhe per naziskinet e berishizmit dhe lulbashizmit hesht….biles shkon dhe zgerdhihet te portokallia ku u cfaq tamam si eshte gaztor qe tregon barcaleta me peshq te medhenj..
  ***********
  Te flasesh sot per Marksin kur ne ate vend kryhen akte terroriste te varrezat e Deshmoreve ndaj veteraneve me kembe ne varr dhe sidomos nen heshtjen e fryksit edirama dhe hipokritit donald lu eshte tallja me ndyre qe mund ti behet nje populli
  .
  ky eshte nje fare poshtrim me i rende se cdo lloj pushtimi…
  .

  Reply to this comment
 8. gjermani i fundit May 7, 15:26

  kisha nje pedagog te marksizmit qe ta bente lenden te kendshme dhe oren e leksionit fluide. Si per çdo lende shoqerore, ku eshte Kureshtja padrone, edhe marksizmi mund te ishte nje ore e mire leksioni, qe padiskutim varej nga aftesia komunikuese e lektorit. Mendoj se kam qene me fat qe per ate periudhe shume te shkruter mora disa leksione marksizmi bukur te argumentuara, por sigurisht qe shume pak, duke qene se qelloi ne periudhen e Ndryshimeve dhe lenda e Marksizmit u suprimua. I njejti pedagog na shpjegoi se lenda e re qe po hynte quhej filozofi dhe do te na e jepte po ai. U ndjeme mire, se filozofia ishte akoma me kurioze, edhe vete pedagogu me te cilin u bera thuajse mik shfletonte e kerkonte libra per lenden qe do jepte dhe mbante shenime ne copeza letrash se mungonte tmerresisht literatura; ishim bashkarisht puzzle te nje proçesi te ri ku marksizmi po zevendesohej me pjesen e ndaluar te filozofise. Pastaj profesori u largua(apo e larguan) dhe gjeti vehten ne shtypin e shkruar, ne te cilin kontribuoi gjersa semundja e rende e privoi parakohe prej familjes dhe veprimtarise intensive ne shoqerine civile. Doja te sjell ketu tamam pergjigjen per pyetjen se ku shkuan(humben) marksistet me ndryshimin e sistemit. E thjeshte fare, marksizmi u suprimua si lende se ra sistemi lindor e per konsekuence nuk i bije dot murit me koke. Sjellja tipike e shumices se intelektualeve permblidhet ne aforizmen ” i shkojne ne ndihme fituesit”. Dhe fituesit ishin kapitalistet e Perendimit, jo kryesisht sociologet e sociologjia, por kriteri ekonomik i Tregut te Kapitalit. Ushtaret e tyre ne Shqiperi ishin Berishet, kurse skifteret e Ndryshimit ishin AzemHajdaret, qe as ua ndjente per Max Weberin dhe Benjamin Franklin-in e kartmonedhes 100 dollareshe, sesa per numrin e arte aritmetik 100 tek bileta jeshile. Karl R. Popper ne librin “Burimet e Dijes dhe te Injorances” shtjellon sesi del nje problem, si perpiqemi ta zgjidhim, si ngrejme hipoteza te reja, qe mund te mos jene zgjidhja e madje qellon te te çojne ne nje problem te dyte, e duke rrahur keto gjejme nje rrugezgjidhje, qe nuk eshte e thene te jete zgjidhja perfundimtare. Kam idene se per marksizmin u ngulit fort ideja e ideologjise se vetme dhe strikte, ku çdo mundesi per debat etiketohej si herezi dhe revizionim e te dyja keto konsideroheshin tradheti ndaj idealit qe ndeshkohej edhe me vdekje. E si do kishte guxim nje studjues lindor perpara ndeshkimeve te tilla qe te diskutonte difektet e evolucionit marksist? Madje studjuesit lindore e kishin me te lehte te dallonin difektet se e jetonin realitetin mbi lekuren e tyre, por siç thashe me lart. shpata e ndeshkimit ishte fatale. Ndryshe ne Perendim, ku kritika ndaj marksizmit ishte e mirepritur se i interesonte kuadrit ideologjik, qe, biles edhe e financonte bujarisht. Duhet thene edhe kjo, se dy sistemet ishin ne lufte per ti ngrene koken sho-shoqit.

  Reply to this comment
 9. Plaku Xhuxhumaku May 7, 15:39

  Ti o pseudofilozof me prejardhje kacabujsh e di mire qe ne Shqiperi nuk ka pasur kurre MARKSISTE. Ata qe hiqeshin si marksiste ishin njerez me arsim te larte te pambaruar, teneqexhinj, karrociere, te rinj gjoja te supertalentuar, brigadiere te dalluara etj. etj. Ceshtja megjithate eshte shume e thjeshte per kedo qe ka dy para mend. Dy jane alternativat:

  1. Ne Shqiperi u aplikua marksizmi i vertete, dhe po te jete keshtu merreni Marksin me gjithe librat e veta, hidheni ne hale dhe harrojani emrin se desh ngordhem per te ngrene, pa le pastaj te tjerat.

  2. Ose, ne emer te Marksit dhe Marksizmit u krye nje mashtim dhe kasaphane e madhe qe dinastia e Hoxhajve te mbante pushtetin me cdo mjet. Gjithsesi ne kete rast, i bie qe marksizmi te mos jete provuar ne praktike ne Shqiperi. Prandaj ende nuk kemi nje prove konkrete te pozitivizmit Marksist.

  Zgjidhni e merrni.

  Reply to this comment
  • anticensurë25642654 May 7, 16:23

   si 1 dhe 2 janë të drejta!!
   por unë do të thosha se në shqipëri u përdor si 1shi dhe 2shi,por në variantin shqiptar!!në atë variant që del gjithnjë nga ne shqipot!!që normalisht,për mendimin,ndjenjat tona folklorike,është më i miri që egziston në botë!!
   këtë që them mund të ta vërtetoj si 1+1=2!!
   shiko sot këtë “demokracinë”shqiptare!!
   është po aq demokraci sa ishte marksizëm dje!!
   ne shqiptarët dim vetëm një gjë,që vetëm ne kemi të drejtë,dhe asnjëherë nuk gabojmë!!
   pavarsisht se rrimë të zhytur në mut!!
   kur mësohesh,vështir të kuptosh të tjerët!!

   Reply to this comment
 10. Claus May 7, 19:40

  C`u bene marksistet shqiptare?
  Po mire perse nuk thua njehere: C`u bera une, Fatos Tarifa?
  Por nuk ka problem, nga kritikat qe kemi marre nga koleget tane komentues nuk po i hyj perseri „anatomise“ se z.Tarifa, por po mundohem disi te jap nje pergjigje mbi ato „cudite“ e profesoreshes amerikane qe ne asnje auditur nuk po i dilte, as edhe nje marksist, ore as edhe nje i vetem, ne cdo vend te Europes ku kishte qene, pavaresisht se ne ato auditore jane mund te ishin ulur, sic thuhet rendom ne perendim, me kriterin „numerus clausus“ duke marre parasysh noten mesatare qe natyrisht duhet te ishte e larte, paharruar ketu edhe lenden e Marksizem-Leninizmit qe duhej mesuar pa asnje devijim filozofik.

