Pse dështoi socializmi në Shqipëri?

August 15, 2016 20:39

Pse dështoi socializmi në Shqipëri?

Ylli Përmeti

Kur komunistët shqiptarë erdhën në faqet e historisë, paralelisht, në Perëndim, ishin zhvilluar principet sistemike keinsiane —veçanërisht në Amerikë – dhe në Lindje —dhe veçanërisht në Rusi – falë revolucionit bolshevik, ishin zhvilluar principet sistemike marksiste. Socializmi në Shqipëri, rrjedhimisht, lindi në fazën kapitaliste në monarkinë e Zogut mes lëvizjesh politike të cilët adoptuan sintezën marksiste pas fitores mbi nazifashistët italo-gjermanë: duke instaluar një parti komuniste — që nuk lindi nga rrënojat e kapitalizmit por nga rrënojat e luftës që shkaktuan fuqitë nazifashiste; përmbysi marrëdhëniet pronësore, zhvilloi luftën e klasave dhe prodhimin sipas teorisë marksiste dhe institucionalizoi solidaritetin.

Por ndërsa shkaqet e dështimit të socializmit sovjet i pamë në vend tjetër,  dhe të njëjtët shkaqe mund t’i atribuohen edhe socializmit në Shqipëri, meqënse ai adoptoi principet marksiste dhe praktikat lenin-staliniste — pa kundrim demokratik, mirë është ta shqyrtojmë këtë periudhë, sepse shumë, dhe veçanërisht filo-kapitalistët, argumentojnë se socializmi në Shqipëri dështoi për shkak të varfërisë (materiale) dhe mungesës së lirisë — duke nënkuptuar se Perëndimi ose kapitalizmi siguron një shkallë më të lartë materiale dhe lirie!

Në anët tona, protagonist i kësaj teze është Andrea Stefani. Problemi kryesor me autorin në fjalë nuk është se ai shtrembëron faktet, siç e akuzojnë shumë “komunistë” të shekullit të kaluar. Por fakti që ai ka qenë pedagog i “marksizmit” dhe në analizën e tij nuk përdor as qasjen marksiste, klasoren, as teoritë e Marksit, as edhe ndonjë qasje tjetër sistemike për të mbeshtetur tezën e tij! Nga ana tjetër, socialistët argumentojnë se socializmi në Shqipëri dështoi sepse vdiq Enveri!

Por siç do të shqyrtojmë këtu, socializmi dështoi kryesisht për shkak se mungonte urtësia sistemike për të kuptuar kontradiktat që krijonte sinteza marksiste në raport me natyrën njerëzore (teleologjike) dhe njohurinë e mundshme shkencore që mund të zhvillojë një popull.

Kështu, Partia Komuniste, pasi themeloi veten, me revolucion (sepse mobilizoi shumicën e popullsisë kundër pushtuesve) dhe armë në dorë, filloi zbatimin e reformave që kishte ndërmarrë Rusia bolshevike. Reformat që ndërmori qeveria komuniste menjëherë pas Luftës së Dytë Botërore ishin radikale: në kuptimin e përmbysjes së një rendi socilal-ekonomik me një rend tjetër.

Ato përfshinin shtetëzimin e pasurive – pronat e fuqive pushtuese dhe e shtetasve të tyre; shtetëzimin e mjeteve kryesore të prodhimit – pronë e borgjezisë së vendit; shtetëzimin i bankave; reformat në lëmin e monedhës e të kreditit; tatimin e jashtëzakonshëm mbi fitimet e luftës të realizuara nga borgjezia; monopolin e shtetit mbi tregtinë e jashtme; reformën agrare sipas parimit ‘toka i përket atij që e punon’ etj.  Si pasojë, gjatë periudhës 29 vjeçare (1951-1979), ritmet e rritjes ekonomike kanë qenë si vijon:

Në produktin e përgjithshëm shoqëror 8,7%;

Në të ardhurat kombëtare 7,4%;

Në prodhimin e përgjithshëm industrial 12,4%;

Në prodhimin e përgjithshëm bujqësor 5%; dhe

Në investimet shtetërore 9,2%.

Shifra e parë prej 8,7% është më e mirë se e po të njëjtës periudhë në Greqi që ishte 6%, e vendeve perëndimore apo e prodhimit të sotëm të globalizmit neoliberal. Por krahasuar me investimet shtetërore (9.2%) prodhimi i përgjithshëm është më i ulët (8.7%). Nëse, në anën tjetër, krahasojmë dekadat nga viti 1938-të deri në vitin 1979-të, për prodhimin e përgjithshëm industrial bujqësor, shohim një përmbysje të ekonomisë:

Vitet gjithsej: industria – bujqësia

1938  100.0           6.7    93.3

 1950  100.0          19.9   80.1

 1960  100.0           51.0  49.0

 1970  100.0           59.7  40.3

 1979  100.0           61.1  35.9. 

Duket qartë se prodhimi në industri është rritur më shumë se 10 fish. Kjo gjendje ishte pasojë e përqendrimit të ekonomisë në industri. Ndryshe nga periudha zogiste, kur ekonomia e vendit mbështetësh kryesisht në bujqësi primitive, bujqësia socialiste, u koordinua me sektorë të tjerë të ekonomisë dhe ndërsa rriti prodhimin në industri zhvendosi dhe përqindjen e popullatës që aktivizohësh në këtë sektor duke e përgjysmuar.

Në po të njëjtën periudhë, numri i punëtorëve u rrit: nga rreth 15 mijë vetë që ishte numri i punëtorëve në vitin 1938-të, arriti në 483 mijë vetë në vitin 1979-të dhe mbi 42 % e tyre përbëhej nga gratë. Prodhimi industrial që realizohej gjatë një viti më 1938-tën, në 1979-ën realizohet në më pak se tre ditë dhe çdo 3-4 vetë, një mëson në shkollë.  Për më shumë, në vitin 1977-të, eksporti i mallrave të përpunuara zinte 62.2 % të të gjithë eksportit, nga 37 për qind, dhe 54,6 % që zinte përkatësisht në vitet 1950-1960-të.  Punësimi u rritë në një shkallë mjaft të mirë: në periudhën 1961-1970 u punësuan çdo vit (në sferën prodhuese e në sferën jo prodhuese [shërbime financiare]) 20 mijë vetë, në periudhën 1970-1975 u punësuan çdo vit 30 mijë vetë, ndërsa në vitet e pesëvjeçarit të gjashtë (1976-1980) u punësuan mesatarisht çdo vit rreth 40 mijë vetë.

Por ky zhvillim bart disa implikime. Për shembull, ai impononte krijimin e industrive të mëdha, me qëllim krijimin e vendeve të punës. Kështu më shumë familje ishin nën kontrollin e pushtetit qendror. Ky proces krijonte kushtet, ndonëse nën kontroll, për ndryshime demografike – nga fshatare në qytetare. Sidoqoftë, principi i ‘barazisë ekonomike’ ishte në rend të politikës zyrtare dhe i frenonte disi lëvizje demokratike. Përmirësimi kushteve të jetesës në qytet varej nga rendimenti i lartë ekonomik në fshat: sa më shumë të rritej qyteti, aq më shumë shtrëngohej fshati.