  E di perse nuk kishte marksiste zoti Tarifa?
  Se ato vende as nuk ka patur, as ka dhe ndofta as do te kene marksiste!
  Dhe a e dini perse?
  Per paranteze mund te them me siguri, se as ju vete nuk e keni kuptuar Marksin, pa le pastaj t`ia futni studenteve ne koke.

  Z.Tarifa!
  Marksizmi si teori dhe praktike nuk mund te eksportohet dhe ketu mbaron ky muhabet. Eshte postulat i Marksit se revolucioni do te shpertheje aty ku krizat, papunesia, akumulimi i parase ne pak duar (sic po ndodh edhe sot), shfrytezimi i krahut te punes te kete arritur kulmin (sic ka filluar tashme), tregjet pa kufij qe do te sjellin konkurrence midis koncerneve dhe monopoleve duke e bere me te lire krahun e punes (kjo gje ka filluar me globalizimin), lufta tregtare midis shteteve (sic po vepron sot Trump), te cilat te gjtha te marra bashke do te sjellin vetem rrenim te vete sistemit kapitalist qe fazen me te shkelqyer e kishte ne vitet `60 qe quhej „ekonomi tregu“.
  Eshte sistem varremihes i vetes.
  Nga ky moment, lind pyetja, c`do te kemi pastaj?
  Nje sistem tjeter do te linde, eshte pasoje e ligjit te „mohimit te mohimit“ sipas Hegel-it.
  Natyrisht jo nje sistem socialist qe njohem, por dicka me ndryshe, me te mire qe do ta sjelle vete ai sistem, si pasoje e vdekjes se tij, ne menyren me te natyrshme te mundshme. Si ajo bima qe thahet, por qe le nje fare mbi toke.
  Te gjitha keto elemente qe bashke me industrializimin sollen dhe proletariatin u zhvilluan vetem ne Britani, Gjermani dhe France, por jo ne vendet agrare si Rusi, Ceki, Poloni per te mos zene ne goje Bullgarine, Rumanine dhe Shqiperine.
  Duhet nje proletariat i lodhur dhe i derrmuar nga shfrytezimi qe te ndodhe dicka, dhe jo me nderhyrje te Ushtrise se Kuqe dhe dalje malit per clirim per ta shnderruar luftan clirimitare ne revolucion proletar. Keto ishin interpretime qe filluan me Leninin dhe mbaruan me Enver Hoxhen. Ishin interpretime teper te shpejtuara dhe ne nje terren komplett e gabuar.
  Duhej nje proletariat i emancipuar dhe ky emancipim arrihet ku punetori ndjen mbi supe qe vetem krahun e punes ka dhe asgje tjeter.
  Beni pyetjen diku ne ndonje vend te zhvilluar perendimor sot, ndoshta ne mes te rruges, ku njerezit keto dite pranvere hane dhe lepijne akullore:
  Eshte dikush „marksist“ nga ju?
  Sigurisht qe do te dalin shume njerez, sic dolen dje dhe tere kohen ne Trier dhe kudo ne Gjermani duke perfshire dhe vete Kardinalin e Mynihut dhe Freising-ut nje nga figurat me te larta te kishes katolike gjermane Reinhard Marx (koincidence qe quhet keshtu).
  Por cdo te thote te jesh marksist i nderuar Tarifa?
  Ketu ngaterrohet „muhabeti“ dhe rendshem bile. Perse?
  Vete Karl Marx ka thene ne fund (po e sjell ne origjinal): Alles was ich weiss, ist, dass ich kein Marxist bin. (Nga te gjitha ato qe di, nje gje e di mire, qe une nuk jam marksist).
  Pra i nderuar Tarifa, qe te jesh „marksist“ do te thote te njohesh dhe te analizosh proceset dhe dinamikat e sistemit dhe te ndikosh per te permirsuar ato procese qe cojne ne zhdukjen e sistemeve sociale, por keto sistemi kapitalist nuk mund ti pranoje dhe ky eshte faji i tij, ndryshe nuk mund te veproje, sepse ka vetem nje cilesi: Babezine! E cila e con ate ne veterrenim.
  Kur mund te ndodh ky veterrenim askush nuk e di.
  Nje gje eshte e sakte, rrugen e ka marre.
  Ne syte e mi me doli dhe kardinal i njohur gjerman, qe nuk e prisja kurre te ishte „marksist“, por kur e degjova ne nje emision te nje stacioni qendror gjerman me doli me marksist se vete marksistet. Ishte filozof, socilolog, teolog dhe orator. Kujtova se do te merrte hak me filozofin qe mbante te njejtin mbiemer si ai, Karl Marx, per ate qe ka thene mbi besimin fetar.
  Por gabova rende. Keta jane „marksiste“ i ndruar dhe jo ju dhe shume si ju, qe nxirrni dhe keni nxjerre studente me formime gjysmake.
  Ja perse nuk ka marksiste shqiptare.

  Reply to this comment
  • shqiperia digjet ..keto "deleted" krihen May 7, 20:23

   per Claus-in orgjinal (se jane shtuar 2-3 fake made in shqupi)
   .
   te diskutosh per Marksin sot ne Shqiperi duhet te ishin ndertuar ne Bubq te Kallakut nje baze te raketave per ne Hene.
   .Bravo Claus qe i dhe nje ‘dru te mire’ ketij marksisti te amerikanizuar..

   si shperblim nje anekdote:
   .
   .Diku.. dikur ne nje universitet nje profesor inteligjent po spjegonte teorine e Ajshtainit ( shqip) dhe klasa dukej si e pergjumur dhe njeri nga studentet dukej hapur fare qe nuk e kishte mendjen dhe profesori pasi e ngre ne kembe e pyet;

   Me thuaj cfare eshte teoria e realitivitet e Ajshatnit ?
   Ai pergjigjet;
   .
   kjo eshte qe nje teori qe nuk e kuptojne as ata qe e spjegojne dhe as ata qe e ndegjojne..
   .
   Profesori i qete i tha.
   .
   Ulu djale dhe pergjigje teper te sakte..por mbaje mendjen ne mesim..

   pra dhe ne shqiperi marksizmin nuk e njihnin as ato qe e zbatuan dhe as ata qe jetuan ne ate kohe..se nuk mund te eksportohej dhe ketu mbaron ky muhabet..
   .
   si mund te diskutohet kjo teme kur demon-krati berishe ish president dhe ish k/m thote do vrisja Ramen ne 21 janar sipas kanunit LEKE DUKAGJINIT..dhe perfaqsuesi Obames iku me bisht ne shale…

   “give me a break” thone amerikanet ne kete rast

   tung !

   Reply to this comment
  • Leonard. May 8, 05:08

   Ju Claus po shoh qe je me i mencur se Lenini.