Kjo dinamikë, bashkë me politikën eksportuese, detyroi elitën e kohës të shpyllëzonte dhe të krijonte kultivar në zona që nuk ishte mbjellë kurrë. Kështu, në sajë të shtrembërimit të demokracisë ekonomike, domethënë të mbulimit të nevojave të gjithë popullatës dhe shpërndarjes së drejtë të prodhimit, elita e kohës, megjithëse rendimentin e grurit e katërfishoi —nga 7 kv/ha në vitin 1938 në rreth 30 kv/ha në vitet 1983-86— ndërsa prodhimi u rrit rreth 15 herë,  zvogëloi konsumin kombëtar:

Të ardhurat për konsum dhe akumulim kombëtar

1951-1955    74,4    25,6

 1956-1960    73,0    27,0

 1961-1965    71,2    28,8

 1966-1970    66,1    33,9

 1971-1975    64,2    35,8.

Qartësisht, të ardhurat kombëtare për konsum zvogëlohen çdo pesë vjet dhe për akumulim rriten. Kjo nënkupton se fitimet që akumulohen në arkën e shtetit janë pjesërisht efekt i rritjes ekonomike dhe pjesërisht efekt i reduktimit të konsumit të brendshëm.

Një aspekt tjetër që duhet marrë në konsideratë në zvogëlimin e konsumit është fakti që fillimi i rindërtimit të një shoqërie, sidomos pas një lufte, është më i vrullshëm, sidomos kur anëtarët e një shoqërie e kujtojnë luftën, dhe si mund të harrohen fundja… dhe puna nga popujt kryhet me një psikologji vetëmohuese dhe moral të lartë.

Por me kalimin e kohës, dhe meqenëse padrejtësitë bëhen të pashmangshme, vrulli venitet. Në rrafshin monetar, komunistët sekuestruan një pjesë të madhe të floririt dhe metale të tjera të çmuara, pasuritë e tundshme dhe të patundshme. Në aspektin e ndërtimit të ndërmarrjeve, vendi adoptoi industrinë e rëndë, sipas principeve leniniste, i cili argumentonte se industria e rëndë është baza për të kaluar në socializëm, dhe nga pikëpamja e gjendjes se forcave prodhuese, domethënë nga pikëpamja e kriterit themelor të gjithë zhvillimit shoqëror, përbën bazën e organizmit socialist, duke bashkuar punëtorët e përparuar të industrisë, duke bashkuar klasën që ushtron diktaturën e proletariatit.

Nuk do të ishte e çuditshme që: …prodhimi industrial i vitit 1938 u realizua në vitin 1980 në më shumë se dy ditë. Zbatimi i kursit të zhvillimit me përparësi të industrisë së rëndë bëri të mundur që prodhimi i mjeteve të prodhimit në vitin 1980 të përfshijë 64,0% të të gjithë prodhimit industrial të vendit, nga 48,9% që ishte në vitin 1960 dhe 57% në vitin 1970. Prodhimi i sendeve të konsumit në vitin 1980 përfshinte 36% të prodhimit të përgjithshëm industrial, nga 51,1% në vitin 1960 dhe 43% në vitin 1970.

Kjo qasje shpjegon edhe përmbysjen e ekonomisë. Domethënë, nga një ekonomi bujqësore, blegtorale dhe artizanale —primitive—, në një ekonomi më shumë industriale, të varur nga vendimet qendrore dhe nga burokracia e ndërmarrjeve, që krijohet në sajë të karakterit hierarkik të sistemit dhe, shkencore.

Gjithashtu, regjimi ishte i varur edhe nga importi, që në sajë të karakterit të tij industrial, krijonte varësi industriale për lëndën e parë. Për shembull, kur u prishën marrëdhëniet me Kinën, një pjesë e industrisë mbeti pa lëndë të parë! Këto janë disa nga arsyet që industria e rëndë në një sitezë institucionale hierarike është e padëshirueshme për individin, shoqërinë dhe ekologjinë, traditën, zhvillimin shkencor të punëtorëve dhe lirinë. Në tokat që ishin këneta apo që kishin nevojë për përmirësim të kullimit dhe ujitjes, për shembull, kuadrot punuan me sukses.

Në vitin 1979-të sipërfaqja e tokës së punuar arriti në 696 000 hektarë, nga 292 000 që ishte në vitin 1938, duke u rritur kështu 2,4 herë…. nga bonifikimet e kryera gjatë viteve 1946-78 u përfituan 48 530 hektarë tokë të reja dhe janë përmirësuar 186 376 hektarë të tjera.  Në këto shifra nuk përmenden tokat që rezultuan nga shpyllëzimi dhe kultivimi i tokave me pjerrësi, të cilat në pjesën më të madhe u dëmtuan nga erozioni. Gjithashtu, si rezultat i zhvillimit shkencor të prodhimit, mekanizimi, kimizimi dhe ujitja e tokave u shtuan me ritme galopante: në vitin 1978-të, në krahasim me vitin 1938-të, numri i traktorëve (15 k.f.) u rrit 610 herë, kurse numri i makinave shirëse, 30 herë. Aftësia ujitëse në vitin 1978-të mbulonte 51,8 % të të gjithë sipërfaqes së punueshme të vendit, nga 10 % që ishte në vitin 1938; nga 1000 tonë plehra kimike që janë përdorur në bujqësi në vitin 1950-të, në vitin 1968-të u përdorën 99.900 tonë. Ky zhvillim solli rritjen e rendimentit të drithërave, qumështit dhe bostanoreve.

Për shembull, në vitin 1979-të rendimenti i drithërave të bukës ishte 28,6 kv për ha, nga 10 kv për ha që ishte në vitin 1938; rendimenti i orizit arriti në 38,8 kv. Nga 16 kv; perimet e bostani në 130 kv, nga 94; qumështi 1430 kg për çdo lopë, nga 280 kg që ishte në vitin 1938. Në vitin 1979 prodhimi i përgjithshëm bujqësor u rrit pesë herë.  Kështu, pikërisht sepse u adoptua ideologjia e rritjes ekonomike përmes zhvillimit të forcave prodhuese, Shqipëria shënoi përgjatë dy dekadave të para të ardhura kombëtare të admirueshme:

Gjatë 20 vjetëve, 1950-70, të ardhurat kombëtare janë rritur mesatarisht mbi 8% në vit, ndërsa në pesëvjeçarin 1971-75 ato janë rritur mesatarisht 6,7 % në vit, domethënë rreth 3 herë më shpejt se shtesa mesatare e popullsisë.