   Reply to this comment
 11. intelektuali May 7, 22:39

  Mua per vete me duket sikur gjithe kete DACIBAO budallaqe, Fatos Tarifes ja ka shkruar babai i tij Sevo Tarifa ne nje konspiracion te plote,

  sepse:

  ME NGJAN SI DY PIKA UJI ME VEPRAT MARKSISTE-LENINISTE TE ENVERIT QE I PERKTHEJA ME KOBURE TEK KOKA.

  Fol pastaj se nuk vjen fjala e urte popullore:

  ME THUAJ SE KE BABA KE, QE TE THEM SE KUSH JE!

  Reply to this comment
  • patrioti May 7, 22:58

   Kjo thenia popullore “me thuaj ke baba ke , qe te them se cili je” , besoj se je dakord intelektualeshi , qe vlen edhe per ty , madje posaçerisht per ty .

   Reply to this comment
   • intelektuali May 8, 09:37

    VETKUPTOHET QE KESHTU ESHTE DHE FJALA E URTE POPULLORE KA KARAKTER UNIVERSAL.

    sepse:

    intelektuali eshte djali i babit qe xhelatet e Enverit i thyen kockat e trupit vetem sepse deshi qe Shqypnia te ishte pas Luftes ashtu sic po kerkon te behet sot, pas afro 50 vjetesh qe do te thote ne shqip “Pas Pilafit”:

    PJESE E BOTES DEMOKRATIKE DHE ANTIKOMUNISTE

    prandaj:

    Edhe intelektuali eshte si BABAI i tij.

    por:

    Kjo vlen edhe per Fatos Tarifen qe shkruan DACIBAO te gjata per te spjeguar pse marksizmi eshte akoma gjalle, LIVE ne Bote dhe nuk eshte dakord me marksistet enveriste qe e “kthyen mesallen” dhe nga marksiste u bene imperialiste dhe kapitaliste, qe intelektuali i kishte degjuar me “tonelata” kur perkthente ne burg veprat marksiste-leniniste te Enverit, qe i shkruante ne anonimitet dhe konspiracion te plote Sevo Tarifai fshehur ne bodrumet e komitetit Qendror te Partise se Punes dhe qe as ne mendje nuk i shkon qe t’i kerkoje falje popullit shqyptar per llogjet idiote komuniste qe ka shkruar ne Kohen e Qepes te Enverit.

    keshtu:

    SECILI KRENOHET ME PRINDERIT QE KA PASUR SIPAS MENYRES SE TIJ.

    Reply to this comment
  • Liljana H May 8, 06:14

   Po zeri I kataraktit ku eshte? Pa folur ai per Tosin, sidomos per Tos Lubonjen, Tos Nanon, Tos Xhufin, Tos Klosin, Tos Pashkon, Tos Fagun, Tos Bolen, nuk hecen kjo pune e nuk ja vlen shkrimi.

   Reply to this comment
 12. marksistët që u bënë makartistë * May 8, 01:27

  Me sakte do ishte titulli
  .
  Ç’u bënë enveristët shqiptarë ??
  .
  Eshte per tu habitur se ideatoret e doctrines antishqiptare te dekomunistifikimit ( qe perfshin dhe de-enverizimin dhe de-marksizimin rajerson biberaj perdoren komuniste ektremiste…..per te rrezuar gjasme komunizmin

  Ku shkuan Enveristet ?

  Fillojme me berishen sekretar partie ne zemer te Tiranes….u be makartist & nazifashist..Fillojme me Kadaren qe ishte enveri I letersise..apo me Teodor Karecon qe nga bossi ekonomise socjal komuniste eshte bere si svjetllana e stalinit qe e ftuan ne amerike qe ti hante kockat babait.

  Po behet kriminale kjo histeri kunder Enver Hoxhes sidomos nga shqipfoles ne Amerike..
  .
  Dihet qe Amerika& Anglia ka qene nje armike e betuar e Enver Hoxhes
  sepse ishte dhe eshte udheheqsi I vetem ne bote
  qe I beri kaps angloamerikanet ashtu si beri Gjergj Kastrioti me turqit ne shekullin e XV
  . pra te denigrosh Enverin nga amerika eshte konflikt interesi

  te nderuar enverfogaos kanibale te cartur:
  .
  A NUK ISHTE RUZVELTI
  QE JU UL NE GJUNJE STALINIT NE 1941 ?
  ..
  A NUK ISHTE NIKSONI QE JU UL NE GJUNJE
  MAOS NE 1972 ME KISINGERIN ?