Nga të dhënat e mësipërme kuptojmë se megjithëse se të ardhurat kombëtare pësuan rënie gjatë pesë vjeçarit 1971-75, pavarësisht se kjo periudhë ishte thuajse e kompletuar mekanikisht, empirikisht dhe e mirë-organizuar me ekipe shkencore, specialistë dhe punëtorë…rritja mesatare e popullsisë ka qenë poshtë rritjes së të ardhurave. Gjykuar nga ky raport, midis të ardhurave dhe rritjes së popullsisë, qeveria mund të rriste mirëqenien e popullit.

Domethënë, të shpërndante më drejtë prodhimin për shtresat në nevojë e të mbulonte nevojat. Por nuk ndodhi kështu: sepse të ardhurat kombëtare përdoreshin për investime në sektorin publik. Veçanërisht në ushtri dhe industri. Investimet në sektorin publik, me rradhë, mbanin çmimet e mallrave në kosto konstante. Ndihma e vendeve të tjerë socialistë (Kubë etj.), ishin një rëndim minimal për popullin.

Por kjo s’do të thotë se kursimet e shqiptarëve nuk u rritën: në vitin 1973, në çdo tre shqiptarë njëri kishte librezë kursimi dhe shumat e kursyera ishin gjashtë herë më të mëdha se në vitin 1950-të. Si pasojë, popullsia jonë thuajse u trefishua brenda 40 vjetëve: nga 1. 040. 400 në vitin 1938-të, në 2. 563. 400 në vitin 1978-të, dhe mosha mesatare u rrit nga 38 vjet në 69 vjet. Vdekshmëria nga 17,8 njerëz që vdisnin në vitin 1938-të për 1000 banorë, ajo arriti në 6,3 njerëz në vitin 1968-të. Nga viti 1951 deri në vitin 1978-të u ndërtuan 286 142 apartamente e shtëpi banimi. Shpenzimet social-kulturore arritën një nivel mjaft të lartë: nga 15 për qind që ishin në vitin 1950-të – në vitin 1978-të ishin 24 për qind. Në vitin 1960-të, punëtorë ishin 22.5%, fermerë (të fermave dhe kooperativave) 62.8% dhe intelektualë 13.6%.

Periudha e artë e socializmit në Shqipëri ishte dekada 1970-80-të. Pas vitit 1980-të, ekonomia, pavarësisht se inteligjenca e kohës ishte shumë optimiste,  pas planit të pesëvjeçarit të shtatë të vitit 1980-të, ajo kaloi në amulli (“stanjacion”) për gjithë dekadën.

Me fillimin e pluriparticizmit në vitin 1990-të ekonomia filloi të binte me shpejtësi duke kulmuar në vitin 1992-93. Pas këtij viti filloi rritja ekonomike duke kulmuar në vitin 1996-të. Viti 1997-të e tronditi ekonominë dhe e çoi në nivelin e vitit 1990-të. Pas kësaj tronditje filloi rritja ekonomike duke kulmuar në vitin 2014-të. Dhe pas këtij viti filloi amullia shkaqet e së cilës i kam treguar në vend tjetër.

Shumë e lidhin rënien e rritjes ekonomike me moshën e madhe të Enverit ose me vdekjen e tij. Domethënë, se mungesa e Enverit ishte shkak i amullisë ekonomike pas vitit 1980-të. Por ky argument është kryekëput i gabuar: sepse shkaku kryesor është sistemik.

Së pari, sepse kontradikta kryesore e sistemit është heteronomia e tij. Domethënë, tjetërvendosja. Ishte, në fjalë të tjera, elita politike që vendoste për ndërmarrjet ekonomike dhe sociale sesa vetë punëtorët, komunitarët dhe kuadrot.

Së dyti, për shkak të karakterit heteronomik të sistemit, vetë strukturat ekonomike dhe komunitetet nuk kishin zhvilluar ndonjë shkallë të rëndësishme vetë-organizative dhe vetë-vendosëse.

Dhe së treti, sepse në krye të tre dekadave u shfrytëzuan maksimalisht burimet ekonomike. Burimet ekonomike të shfrytëzuara në maksimumin e mundshëm, paaftësia vetë-vendosëse e komuniteteve, dhe padrejtësitë që krijonte natyra heteronomike e sistemit, krijoi kushtet për amulli ekonomike.

Nga ana tjetër, mungesa e virtyteve intelektualë të qendrueshëm në rradhët e kuadrove dhe mungesa e studimeve sistemike, krijuan kushtet për ‘shkelmimin’ e strukturave ekonomike nga vetë kuadrot dhe rrjedhimisht, (kur kuadrot s’kanë zhvilluar virtyte të qendrueshme), edhe nga punëtorët. Thënë ndryshe, zhvillimi i virtyteve intelektuale të kuadrove ishte tejet i kufizuar (kryesisht në sektorë të veçantë të ekonomisë) dhe për pasojë, ata s’kishin mundësi intelektuale të kuptonin kontradiktat dhe dinamikat që krijonte sistemi. Edukimi, rrjedhimisht, ishte parashtruar njëlloj si në paradigmën perëndimore: që t’i shërbente elitave.

Por me një ndryshim: në të paradigmën socialiste, për t’i shërbyer elitës politike (dhe rrjedhimisht atdheut), ndërsa në paradigmën perëndimore, për t’i shërbyer së pari elitës ekonomike dhe së dyti, elitës politike, dhe rrjedhimisht atdheut. Por në globalizmin neoliberal ‘atdheu’ humbet rolin e tij dhe zëvendësohet kryekëput me pushtetin e elitave (mbi)kombëtare dhe ideologjinë mbizotëruese dhe edukimi i shërben vetëm riprodhimit të pushteteve në fjalë. Vlerat kombëtare, rrjedhimisht, homogjenizohen dhe humasin në procesin e globalizmit: sepse në kapitalizëm dhe “demokracinë” përfaqësuese pushteti ekonomik përcakton pushtetin politik.

Gjykuar nga ky këndvështrim, niveli edukativ në Shqipëri arriti nivelin më të lartë në Evropë. Sipas të dhënave të UNESCO-s, në vitin 1980-të, koefiçenti i shkollimit të popullsisë në Shqipëri, si për meshkujt, ashtu dhe për femrat, ishte më i lartë se i Bullgarisë, Bashkimit Sovjetik, Çekosllovakisë, Hungarisë, Jugosllavisë, Portugalisë e Polonisë.

Ndërsa në vitin 1960-të në popullsinë e shkolluar të fshatit 60.4% ishin me arsim fillor, 31.1% me arsim shtatë e tetëvjeçar, 4.9% me arsim të mesëm dhe 0.6% me arsim të lartë, në vitin 1979-të përqindja e arsimit fillor zbriti në 38.1%, ndërsa e arsimit tetëvjeçar u ngrit në 46%, e arsimit të mesëm në 14.3% dhe e arsimit të lartë në 1.5%. Ritmet e shkollimit të femrave në vendin tonë në dhjetëvjeçarin 1969-1979-të kanë qenë rreth 2 herë më të larta se sa për meshkujt. Femrat përbënin gjysmën e fëmijëve që ndiqnin shkollat tetëvjeçare e të mesme dhe përqindja u rrit shumë në shkollën e lartë: ndërsa në vitin 1960-të femrat përbënin 16.6% të fëmijëve që ndiqnin këto shkolla, në vitin 1979-të ato arritën në 47.5%.

Ky tregues, sipas të dhënave të OKB-së, ishte më i lartë se i Turqisë, Spanjës, Italisë, Republikës Federale Gjermane, Greqisë, Jugosllavisë, Austrisë, Çekosllovakisë e Belgjikës.

Por duhet thënë se edukimi në Shqipëri, zbatonte principet tërësore të edukimit të socializmit sovjet: ai u përqendrua kryesisht në shkencat e natyrës dhe shpërnjohu zhvillimin e shkencave sociale. Megjithëse një farë “shkence” sociale mund të konsiderohet ‘marksizmi’, meqënse ai synonte ndryshime radikale në nivel social, ai i ishte pamjaftueshëm. Nuk është e rastit që Lenini, hartuesi i edukimit sovjet, u ndikua nga shkrimet pedagogjike të gruas së tij, Nadezha Krupskaya dhe ukrainasit, Anton Makarenko.

Ndërsa kjo është njëra anë e problematikës, tjetra, është se edukimi u përqendrua kryesisht në praktikë (kolektive) sesa në një blalancë midis teorisë dhe praktikës. Nga ana tjetër, mësimet teorike mësoheshin përmendësh, njëlloj si në paradigmën perëndimore. Vetëm me rënien e socializmit filloi edukimi të ndryshojë qasje: të përdorte më shumë arsyen e fëmijëve sesa mësimin përmendësh: sepse qasja që u adoptua ishte se “synimi i shkollës ishte t’i shërbente shoqërisë Sovjete”.

Kjo qasje nënkuptonte se edukimi do të ishte i tillë sepse do t’i shërbente ‘direktivave’ të partisë në pushtet. Nënkuptonte, gjithashtu, se përdorimi i arsyes në mësim-marrje në moshë të vogël ishte dytësor. Kjo qasje ishte problematike sepse nuk zhvillonte qenie autonome në mendim. Por heteronome. Në djeni të plotë se njerëzit kur rriten zhvillojnë arsyen, dhe rrjedhimisht, zhvillojnë shkallën e disidencës, elita politike përdori me të drejtë interesin e përbashkët kundër interesit vetjak.

Por ky interes realizohësh në mënyrë të shtrembëruar: përmes “fletërrufeve”, ku kolektivi kritikonte punën dhe shfaqjet e huaja, apo spikaste sukseset e arritura, të njërit apo të tjetrit, dhe propagandës kinematografike. Në mënyrë të ‘shtrembëruar’ sepse supozohet se fëmijët mësonin të vepronin kolektivisht dhe kur rriteshin, ata vazhdonin të vepronin kolektivisht, por nuk kritikonin kolektivisht! Kritika, rrjedhimisht, bëhësh në formë të tërthortë. Jo të drejtëpërdrejtë.

Si e tillë, ajo ishte problematike: sepse nuk zhvillonte arsyetimin e anëtarëve të një kolektivi. Sepse arsyetimi zhvillohet kur kritika shpaloset në publik, drejtpërdejtë, sesa kur kritika shkruhet në ndonjë fletërrufe apo gazetë. Mungesa e zhvillimit të shkencave sociale, bashkë me mungesën e zhvillimit të demokracisë politike, domethënë, të shqyrtimit të çdo plan-projekti që vinte nga partia në pushtet nga vetë komunitarët, dhe zhbalancimit midis teorisë dhe praktikës, në çdo disiplinë shkencore, dhe mungesa e ‘edukimit kolektiv’, siç kuptohet më lartë, luajti rol vendimtar në moszhvillimin e aftësisë dhe autonomisë administrative të komunitarëve.

Për pasojë, popujt, në padije të plotë se çfarë i priste me ‘shkelmimin’ e strukturave ekonomike të socializmit, pranuan privatizimin e sektorëve ekonomikë që lançuan elitat politike si rrugëzgjidhje, dhe sot, pas 25 vjetësh, gjendet më keq se ç’ishin në socializëm: jo vetëm në terma ekonomikë dhe socialë, ekologjikë dhe politikë, por edhe kombëtar: sepse populli ka humbur sovranitetin e tij që fitoi me luftë dhe gjak shekullin e kaluar dhe është shumë e vështirë ta rifitojë atë kur pushtuesit e rinj, në globalizmin neoliberal, i pushtojnë popujt ekonomikisht dhe politikisht dhe përdorin elitat kombëtare për të ushtruar dhunë policore sesa dhunë ushtarake — me parátë e të njëjtit popull!

Disidentët, në anën tjetër, mund të ndahen në dy kategori kryesore: në ‘disidentë’ që kundërshtonin regjimin sepse ishin bindur përgjatë fazë kapitaliste se prona private ishte motorr zhvillimi -pavarësisht se dështuan!- dhe “disidentë” për hir të kundërshtimit. Dënimet politike, në anën tjetër, shkaktoheshin për tre arsye kryesore: njëra buronte nga vetë të dënuarit, të cilët kundërshtonin regjimin pavarësisht se ai e citonte që në faqen e parë të Kushtetutës se kushdo që propagandon kundër dënohet; një tjetër, nga vetë elita politike, e cila braktisi përdorimin e arsyes dhe bindjes me aryetim të popullit dhe për të njëjtë arsye ndaloi propagandën dhe, nga vetë natyra e luftë së klasave: shpesh, për shkak të luftës së klasave, sajoheshin armiq.

Në nivel gjeopolitikë, Enveri nuk e kuptoi se Amerikanët joshën kinezët që në vitin 1972, pas anëtarësimit në OKB, për të cilin Shqipëria luajti një rol vendimtar, me kuadrin institucional që kishin përgatitur për ekonominë botërore përmes të cilit Kinës i mundësohësh rritja e tregëtisë së mallrave të saj…kështu, ndërsa Kina filloi të integrohësh në tregun ndërkombëtar të marketingut — Shqipëria u prish me Kinën pa ia komunikuar publikut shqiptar — një prishje që çoi në boshatisjen graduale të tregut shqiptar nga mallrat kinezë.

Kjo ishte arsyeja që Enveri intensifikoi politikat ekonomike të “mbështetjes në forcat e veta”. Një arsye e dytë, ishin presionet që ushtronin ‘revizionistët’ jugosllavë, hrushovianë dhe kinezë…që Shqipëria të zhvillohej vetëm si vend bujqësor (kryesisht luledielli dhe agrume) dhe mos të zhvillonin industrinë dhe drithin. Qëllimi ishte të krijonin varësi më të madhe teknoshkencore dhe ekonomike për vendin sesa varësitë që ishin krijuar me importet. Kjo është arsyeja që Enveri i quante ‘revozionistë’: sepse ata shpërnjihnin konceptin e ‘vetëmbështetjes’ së popujve dhe rrjedhimisht pavarësinë ekonomike dhe, mundoheshin të krijonin ndërvarësi më të madhe ekonomike.