  Nje fare pesimizmi dhe deshperimi te shkakton kjo metamorfoze e cuditeshme e shoqerise civile dhe intelektualeve ne Shqiperi ne lidhje me Enver Hoxhen para dhe pas 1991.
  Bej pjese te ato shqiptare qe kam qene me teper se kritik me ate system sidomos pas 1974 dhe ate qe kisha ne dore e bera.Disa ftesa per antersim ne PPSH I kam refuzur me finese kuptohet jo si “gangster” por duke gjetur aresye anesore.
  Nga ana tjeter shikoja nje hordhi kuadrosh qe u bene “me Enver se Enveri “dhe te fiknin deren nqs beje nje gabim “ideologjik” ne sy te tyre..kujtojme ketu berishen,tritan shehun,mehmet elezin,bujar nishanin,ridvan boden,kaqi islamin,eduart selamin e gopin e somes e kush I maban mend jane shume..
  Me sy te zgurdulluar kam pare arratisjen biblike te ketyre zvarranikeve berishiste PARDESY BARDHE APO XHUPEZINJ qe ishin ose turbo komunista ,ose spiune te sig.shtetit ose agjente te sherbimeve te huaja te “federuar “ rishtas..
  Dihet cfare ka ndodhur keto 25 vjet dhe nuk eshte nevoja te zgjatemi thjesht po jetojme nje kohe kolere ndoshta me “dark age” ne historine shqipatre pas pamvaresise.
  Pikerisht per te mbuluar kete veprimtari kriminale ne shqiperi akoma vazhdohet me bombardimin psikollogjik duke anatemuar enver hoxhen si vampiroide qofte nga faktori I brendshem qofte jashte.
  Le te analizojme Enver Hoxhen (EHO)s hkurtimisht dhe te gjejme kush eshte fajtori I vertete:
  *Pas krijimit te boshtit antifashist ne 1941 nga USA-GB-USSR pervec perballjes frontale u vendos qe ne vendet e pushtuara te krijohej rezitence e armatosur ku per Shqiperine dhe Ballakanin en pergjithesi u la ne drejtim kryesor linja MOSKE-BEOGRAD-TIRANE ku shqiperia konceptohej si nnje territory nen ombrellon e Titos.(ne kete kohe enveri nuk e pirthte kush pra nuk kishte faj)
  **Anglo Amerikanet sic thuhet qarte ne dokumentet e sotme perkrahen pa rezerva partizanet shqiptare (dhe pksh) per aresye se sa me shume gjermane te “gozhdoheshin ne Shqiperi dhe Ballakan aq me pak amerikane do vriteshin ne france dhe itali..pra ne nje fare menyre angloamerikanet e prune EHO-n ne pushtet (edhe ketu nuk ka faj enveri)
  *** Ne vitet 1943-1944-1945 gjithmone sipas dokumeteve thuhet sakte se CURCILLI ME RUZVELTIN sipas ndarjes se re boterore perseri Shqiperine e lane ne dore te TITOS dhe ky I fundit ishte nen ndikimin sovjetik( pra edhe ketu nuk eshte faji I enverit por curcillit dhe ruzveltit qe na shiten si placke tregu te Stalini qe I bente ligjin atyre)
  **** Ne vend te ishin te duruar dhe te “zgjuar” dipllomatet anglo-amerikane bene “sherr” me Enverin per kthimin e mbretit Zog dhe per pranine e tyre ushtarake.Pra perse duhet te fajesojme akoma enverin kur vete anglo-ameriaknet po prishnin marreveshjen qe kishin bere me Stalinin.Enver Hoxha veproi drejt se nuk ishte prostitute e “pandershem “ dhe te martohej me dy burra ne te njejten kohe.(edhe ketu nuk ka faj enveri)
  *****Perseri sipas dokumenteve sidomos pas 1948 pati nje agersion shumedimensional deri dhe plane per pushtim te shqiperise nga greqia,jugosllavia me zogiste dhe ish fashiste dhe te menaxhuar me mjete dhe fonde nga amerika dhe anglia…Sinqerisht te na kishin pushtuar do ishim te lumtur dhe do ti falenderonim,por meqe deshtuan perse nuk kerkohet falje sot nga anglo-amerikanet per vuajtjet e shqiptareve se udheheqja e EHO-s bente palle..biles dhe nje pjese te fondeve te te perndjekurve politike duhet ti paguajne anglo-amerikane dhe jo brezat qe akoma nuk kane lindur te paguajne borxhet e te perndjekurve politike.( Perseri enveri nuk ka faj..kush sulmoi..pse deshtuan)
  ******Eshte non sens nga shume analiste,dipllomate dhe zyrtare perendimore qe fajsojne EHO-n si dikatator…jo te nderuar zoterinj eshte faji juaj qe e late Enveri ne kembet e Titos dhe me vone te Stalinit dhe ai vecse hodhi vallen sipas muzikes tyre ( eshe ketu enverin mund ta quajme dikatator por jo fajtor..kush e la te kopeja dikatatoreve?)
  *******Edhe pas prishjes me Ruset ku EHO-a beri nja akt madhor ne 1961 ne bazen e vlores qe deboi flloten ruse dhe me vone doli nga traktati varshaves dhe denoi fuqishem agresionin ne ceki..perse anglo-amerikanet nuk u bene te gjalle per nje veprim ne favor te NATOS..pse e lane komentshkruesin te ahje bar dhe jo vetem qe nuk dhane asnj e lloj ndihme thelluan me shume embargo(edhe ketu nuk e fajesoj enverin)
  ********Pas lidhjes me Kinen ne 1964-1974 pati nje zhvillim te fuqishem ne vend nga ndihmat e medha kineze dhe kjo periudhe ishte kulmi I zhvillimit dhe nje fare hapje ndaj botes por cfare ndodhi ? Kush e mban mend vete personalisht EHO drejtoi nje fushate kunder konservatorizmit,riteve mesjetare dhe perkrahu liberalizimin dhe frymen e se rese dhe novatore (kujtoni fajlimine Matit ne 1972 dhe biseda me Agim Meron) ku thote shprehimisht qe brezi I luftes duhet te largohet dhe ti lere vendin nje plejade te re kuadrosh te shkolluar me universitete dhe jo me me veteranete luftes.Kështu ka pasur dy fjalime të rëndësishme të Enver Hoxhës, që përmenden pak, por që në një farë mënyrë përcaktuan atë që quhet “periudha e liberalizmit”, pavarësisht se njerëzit pastaj i ngatërrojnë gjërat. Ka qenë i famshmi fjalimi i Matit i Enver Hoxhës dhe e dyta biseda me Agim Meron, që ishte në atë kohë rektori i universitetit. Në fjalimin e Matit Enver Hoxha hodhi idenë se shokët e udhëheqjes që kanë bërë luftën, kanë vlerat e tyre, por tani duhet t’ua hapin rrugën kuadrove të reja. Pra ishte ideja e një hapje dhe një rinovimi të kuadrove të reja. Ndërsa me Agim Meron, midis të tjerash Enver Hoxha tha se sa të na e dëgjojë muzikën rinia në radiot e huaja, më mirë ta japim ne vetë. Ishte një ide për frymëmarrje të rinisë. …mirpo cfare ndodhi???????
  *********
  Shqiptaret qe posa dolen nga nje mjerim 500 vjecar nen pushtimin turk,me vone nen nje shtet anadollak me Zogun dhe pastaj pushtimi fashist e gjeti shqiperine ne 1944 pa asnje kokerr leku,te uritur,te shkaterruar nga lufta dhe mbi 80 perqind e zonave rurale dhe malore ne gjendje mesjetare..E thene ndryshe qe ky popull mund te emancipohej duhej te pakten 100 vjet..pra nga 1944 deri ne 2044 mund te civilozohej..pra kemi pune akoma per c’kafsherimine talebaneve Sali-baneve.
  Pikerisht ketu gaboi Enver Hoxha qe nxorri direkt nga mesjeta ne qytete berishistet barbare qe sot kane pushtuar ate vend.
  Cfare ndodhi ne fakt 1970-1972 ? Pak vemendje ju lutem..
  Ndersa Enver Hoxha po pregatitej te largohej nga skena politike dhe t’ja linte vendin brezit me te ri,duke shfrytezuar hapjen e tij ndaj cultures perendimore ,novatorizmit dhe te rese…ai popull,ata qeveritare te atehershem ,edhe shume familje te bllokut u HAPPEN BYTHESH..
  Filloi nje degjenerim I frikshem me teper nga shtresa injorante,nga te pakenaqurat nga sistemi si dhe nga agjenturat e huaja..Kjo u pasua deri ne tallje me Luften NCL dhete Enver Hoxhes vete bile dhe ne instanc a te larta…Pra filloi te behej nje permbysje sistemi ne menyre “gazmore” me muzike dhe TV…Ne ato vite koinciduan dhe tre ngjarje shokuese 1-vizita e Niksonit ne Kine..2-Lidhja e Titos me Kines dhe e treta ishte semundja e teper e rend e Enver Hoxhes.
  Pas nje rikuperimi te pjesshem Enveri u rikthye ne drejtim dhe filloi te hakmerrej me ato qe nuk e kuptuan liberalizimin e tij deri dhe permbysjen e tij prandaj mori dhe ato masa dragoniane se e pa qe ai popull ajo udheheqje e asaj kohe nuk ishin gati per “emancipim”.
  Kushdo mund te lexoje shenimet e autentike te Haxhi Kroit sekretarit personal te Enver Hoxhes dhe mund te kuptoje qe Enver HOXHA punoi dhe drejtoi normalisht nga 1944-1974 pra 30 vjet dhe pas kesaj ai duhej te mbrohej I semure rende nga ata qe donin ti merrnin “fronin” nga jashte dhe nga brenda.
  *************
  Cfare ndodhi ne 1991-1997 do te ndodhte dhe ne Shqiperi ne vitet 1973-1974.Ai vend sot eshte I djegur I shkaterruar moralisht ekonomikisht,ushatarakisht,financjarisht,moralisht dhe psiqikisht.
  Pikerisht dhe kjo egersi kanibaleske ndaj figures Enver Hoxhes eshte ne fakt monumenti me I mire qe po I bejne Enver Hoxhes qofte ish armiqte etij ambasadore te tipit Rajerson-Arvizu,qofte sumelepirisit e tij si Berisha,qofte Kaubojsa te peshtirosur si Edi Rama,qofte te perndjekurit (te permjerrurit ) politike qe sa ishte gjalle I rruajten topet dhe nuk po e mundin as te vdekur.
  Eshte e cuditeshme qe ne nje kohe qe Amerika zyrtare mban maredheie te shkelqyera me Kinen Komunuste te Maos dhe po vendos mardhenie dipllomatike me 3K (Kuben Komuniste te Kastrove),ne shqiperi doli ambasdor I Arvizu ( lexues fermanesh) dhe I thote qe Enver Hoxha ishte monster.
  Lind pyetja ? Ku e gjen te drejten nje ambasdor te ofendoje nje ish burre shteti qe udhehoqe nje vend per 40 vjet dhe te sulmuar eger dhe me embargo nga vendi I tij ? Pse nuk na cliroi Amerika nga “monster enver ?
  Ku e gjen te drejten nje ambasdor te ofendoje nje popull te te tere,te vararet e 21 janarit dhe jetimet e tyre duek I then nje krimineli si berisha kur akoma nuk ishte thare gjaku I derdhur ne boulevard..Pse ndodhin keto veprime dipllomatesh te pa paranueshme qe nuk ndodhin as ne vendet koloniale..?
  I vetmi spjegim eshte te fatkeqesia me madhe kombetare ne Shqiperi pas 1992.
  Kombi shqiptar ka diasporen me anti-adhetare per te gjitha kohrat dhe per te gjithat vendet e botesne Amerike.
  Dihet qe admistrata amerikane ne mardheniet me nje vend te caktuar ka vendimtare dhe rolin e diasporas se atij vendi.Kush jane diasporistet tane ?
  Ata jane disa elezbiberiste,franshkreliste,ca vatrane ish spiune,ish te mergates qyqeve te komitetit te maleve dhe ish spiune te grekut dhe serbit..qe kurre nuk u moren per nje Pajtim Kombetar ose per te ndihmuar ne investime amerikane ne Shqiperi..por merita e tyre e vetme ka qene kanibalizmi I teprur me figuren e Enver Hoxhes,ka qene nje lufte idiote kunder komunizmit ne shqiperi (qe vetem I tille nuk ishte).Keta te semure makartiste prune dhe djallin berishe ne pushtet ne 1992 dhe po e mbrojne dhe cot me te gjitha menyrat…ne nje kohe qe vete amerika zyratare nuk merret me me me luften idiote elezbiberiste kunder fuckomunizmit dhe enverizmit qe I perket shekullit kaluar..
  Pikerisht mbrojtja qe po behet Sa trapit kriminel Berishe nga keto segmente nenje kohe qe ai e ka shperfyteruar plotesisht ate vend si shtet dhe si komb dhe vazhdon te kete fuqi dhe imunitet te plote nga keto elezbiberiste-makartiste eshte lapidary me I amdh qe po I ngrene Enver Hoxhes jo ne beton apo Bronx por ne kujtesen dhe ndergjegjen kombetare..
  Pra I bejme thirrje ketyre segmenteve antishqiptare kudo qe jane :
  .
  Ju lutem mos I ringrini monumentin Enver Hoxhes duke mbrojtur me cdo cmim nje nga felliqsirat me te ndyra qe ka nxjerre shoqeria njerzore per te gjitha kohrat..GHOST OF VICIDOL