Por këmbngulja e Enverit në orientimin e ekonomisë nuk e pengoi Kinën ta furnizonte Shqipërinë me armë ushtarake meqënse Shqipëria adoptoi doktrinën ushtarake se…për t’u përballur me imperializmin raporti i forcave ushtarake duhet të jetë 1 me 100 dhe vetë, ushtari, të mos vritet — përmes të “papriturave” ushtarake.

Kjo nënkuptonte intesifikim të stërfitjeve dhe hulumtim të mëtejshëmm të taktikave dhe strategjive ushtarake nga oficerët e ushtrisë dhe përgatitje të lartë fizike të ushtrisë dhe popullit. Ishte pikërisht kjo qasje, e cila buronte nga sulmet me diversantë që pësonte vendi nga vendet fqinje dhe jo vetëm, që çoi në ngritjen e industrisë ushtarake, bunkerëve dhe trasheve, si asnjë herë në historinë e Shqipërisë.

Për të njëjtën arsye —të sigurisë së lartë ushtarake— elita komuniste ishte gati të sulmonte Jugosllavinë, nëse kjo e fundit cënonte të drejtat e shqiptarëve të Kosovës, dhe ta çlironte e ta bashkonte me Shqipërinë. Argumeti se industria ushtarake ishte e panevojshme, apo marrëzi e Enverit, është tejet naiv: sepse qoftë edhe nëse konsiderojmë një vend me thuajse madhësinë e vendit tonë, Zvicrën, ai vazhdon të jetë i fortë ushtarakisht dhe një ndër vendet kryesore që nuk mund të thyhet lehtë nga agresorët e mundshëm.

Siç citon një analizë ushtarake: Zvicra ka hartuar një plan mbrojtës në shekullin e 19-të që përdor Alpet si bllokadë për çdo agresion. Plani lejoi përforcimin e Alpeve dhe vazhdoi pas Luftës së Dytë Botërore…ushtria Zvicerane ka minuar gjithë malet dhe infrastrukturën, siç janë rrugët dhe urat, për t’i shpërthyr në rast agresioni me qëllim që agresorët të humbasin kohë dhe energji për të gjetur rrugë të përshtatshme për të hyrë në vend. Shumë tunele, bunkerë dhe fortesa janë ndërtuar brenda maleve që mund të strehojnë një dizion të plotë ushtarak, duke i përdorur si pika të përshtatshme ushtarake për të sulmuar agresorin…Zvicra ka rreth 150,000 ushtarë aktivë…nëse vendi sulmohet – thuajse 4,000,000 qytetarë janë të gatshëm për shërbim ushtarak me një 3,000,000 tjetër të gatshëm për shërbim.

Pa përmedur vendet e tjerë, siç është SHBA-ja, Britania, Rusia, Gjermania dhe Kina, Japonia, Koretë dhe vende të tjetër, që janë armatosur deri në dhëmbë.  Kështu, Shqipëria, kishte çdo arsye për t’u armatosur në kohën e socializmit: sepse kërcënohësh në mënyrë të përhershme nga fuqitë e huaja, të cilat përdornin djalin e Zogut dhe ish-pronarët e kohës së tij për të minuar socializmin. Në nivel kulturor, elita komuniste përdori me të drejtë vallet, këngët dhe veshjet tona tradicionale. Kjo qasje zhvilloi për herë të parë në vendin tonë artin muzikor, të valleve dhe veshjeve në një nivel mjaft të lartë. Ideologjia mbizotëruese, rrjedhimisht, ishte së pari kombëtariste, dhe së dyti, marksiste-leniniste me doza të vogla enveriste…

Përfundimi i të gjitha këtyre është se shpallja e Pavarësisë së Shqipërisë nënkuptonte se do të sillte lirinë politike për popullin, siç duhet të kuptohet: duke ushtruar pushtetin politik dhe jo duke e deleguar atë. Por s’ndodhi kështu. Për dy qeveritë e para —Qemalit dhe Nolit— për shkak të kohës, ideologjisë mbizotëruese që ishte krijuar përgjatë pesë shekujve të fundit nga Perandoria Osmane dhe mungesës së plan-projektit për të ndryshuar rrjedhën e ngjarjeve historike. Për qeverinë e Zogut, për shkak të sintezës së bredshme dhe padijes lidhur me rezultatin përfundimtar të sintezës.

Dhe për qeverinë e Enverit, siç kam treguar edhe në vend tjetër,  për shkak të sintezës dhe teorisë kontradiktore. Sepse teoria, në vetvete, siç citon edhe Kastoriadis, është një bërje, orvatje e vazhdueshme e pasigurt për të kuptuar projektin e qartësimit të botës… momenti i kthjellimit përfshihet çdoherë në bërje. Ai nuk rezulton nga kjo se bërja dhe teoria janë gjithnjë simetrike në çdo nivel, çdonjëri duke mbështjellë tjetrin. Bërja përbën universin e njeriut, në të cilin teoria bën pjesë si një pjesë. Njerëzimi përfshihet në një aktivitet shumë formash ndërgjegjësore, ai e përcakton veten e tij si bërje (e cila përfshin qartësimin në kontekstin e tij dhe në lidhje me bërjen si një domosdoshmëri, por jo si moment sovran). Teoria si e tillë është një bërje e veçantë, ajo shfaqet menjëherë sa momenti i qartësimit bëhet një projekt në vetvete. Në këtë kuptim, dikush mund të thotë se atje është në të vërtetë një ‘prioritet i arsyes praktike’. Dikush mund ta kuptojë se, dhe në të vërtetë atje ekzistonte për mijëra vjet, një njerëzim pa teori; por atje nuk mund të ekzistojë një njerëzim pa bërje/punë.

Një marrëveshje e tillë për historinë e njerëzimit do të përcaktonte për më shumë se dyzet vjet, dhe në disa raste vazhdon të përcaktojë (Kore etj.) fatet e miliona njerëzve rreth botës. Ndaj është e nevojshme të kuptohet sot më shumë se kurrë, se njerëzimi nuk ka më nevojë për teori që të shpëtojë njëherësh nga makthi i pamjaftueshmërisë, dështimet dhe rrënimet social-ekologjike.

Por ai ka nevojë për demokraci politike dhe krijimin e një realiteti të ri për të luftuar ideologjinë [apo çdolloj teorie që buron nga një pushtet politik ose ekonomik] përmes përdorimit të versioneve të realiteteve alternative, të cilët, megjithëse jo të themeluar mbi ndonjë shkencë ‘objektive’ ose analizë, ende nuk janë thjesht të bazuar mbi një ‘gjuhë logocentrike’, por mbi këndvështrime alternative të realitetit social, të cilin ne e kuptojmë përmes një analize ‘subjektivisht’ racionale të tij. ‘Subjektivisht’, sepse ne përdorim një kriter të veçantë që kemi zgjedhur paraprakisht për ta bërë atë. ‘Racional’ sepse analiza jonë përdor vetëm arsyen në procesin e informacionit dhe vlerësimit të përshkrimeve alternative të realitetit sesa intuitat ose rrugë të tjera irracionale të të menduarit.

Kjo nënkupton se një objektiv radikal i lëvizjeve nuk duhet të jetë thjesht për të luftuar për krijimin e një fronti anti-neoliberal (siç sugjerojnë disa tek e Majta) ose një lëvizje anti-globale, meqenëse as neoliberalizmi as globalizmi nuk mund të ndalohen në kuadrin prezent institucional të ekonomisë së marketingut dhe ‘demokracisë’ liberale. Objektivi i vërtetë radikal, siç sugjeron edhe Fotopoulos, është lufta për krijimin e një lëvizje anti-sistemike që synon në baras-ndarjen e pushtetit politik dhe ekonomik. Kjo nënkupton nevojën e një politike të re çlirimtare, si ajo që propozon projekti i ‘Inclusive Democracy’, që do të jetë sinteza e politikës ‘universaliste’ që karakterizoi lëvizjet radikale të modernitetit të ‘politikave të mospërputhjes’, të cilat erdhën në planin e parë në çerekun e fundit të një shekulli me shfaqjen e ‘lëvizjeve sociale të reja’.

Një çlirim i tillë nuk duhet të synojë vetëm në çlirimin nga dhuna e kapitalit të huaj, sa i përket dhunës që ushtrohet nga vendet e mëdha mbi vendet e vogla, si pasojë e efektit hegjemonik që lind në çdo bashkim ekonomik, një efekt që bota moderne e përjetoi në, fjala vjen meqenëse është i freskët, konglomeratin Jugosllav, ku Serbia, duke qenë me shumicë të konsiderueshme popullate, ushtronte dhunë institucionale mbi vendet e periferisë, pavarësisht principeve më të mira krahasuar me principet prezente neoliberale dhe kapitaliste që kishte adoptuar, por duhet të synojë zhvillimin e ‘urtësisë politike’ që duhet të ushtrojë çdonjëri në vendin dhe komunitetin ku banon.

Kështu, pavarësisht keqpërdorimit të saj tre shekujt e fundit, politika, siç citon Aristoteli, është kryesisht urtësi praktike dhe shqetësohet me fundin e veprimeve sociale; urtësia praktike, me rradhë, identifikohet veçanërisht me llojet e tjera të urtësive, njëra është quajtur kullandrisje, tjetra legjislacion, e treta politikë, dhe te kjo e fundit një pjesë quhet kundrusese dhe tjetra juridike … por, si në gjithë shkencat e tjera, ashtu dhe në politikë, është e pamundur që të gjitha gjërat duhet të shkruhen ekzaktësisht; sepse shpalljet duhet të jenë universale, por veprimet shqetësohen me veçoritë.

Prej kësaj, kur ne deduktojmë se ndonjëherë dhe në disa raste ligjet mund të ndryshojnë; por kur ne shohim mbi këtë çështje nga një këndvështrim tjetër, vëmendje e madhe duhet të kërkohet. Sepse zakoni i ndryshimeve të ligjeve sadopak është një e keqe, dhe kur avantazhi është i vogël, disa gabime njëherësh të ligjbërësve dhe sunduesve do të ishte më mirë të lihen; qytetarët nuk do të fitojnë kaq shumë duke bërë ndryshimin, sepse ai [ligjbërësi] do të humbasë nga zakoni i mosbindjes.

Analogjia e arteve është gabim; një ndryshim në ligj është një gjë shumë ndryshe nga një art. Sepse ligji bart pushtet për të urdhëruar bindje përveç atij të zakonit, i cili mund të jepet me kalimin e kohës, me qëllim që një përgatitje e ndryshimit nga ligjet e vjetër në të rinj të ligështojë pushtetin e ligjit.

Pushteti i ligjit, në fjalë të tjera, me shpalljen e tij, duhet të përfshijë pushtetin e zakonit, të veçantës ose gjithë virtytet: të shkurtosh të veçantën e zakonit në favor të ligjit do të ishte gabim, sepse krijon fenomenin e parë dualistik që shfaqet midis zgjedhjes së njërës ose tjetrës, d.m.th fenomeni ‘ose… ose’, duhet të eliminohet sa herë që atje ndërmerret një shpallje ligji me efekt universal; në vend të tij, një shoqëri duhet të zhvillojë një fenomen ligjor jo-dualistik dhe pluralistik, që të karakterizohet nga ‘si dhe’, ose ligji dhe zakoni, duhet të brendësohen njëherësh në ndërgjegjen e qytetarëve.

Vetëm përmes këtij procesi, ligjbërësit – vetë qytetarët – do të kenë mundësi që politikën ta konsiderojnë, ndryshe politika aktuale, njëherësh kundrim dhe ligj —‘si dhe’— urtësi dhe ndërmarrje racionale.

August 15, 2016 20:39
Komento

57 Komente

 1. lereni enverin te dashur kanibale August 15, 21:58

  E pabesueshme
  Cfare lidhje ka libri
  Albania: a socialist maverick
  Elez Biberaj-Westview Press, 1990 – History – 157 pages me kete artikull te vjedhur nga ky liber dhe te pershtatur sipas stilit te Carit te pellumbit te kulajve ?
  Pse nuk merret gazeta Dita me tradhetine kombetare per ceshtjen e TERRORISTIT FREDI BELERI qe dje dh kushtrimin ng Himara me mbeshtetje te lobit te fikshem GREKO-AMERIKAN
  pse nuk merret gazeta dita me varrosjen e shtetit shqiptar 1991-2013