  *Joseph McCarthy

  Reply to this comment
 13. Mala May 8, 09:31

  Markesistet shqiptar,si Salihu dhe klani i tij,tash “demokrat”, pasi mesuan teorine e marksizmit, lezuan dhe mesuan edhe citatet nga veprat e Enverit te cilit i rrinin te kembet, mesuan edhe citate te “shokut Mao”,apo edhe Stalinit,per te cilet u shkrehen ne vaj kur ata vdiqen,Tash te njejtit,bile edhe me shkoppinj i gjen ne rreshtat e para te demokracise. duke share e perlar banalitete me te liga se ato te dikurshmet ne komunizm.

  Reply to this comment
 14. intelektuali May 8, 09:37

  VETKUPTOHET QE KESHTU ESHTE DHE FJALA E URTE POPULLORE KA KARAKTER UNIVERSAL.

  sepse:

  intelektuali eshte djali i babait qe xhelatet e Enverit i thyen kockat e trupit vetem sepse deshi qe Shqypnia te ishte pas Luftes ashtu sic po kerkon te behet sot, pas afro 50 vjetesh qe do te thote ne shqip “Pas Pilafit”:

  PJESE E BOTES DEMOKRATIKE DHE ANTIKOMUNISTE

  prandaj:

  Edhe intelektuali eshte si BABAI i tij.

  por:

  Kjo vlen edhe per Fatos Tarifen qe shkruan DACIBAO te gjata per te spjeguar pse marksizmi eshte akoma gjalle, LIVE ne Bote dhe nuk eshte dakord me marksistet enveriste qe e “kthyen mesallen” dhe nga marksiste u bene imperialiste dhe kapitaliste, qe intelektuali i kishte degjuar me “tonelata” kur perkthente ne burg veprat marksiste-leniniste te Enverit, qe i shkruante ne anonimitet dhe konspiracion te plote Sevo Tarifai fshehur ne bodrumet e komitetit Qendror te Partise se Punes dhe qe as ne mendje nuk i shkon qe t’i kerkoje falje popullit shqyptar per llogjet idiote komuniste qe ka shkruar ne Kohen e Qepes te Enverit.

  keshtu:

  SECILI KRENOHET ME PRINDERIT QE KA PASUR SIPAS MENYRES SE TIJ.