  Vetem te lexosh intervistat e Izet Haxhise para dy viteve kur ky i fundit deklaroi me fakte se Berisha ne mars 1997 urdheroi dy akte terroriste karshi ambasades amerikane dhe kontigjentin gjerman per tja faturuar kete “rebelave te kuq” per te shpetuar vete sic veproi ne 2 prill 1991 dhe 21 janar 2011…lind pyetja ??
  .PSE NUK VEPRON DASH-IWASHINGTONIT ? PER TERRORISTIN BERISHE
  Po keshtu Izet Haxhia me fakte dhe emra AKUZON shkelzen berishen per trafikante droge.
  PSE NUK VEPRON DREJTESIA SHQIPTARE APO EUROATLLANTIKE PER BURGOSJEN O TE DROG-DILLERIT SHKELZEN O TE IZETIT SI MASHTRUES
  Pra kush e mbron Berishen per mega krimet e tij ??
  Pse Edi Rama jo vetem qe eshte I pafuqishem te arrestoje Berishen ( aresyeje pse mori votat cudiberese ne 23 qershor) por me gafa te tilla si ne 70 vjetorin e clirimit,budallakijet me bunkartin e Enverit,me shitjen tani se fundi te albetrolit dhe me miopine qe po tregon me guvernatorin duket se eshte nje jelek antiplumbi pallosh dy metrosh per te mbrojtur me cdo kusht “burrin e shtetit te arvizuse “
  Enigma e hidhur ka nje emer Elez Biberaj.
  Ky lloj antishqiptari me I madh per te gjithe kohrat ka qene mentori dhe shenjtori qe ka kllonuar berishen nga zgafellat e udb jugosllave ne 1991 dhe po e mbron akoma me cdo kusht.
  Mbi Elez biberajn ketij serbishtfolesi rendojne dy faje te medha pas 1991:..
  1- ne vend te nje pajtimi kombetar ne vitet 90’ dhe te nderhyrjes per ndonje plan marshall ne ate vend te dobritur ai per te kenaqur epshet e tij antikomuniste u be zbatuesi I doctrines rajersoniane per ‘dekomunistifikimin”
  2-S i person me detyra speciale ne vitet 80-90 ne funksion te hakmarrjes tij karshi sistemit te enver hoxhes ben te mundur te ‘karikoje” dipllomate,zyrtare dhe politikane amerikane ne menyren me antishqiptare te mundeshme ku si rezultat I saj ky vend ka degraduar dhe eshte shperfyturuar plotesisht
  Fill pas pucit kriminale te shtetit se 1998 te Sali Berishes, pas vrasjes se Azem Hajdarit, sherbimet inteligjente shqiptare kishin mundur te regjistronin nje bisede telefonike mes Berishes dhe nje personi ne SHBA me dialekt nga veriu i Shqiperise, i cili i kishte thene Berishes te terhiqej sepse SHBA nuk do e njihte marrjen e pushtetit me dhune.
  Kush mund te kete qene ai person me dialekt verior? – shtrohet pyetja. Dikush mund te thote, e kush tjeter vec z. Elez Biberaj(-fran shkreli zedhenes.) Dhe natyrisht kush tjeter vec Elez Biberajt ishte/eshte aq i fuqishem ne Washington sa te dinte deri dhe opinione te tilla sekrete te Depertamentit te Shtetit per mos-njohjen e marrjes se pushtetit nga kryengritja e ’98s e Berishes.
  Ne nje interviste te fundit ne Top-CH, z. Biberaj shprehet se ai ka qene gjithmone aktiv per te rrezuar komunizmin ne Shqiperi, dhe madje pikpamjet tij ja kishte parashtruar edhe ish Presidentit amerikan Ronald Reagan. Sipas tij, komunizmi ne Shqiperi mund te permbysej nga njerez te afert te regjimit, individe te brendshem, pra nga ndonje “grusht shteti” ose “grup armiqesor.”
  Dhe natyrisht per te gjetur njerez te tille te besuar, brenda keshtjelles se regjimit, duhej fillimisht biseduar me ta. Kontakti ishte pjesa me e veshtire e procesit. Pra, si do takohej z. Biberaj me individet e synuar, dhe nese po, me ke? Me ke konkretisht??? Dhe ne kete aspekt, a ka egzistuar nje prirje per te kontaktuar vetem tropojane?
  [Ne vijim te ketij spekullimi, a eshte rastesi fakti qe tropojanet dominuan post-’90 ne Shqiperi? Kujt ia priste mendja se tropojanet do qeverisnin Shqiperine “demokratike”? Kujt? Natyrisht askujt. Tropoja njihej vetem per geshtenja… e Fatime Sokolin…. Po atehere cfare ndodhi?]
  Qe Elez Biberaj ka dore ne kete histori, eshte naivitet te mendohet e kunderta, perndryshe s’ka pse tropojanet te bejne ligjin prej 20 vitesh ne Shqiperi. Qe Elez Biberaj mund te kete kontaktuar fshehurazi Sali Berishen, ose Mehmet Elezin, gjate kohes se komunizmit kjo edhe mund te supozohet…
  Perndryshe, si do themelohej PD nga nje tropojan, Azem Hajdari, nese s’do ishte dora e Biberajt nga pas? E imagjinoni dot kete? Partia e pare opozitare pas 50 vjetesh komunizmi te themelohej nga nje student konviktor nga fshatrat e Tropojes – give me a break!!! – do thonin amerikanet. Ose fakti tjeter, qe Azem Hajdari u spostua dhe ne vend te tij u vendos nje tjeter tropojan (Sali Berisha – i brendshem i regjimit, sic ishte dhe vete filozofia e z. Biberj per te rrezuar komunizmin ne Shqiperi), flet per ate se i gjithe skenari mund te kete patur nje mastermind nga Tropoja, nje tropojan te fuqishem qe jetonte diku ne Perendim. Dhe natyrisht, tropojan me te fuqishem se z. Biberaj nuk kishte ne ate kohe pertej/ketej Atlantikut.
  Ronald Reagan qeverisi gjate viteve 1981-1989, dhe njihet si Presidenti qe i dha “grushtin” e fundit komunizmit. Kjo nenkupton faktin se administrata e tij duhet te kete investuar shume ne kete aspekt, dhe ne vijim te kesaj linje, ndoshta dhe per te kompromentuar individe te caktuar ne Shqiperi.
  Te mos harojme faktin se z. Biberaj kishte parashtruar direkt para Presidentit Reagan pikpamjet e tij per rrezimin e komunizmin ne Shqiperi, pra ai ishte nje figure e rendesishme ne kete aspekt, dhe ndoshta mund t’i jete dhene dore e lire per te vepruar.
  Po si mund te jete takuar Biberaj me Sali Berishen/Mehmet Elezin gjate dekades se fundit te komunizmit ne Shqiperi (’80-’90), nese me te vertete jane takuar? Dhe a ka ndikuar ne kete aspekt linja malazeze e gruas se Berishes per te lehtesuar kontaktin? A ka interferuar ne kete histori UDB meqenese ne ate kohe ishte nje sherbim aleat me sherbimet sekrete perendimore? Cfare roli kane patur njerezit e gruas se Berishes ne Beograd (UDB)?… e shume e shume pyetje te tjera, por natyrisht pa pergjigje…
  A ka dore z. Biberaj ne pasojen e 21 janarit? Pse Berisha duket kaq i fuqishem ne Washington dhe pse mbrohet edhe kur ben te 99t? Pse demokratet ne pushtet ne SHBA heshten per 21 janarin? Kush republikan i fuqishem (nga te kohes se Reagan dhe BUSH-ATEVE) ne SHBA eshte prapa Berishes, ose Biberajt, qe influencon direkt ne administraten e sotme amerikane?… A benefiten njerezit e Berishes ne Washington me perqindje korrupsioni nga Shqiperia?
  Dhe e fundit, nese sa me siper eshte e vertete, kur do mbaroje i ashtuquajturi “mallkim tropoje” per Shqiperine?
  Pikerisht Edi RAMA mori votat ne 23 qershor 2013 per ti hequr kete mallkim tropoje shqiptareve por me sa shohim koha per denimin e Berishes nga Rama ka kalur dhe qendrimi I tij I fundit me guvernatorin quhet nenshkrim I kaputillimit te tij pa kushte ndaj kartelit criminal te berishajve.
  Zoti Obama beri nje hap kurajoz ditet e fundit ne lidhje me aktivitetin e dyshimte te Cia-s ne torturat ilegale karshi te burgosurve.
  K a ardhur koha qe kongresi amerikan te marre ne shqyrtim dosjen e shqiperise per te vene ne shqyrtim aktivitetin antishqiptar dhe antiamerikane te treshes biberaj-berishe-basha-FAZLLIC NICK GAGE dhe aktivitetin e tyre te lexueshem ANTISHQIPTAR.
  Me ndryshe:
  Mund ti quaje nje diplomat amerikan dy vrasesit e 21 janarit njerin Burre shteti dhe tjetrin yll ne ngjitje pa patur ca elez bibere ne amerike qe krijuan monstren berishe dhe po e mbrojne ne menyre te shemtuar dhe sot e kesaj dite duke na tallur me figura groteske si Nishani,Meta ,Rama
  A mund te te bashkjetoje doktori kriminel me piktorin qe po ben nje tradheti kriminale ?!
  Kush eshte zgjidhja ?Hapja e dosjeve nga admistrata amerikane te dyshes 2B (BIBERAJ-BERISHE ) per 2 prillin 1991 dhe atehere do gjendet qeni I ngordhur berisha prapa hekurave qe do jete dita e clirimit te shqiperiSe nga-berishizmi dhe elezbiberizmi. Kjo do jete dhe dita e pare e normalizimit te marreneve reciproke dhe dinjitoze midis amerikes dhe shqiperise.