  Reply to this comment
 15. Claus May 8, 10:26

  E vetmja gje qe me bezdis nga te paturit nickun “Claus” edhe te nje apo disa te tjereve ne kete forum te nderuar, ka te beje me faktin se ky (apo keta), jane bolshevike te vonuar, te padurueshem ne indoktrinimin e tyre dhe neverites me menyren sesi mundohen te kamuflohen dhe justifikojne indoktrinimin e tyre te thelle me gjoja “simpatite marksiste” ne Perendim.
  Fatos Tarifa eshte nje i indoktrinuar, kjo duket qarte ne menyren idiote te qasjes ndaj figures se Marksit. Nese do te zbulosh nje te indoktrinuar nga ideologjia komuniste, vere sesi i qaset ai Marksit. Nese i qaset si Tarifa, ai eshte nje i indoktrinuar i pashprese. I pashprese, sepse aq i kompleksuar eshte, sa sulmon tek te tjeret, pikerisht ate kompleks qe ka vete.
  Adashi i vetvetes, “Clausi” qe citon rroma per toma dhe pa lidhje,deri ne merzi, per te treguar se eshte lexuar (c’mjerim), gje qe e kemi thene edhe radhe tjeter qe eshte tregues i padurimit te fillestarit per t’u vetemburrur per “dijet” e tij, duke u pozicionuar gjoja si kritik me Tarifen, ne fakt ,dhe pa e kuptuar natyrisht as vete, po provon se eshte po aq i indoktrinuar sa Tarifa, me dallimin se nuk ka shkollimin dhe nivelin kulturor te ketij te fundit, natyrisht.
  Nese Tarifa eshte i pashprese ne indoktrinimin e tij, “Claus-i citues” , eshte qindfish me i pashprese,per shkak te nivelit shume me te ulet kulturor.
  Ja e thote vete Claus-i citues, po e perifrazoj : …. Kapitalizmi ka si cilesi Babezine… qe do ta coje ate ne veterrenim… qe s’dihet se kur … por rrugen e ka marre ama…!!!
  Edhe nje bolshevik i oreve te para, nga ata muzhiket safi te kohes se qepes, nuk do te ishte treguar kaq fanatik ne budallallekun e tij, sa Claus-i yne citues!
  Ka me shume se nje shekull, qe fanatiket komuniste thone te njejtat fjale, duke i perseritur papushim, si papagaj…

  Reply to this comment
  • anticensurë25642654 May 8, 12:41

   shko mor pirdhu!
   legen

   Reply to this comment
   • Claus May 8, 17:12

    Per ty “Claus joorigjinal”!

    Mire qe perserit nick-un tim, por perse perserit veteveten?
    Te njetjen permbajtje ke dhene ne serine e pare te Tarifes, afersisht te njejten permbajtje edhe tani, por me nje ndryshim, qe ne kete rast ke bere edhe nje atak ndaj Tarifes dhe duke ju referuar atij ke bere nje pershkallezim nga poshte duke me thene fillimisht „fillestar“, pastaj „“marksist“ me vone „bolshevik“ dhe e mbyll me „muzhik“!!!
    Te kisha pare edhe „Portokolline“ a „Al-Pazar“ nuk do te kisha qeshur aq shume, por ja kur me mungojne (per te me munguar as me mungojne sepse nuk i shoh fare) shfaqesh ti „Claus“ jorigjinal dhe na jep nje argetim ku te qeshurat e forta nuk mungojne. Per sinqeritet, disa komente dhe kunderkomente ju a paraqes edhe miqve te mi te cilet, pas te qeshurave bien ne mendime duke me thene:
    „Si ka mundesi te mendoje keshtu njeriu?“ Pastaj na bie te analizojme, gjykojme ose ti hyjme ndonje shkence qe nuk dua ta permend, se besoj se nuk e kupton, duke dale ne ndonje konkluzion deshperues. Po kjo eshte historia jone, qe nuk e zbukurojne as kullat e Rames, geli ne floke i Bashes, as make-up-et e G.D. as edhe hapja e kapitullit te pare te volumit te hyrjes ne Europe.
    Eshte Shqiperia e Haxhi Qamilit, e Esatit, e Ahmetit, e Saliut dhe e Rames ku nuk ka kaluar jo vetem paralkapitalizmi, por as skllavopronaria dhe pastaj….hajde fol me ca te sojit tuaj, qe ne mos keni „nderruar lekuren e dhelpres“, keni marre ndonje diplome nga Universiteti i Naim Cilit.

    Aha, meqe fjala ra tek Universiteti Europian i Cilit, ne dijenine time si Fatos Tarifa, po ashtu edhe, fjala vjen, po marr nje perfaqesuese te „neoliberalizmit cilian“ Grida Dumen, jane organike e ketij universiteti duke marre pagat qe mbledhin nga studentet shqiptare, studente qe i perkasin nje populli qe ka nje GDP pothuaj sa Iraku qe gjendet ne lufte.

    Akoma nuk e di mire se cfare sistemi eshte instaluar ne Shqiperine tuaj te Gramozit, Saliut, Gencit, Lulit, Edit, Grides, Fatosit, Sadriut, Naim Cilit, Samir Manes a ku ta di une, ku nuk ka as fuqi punetore, as mjete prodhimi, por droge, krim, vjedhje, rrembime tokash, rrembime banesash, pronesime dhe shpronesime nga te fortet e lagjes, universitet me licence dhe pa licence, buke me tagji dhe buka pa tagji, pra nje sistem ku jep dhe merr parate ne format me primitve dhe me brutale. Pra nje sektor financiar kriminal.
    Aty marksizmi nuk vlen, se po te vleje marksizmi, atehere do te ishim ne nje stad te zhvilluar kapitalist.
    Kam shume dyshim, se shkrimi yt ka nje dore „sociolgu“ ku rreshti i fundit per studentet qe u shpelani trurin dhe u rripni xhepin, ju ka nxjerre nga shinat.
    Desha te replikoja per tezat dhe teorite e Marksit, por kete nuk e bete per vete formimin tend te cunguar dhe te gjymtuar duke kaluar ne aspektin qe e zoteroni aq mire, ate te percmimit dhe degradimit.

    Tek mua nuk krijojne asgje, pervec perforcimit te mendimit qe kam per sojin tuaj, qe jeni injorante, megalomane, prezenca e nje vetesigurie fallco qe shfryhet me te pare. Sa per arsmimin dhe formimin tim nuk du ata beje publik per vete shkaqet e mia dhe kete ta kesh parasysh. Ndihem mire anonim, nje te dhene te jap, dal se kush jam. Nje gje dua t`ju them: Ju njoh te gjitheve, te rinj dhe te vjeter, sociologe te enverit apo sociologe te Naim Cilit. Kete ta keni te qarte te gjithe.
    Lereni Marxin ne respektin e tij, qe e ka nje bote e tere dhe nuk ka nevoje per nderimin tuaj.
    Dhe a e dini perse?

    Sepse ai nuk ka analizuar primitivizmat e sistemit tuaj ku Naim Cili, fjala vjen, merr nje kredi tek Banka e S. prej 18 milion €, kur S.na paska patur relata interesante me Griden, vritet S., Grida shkon tek ministri Tahiri dhe qendron me shume se dy ore, kredia me vone kthehet a nuk kthehet nje Perendi e di dhe ….Fatos Tarifa jep leksione tek Cili!!!!
    Dhe hajde pastaj te me ndricojne mendjen mua (mua jo e jo se nuk u lexoj nje liber) por dhe studenteve qe i marrin me diktat te ulen ne auditoret e Cilit dhe te rripen si delja ne dasem si pasoje e reformave abuzive te Rames.
    Ky eshte „kapitalizmi“ juaj.
    E dini si i fillonte Sali Berisha librat mbi hemodinamiken me marksizmin e tij te thekur?

    „Si pasoje e vijes se drejte Marksiste-Leniniste te Partise sone ne fushen e shendetesise parandalimi dhe mjekimi i patologjive te zemres ka marre nje hop te madh cilesor“!!!!

    Ja ku kishin arritur „marksistet“ tane, sa edhe kur shkoje ne pune me kembe dhe me dy feta buke ne dore me nje shtrese mikrometrike gjalpi (natyrisht qe zemra top do te jete) ta paraqisnin si zbatim te vijes se drejte te Partise. Dhe me kete merrnin edhe ndonje doktorature, duke mos ditur te interpretonin as edhe nje grafik EKG-je. Per te mos permendur ketu ideologet „marksiste“ me Sevo dhe te tjere qe kritikonin dhe teorite e Th. Aquinit qe i ksihte hkruar andej nha shekulli i 13-te.
    Ndersa fshatari elbansanlli Naim Cili, Griderat me Salianje dhe pa Salianje, Fatoset me Sevo dhe Fatoset pa Sevo te japin leksionet e „shkolles se Cikagos“!

    Ja ku kemi arrritur!

    Nje pyetje kisha per ty: A ke arritur ta perkthesh citatin e Goethes? Ta kisha lene per detyre shtepie.
    Por jam i sigurte qe ne jete nuk ke bere asnjehere detyre shtepie se dhe ate shkolle qe mund te kesh e ke marre e ke blere ose e ke marre qyl. Eshte detyre pa zgjidhje per ty.

    E mbyll kete koment me nje apel ndaj te gjithe atyre studenteve qe marrin leksione nga soji i Tarafeve, Dumave, tek Cilet dhe tek Vitrinat, qe formimin tuaj kerkojeni dhe gjejeni tek leximi dhe informimi i gjere dhe i thelle dhe ne menyre te pavarur. Mos e lini veten ne duart e ketyre, sepse do te mbeteni skllever te mendimit te cunguar. Shihni si e kane bere Shqiperine. Kjo eshte deshmia me e pakundershtueshme qe mund te kete kunder tyre.

    Ne konferencen e mbajtur ne Bellevue ne Berlin, pra ne Zyren Presidenciale te Presidentit gjerman Frank-Walter Steinmeier me rastin e 200 vjetorit te lindjes se Karl Marx-it, ai tha:
    „Sein Werk ist durchzogen von einem leidenschaftlichen Humanismus: Da gibt es Appelle für die Pressefreiheit, für humane Arbeitsbedingungen und den Acht-Stunden-Tag, für die Bildung der arbeitenden Schichten, für die Wertschätzung von Frauen im Freiheitskampf bis hin zum Plädoyer für Umweltschutz…“

    E shqiperuar: „Vepra e tij pershkohet nga nje humanizem i gjalle: Aty gjen apelin per lirine e shtypit, per kushte humane pune dhe per punen 8-oreshe ne dite, per shkollimin dhe arsimimin e te gjitha shtresave shoqerore pa dallim, per vleresimin e vlerave te grave ne lufte per liri dhe deri ne angazhim per mbrojtjen e ambjentit…“
    Kaq me ty dhe kjo eshte replika e fundit.

    Reply to this comment
    • gjermani i fundit May 9, 09:23

     nipi im mbaroi universitetin evropian te Cilit per ekonomi, se doli moda atehere qe kjo diplome njihej ne tere boten dhe stafi i lektoreve ishte me grada shkencore, etj. I doli llotaria ne Amerike, tani po ndjek shkollen ekonomike atje dhe po shpreson qe “ca provime” te shkolles se Cilit ti njihen, e ishalla po iu njohen, por shkollen eshte duke e bere nga e para. Morali i fabules eshte qe shkolla e Cilit eshte e mire per ne Shqiperi, se jane euro te investuara mire. Edhe Marksi ne Shqiperi eshte ndryshe nga ai ne Gjermani, se eshte pershtatur per te gjtiha lendet, qe Grida te jape sociollogji, ai tjetri ekonomi, madje edhe tek fiskultura do kete patjeter njeçike Marks.Une do isha i mendimit qe te shtohet katedra e Dajakut, me dekan Shabanin e PD-se. Aplikimin final te Marksit e gjen tek kafenete poshte lavatriçe-universitetit, ku me duket jep mesim edhe gruaja e kryeministrit; aty shkunden kamarieret nga 10 ore ne dite dhe klientet lozin stafeten e Qylit. Tamam, sinteza per vepren e Marksit kjo eshte gjithepranuar prej shumices se studjuesve; nje humanist i madh, qe keshillon se Puna ti sherbeje Njeriut dhe Jo Njeriu ti sherbeje Punes.

     Reply to this comment
 16. demo May 8, 12:54

  Jo moj @ marxiste,sipas teje Enveri i urrente anglo-amerikanet,sepse e paskerkan braktisur,e lane ne dore te Titos dhe Stalinit(!)
  Eshte njesoj si ajo rruspia qe qahet per burrin se “e la ne dore te Jaranit”.
  E ke degjuar shprehjen:Ja terheq dera? ose E terheq gjaku? Enverin e terhiqte gjaku andej nga shkoi.

  Reply to this comment
  • Morris W. Rosenberg 1944 May 8, 16:05

   demo ,

   qe je antienverist psikopatisht i semure nuk eshte problem fare.

   Problemi me ty eshte se ti po lufton me historine me faktet me te verteten se ketu nuk behet fjale per enverin ai ishte shejtan apo shenjtor..ketu behet fjale per historine si ka ndodhur ngjarjet si eshte e verteta

   Lexo intervisten e gazetarit Morris W. Rosenberg marre Enver Hoxhes pikerisht ne 30 nendor 1944 dhe botuar dy dite me pas ne NYT.
   Amerika dhe Anglia i vune dy kushte Enverit ne dhjetor 1944:
   E para ….te njihte Kontratat e para luftes..Enveri i tha Jakobsit..te gjitha kontratat e shteti shqiptar jane djegur nga lufta dhe ai i tha ….dergoni kopjet tuaja nga amerika tju a firmosim e theksoj kjo vetem per amerikanet jo per anglezet
   .
   E dyta i vune kusht votimet per te cilen bota i njohi te rregullta plus fullci me thomas stefanin nga tirana
   ESHTE KRIMINALE SOT DEMONIAKE TE THUHET SE ENVERI SHKOI TE STALINI NE 46 QE I KISHTE THENE TITOS NE ATE KOHE..GELLTITE SHQIPERINE…ATE E SHITI CHURCHILLI TE STALINI PIKE
   Per ta verifikuar me shpejt ndiqni emisionin video

   http://www.youtube.com/watch?v=AFsJFBnEPeE

   me titull Enver Hoxha, buka e thyer me amerikanët/Pjesa I& II
   ku gjoja ben fjale per hezitimin e shqiptarëve për tu lidhur me Perëndimin qe ne fakt ishin Amerika dhe Anglia qe e shiten shqiperne te Stalini ose me sakte te Tito..
   Ne kete interviste dhe ne pjeset e dokumentarit vihet re se drejtimi nr 1 i enver hoxhes ishte Amerika…por kete te fundit e mbyste akoma Anglia qe ishte pambarimisht armiqsore me shqiperine.
   Nje njeri normal nqs se do analizoje thirrjet e Harri Fullzit nga Bari Italise…thirrjet e Tomas Stefanit nga Tirana dhe me vone te J.E.Jakobsit drejtuar DASH-it (te shurdhuar) qe njiheni Shqiperine zyrtarisht se do kaloje ne prehrin e Stalint nuk u ndegjuan dhe Historia tregoi se amerikanet dhe anglezet na shiten si placke tregu..dhe ajo qe eshte kriminale sot akoma ka neo-fashiste si Romeo Kurvakuqi..qe thone se enveri shkoi te Tito….qe nuk eshte e vertete…enverin e cuan atje vete anglo-amerikanet..
   Ndiqeni videon me siper te shikoni se shteti i fundit qe e njohu shqiperine ishte amerika….biles as ne San Francisko amerika nuk e ftoi shqiperine..te pakten si ndegjuese….

   E duam ameriken por jo me shume se te verteten..Biles kur thuhen te vertetat e hidhura hapur jane sherim dhe per vete ameriken

   Reply to this comment
 17. H.Z.K. May 8, 14:14

  ku e dinte i ziu Marks se kur u zbatua teoria e tij ne Shqiperi pas 1945 edhe pse e importuar ai vend u sulmua nga “vendet demonkratike” ashtu si Gjergj Kastrioti ne shekullin e XV qe vetem buxheti i kohes Enverit per mbrojtje shkonte deri ne 30-35% .

  ku e dinte i ziu Marks se bejtexhiu i Kolonjes e kish perbledhur Kapitalin e tij vetem ne keto vargje qe jane aktuale dhe sot

  .
  PARAJA
  nga Hasan Zyko Kamberi

  Paraja njeriun’ e mundon,
  E bije ndë balt`, e rrëzon,
  E bën qiraxhi, e dërgon, –
  Ja di kimenë parasë.

  Për para njeriu çan denë,
  për para ngrë muhabenë,
  për para e humb xhenenë,-
  ja di kimenë parasë.

  O moj paraja murdare,
  Që bën botënë avare,
  Që gjezdis posi zagare! –
  Ja di kimenë parasë.

  Starje, Kolonjë, shek. XVIII

  Reply to this comment
 18. demo May 9, 06:15

  Gjate gjithe vitit 1945 dhe deri ne gjysmen e dyte te vitit 1946 vaporret Amerikane me ndihmat e cmuara te UNRRAS nuk pushonin,.Me to do te ishin mbyllur nevojat e pasojave te luftes per nje popull me 800 mije banore.Por cfare ndodhte?Ne Rade prisnin dy vaporre Jugosllave.Ndihmat qe shkarkoheshin nga vaporret Amerikane,ngarkoheshin menjehere ne vaporret Jugosllave.Kjo ishte kriminale.Femijet e pasluftes te uritur vdisnin urie,kurse kutiat e qumeshtit NESTLE,shkonin ne Jugosllavi..Kurse Enver Hoxha i lutej Stalinit ti dergonte vaporra me grure nga Bashkimi Sovjetik.Pse?Sepse vaporrat me miell te bardhe Amerikan qe dergonte UNRRA ne Shqiperi,dergoheshin ne Jugosllavi.Kush ishte pergjegjes per kete grabitje te ndihmave Amerikane per popullin shqiptar,qe i dergoheshin popujve Jugosllave,Nako Spiru,Koci Xoxe,Sejfullah Maleshova???Gjyshi i Demos punoi nje vit ne UNRRA,i dergoi nje leter Enver Hoxhes,per grabitjen ashiqare te ndihmave te UNRRAS,Ne qershor 1946 e denuan me burgim te perjetshem si agjent Anglo-Amerikan,perfundoi ne kala te Gjirokastres dhe pas 20 vjet burg eshte liruar me 1966.Kush ishte TALPA,URJAHIPI,JAGO,MUAVIJA,qe ja rrembente ndihmen Amerikane popullit shqiptar dhe ja dergonte serbosllaveve? Kush tjeter vec atij,enver hoxhes.
  Kjo Rozenbergja ketu lart duhet te jete e bija enverit..Mban eren,ngjyren,shijen,formen e HIPOKRIZISE enver hoxhiste.Kujt ja tregon kjo Curcillin,Rusveltin?Po kujt i binte nderment Shqiperia apo egzistonte enver hoxha,qe ta shisnin! Enver Hoxhen as Tito nuk e dinte,por per te mori njohuri nga Rankovici,se ESHTE AY qe ka derguar brigada me ushtare per te na ndihmuar te RIPUSHTOJME KOSOVEN.Enverin mire,mire,mire sic e njihte mulla Halili(me iku i miri,me mbeti rezili) e njihnin REKRUTUESIT E TIJ Dushan Mugosha dhe Miladin Popovic.Keta dhane garanci tek Rankovic,per orientimin proserb dhe prosllav te enver hoxhes.Kurse Tito e trajtoi thjesht si nje renegat te popullit te tij,si trajtohet nje plehre qe shet familjen dhe gjindjen prej nga ka dale.Tito s`kishte si ta dinte morbin sllavo-boshnjak te enverit,por me ato syte e hirte si te rreqebullit,me te cilet tmerroi Stalinin,e zhbiroi ne vend enverin.Hipokrizia e poshter enveriane do te na beje te besojme se Enveri na paska dashur amerikanet,por keta e paskerkan braktisur!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Kam pershtypjen se ti moj rozenbrerge je Pranvera Hoxha.Po kishte zagar te Sulo Gradecit te mbante ty kur shkoje tek muzati 2 metrosh Asllan Rusi?Aq mundesi kishte Amerika ta mbante enver hoxhen kur e kishte marre rrugen nga Miladini dhe Dushani.Shih fotografite!

  Reply to this comment
 19. Meta May 10, 08:39

  Maksistet shqiptar,tash demokrat e rendit te pare,jane genjeshtaret qe genjyen per 45 vjet Enverin dhe tash 30 vjet po genjejne shqiptaret. As mos i shtoni, e as mos i zvogloni meritat e te arritvurat e Enverit,Ai eshte i vetmi qe rikt heu identitetin e humbur per 6 vjet, te shtetesise se Shqiperise.Askush tjeter nuk perkeu shtetin me gjitha lemenjet e jetes shteterore, politike,ekonomike,arsimore e shendetesor,sic ishte Shqiperia nga 29 Nentori 1944 e deri me 1990.

  Reply to this comment
Shiko komentet

Komento

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*