  lereni enverin te dashur kanibale merruni me krimet e sali elezbiberit

  Reply to this comment
  • Feniks August 16, 00:23

   Do te ishte me me vlere dhe reale te behej nje studim me teme:
   -Pse deshtoi pa filluar Kapitalizmi ne Shqiperi?

   Reply to this comment
   • mateo August 16, 21:18

    Nuk ju intereson te permendin deshtimin mizor te kapitalizmit ne Shqiperi keto 25 vjet,prandaj merren me Enver Hoxhen.
    Kalemxhinjte e paguar si ky Stefani apo Kulla,e kane me te lehte te baltosin historine e lavdishme te Shqiperise dhe te rehabilitojne kuinslinget tradhetare.
    Nuk besoj se kete guxim kriminal do ta kete ndermarre ndonje sharlatan i vetem ne Europe qe te mbroje bashkepuntoret e pushtuesve.
    Fakti qe heshtin SHBA dhe BRITANIA E MADHE si aleate te dikurshem te partizaneve te Enver Hoxhes kur lexojne keto provokime kriminale edhe ndaj tyre ,tregojne se njollosoja e LANC-it nuk behet kot,por per te terhequr vemendjen e opinionit nga deshtimi 25 vjecar i sistemit politik te instaluar ne Shqiperi pas rrezimit te socializmit.
    Sado i keq te kete qene socializmi,te pakten ne krahasim me keto 25 vjet kishte me mire ardimin,punesimin,shendetesine,drejtesine,bujqesine,mjedisin,dinjitetin njerezor,sigurine e jetes etj.
    Stefanet dhe soji e sorollopi si si kane shitur shpirtin tek ballistet kolaboracioniste,qe edhe keto 25 vjet kapitalizem jo vetem nuk kane bere asgje,por jane po aq antishqiptare si ne lufte.
    Edhe i vdekur Enver Hoxha i tmerron armiqte e Shqiperise.

    Reply to this comment
  • mateo August 18, 21:46

   Nuk deshtoi socializmi ne Shqiperi,por tradhetia beri te veten

   Goditjen me te madhe socializmi e mori nga pucistet ne ushtri.
   Ushtria gllaberonte gati 70% te buxhetit te shtetit,por pucistet e shperdoruan rendesine e mbrojtjes duke shpenzuar mbi 80%te buxhetit per ushtrine gje qe mbyti ekonomine dhe vuri tallonin
   Si nuk del nje specialist qe te analizoje kete krim te madh ekomomik qe dolli varferine e popullit.

   Reply to this comment
   • ELIOT August 20, 18:08

    ha ha ha ha MATEO QENKA I ZGJUAR … JA KALONKE TE GJITHEVE PER PERRALLA …. 70 % JA MERRTE USHTRIA ..CFARE BUXHETI MORE COBAN … ENVERI ME 5 VILA ME PISHINA ME 5 BENZA DHE TE GJITHE TE BLLOKUT HARXHONI M SHUME SE POPULLI PER NJE VIT .. DHE USHTRIA SHQIPTARE ME BUKE ME RRACION DHE E SHIKOJ SI PAGUHESHIN USHTARET NE EUROPE … . DHE KOMUNIZMI NE SHQIPERI DESHTOI SE ENVERI ISHE NJE KOQE EGOIST .NJE HAJDUT NJE KRIMINEL QE I VRAU SHOKET NGA PRAPA … KOMUNIZMI DESHTOI SEPSE ENVERI MENDONTE SI TE FUSTE POPULLIN NE BURG…NE VEND TE BENTE REFORMA PER PERMIRESIMIN E JETES SE SHQIPTAREVE .. DHE KUR DISA I TREGONIN REALITETIN … ENVER HITLERI I FUSTE NE BURG …. JA PERSE DESHTOI SOCIALIZMI KOMUNIZMI ….MERCI ..ESHTE KAQ E THJESHTE E EDHE COBANET QE SKANE LEXUAR ASNJE ROMAN E KANE KUPTUAR ..POR ……. KA EDHE LOPE E ….

    Reply to this comment
 2. intelektuali August 15, 22:37

  ME KETE DACIBAO QESHARAKE NJESOJ SIKUR NA LEXOVE MESIMET E PARTISE SE PUNES O DEBILI I ENVERIT YLLI PERMETI

  Mire qe socializmi ne Shqypni cofi dhe ngriti kembet perpjete se vdiq Enveri, por ne te gjitha vendet e tjera komuniste te Traktatit te Varshaves pse NGORDHI socializmi i Marksit, Leninit, Stalinit dhe te Diktatoreve te tjere ne radhe me soje e sorrollope nga pas?

  He pra o dallkauku Ylli Permeti pse falimentoi socializmi ne gjithe Boten o derdimen fillozofi qe po vajton me shifra dhe perqindje PARAJSEN socialiste te Enverit dhe i krahason ne nje forme akoma me groteske me Kohen e Qepes te Ahmet Zogut 1938 kur Shqypnia ishte si nje LULE MALI ne Ballkan? Po pse more i pacipe vendet e tjera ne vend numero kishin mbetur? Ne vitin 1938 Shqypnia ishte pothuaj njesoj si te gjitha vendet e tjera te rajonit, ku ishte Shqypnia qe la pas Enveri ne vitet 80-90 kur i kishte bere shqyptaret si kafshe pune me kerbac ne dore dhe kur e kishte transformuar Vatanin si nje CIFLIG feudal mesjetar te familjes se tij, rrethuar anekend me tela me gjemba, mbushur plot me kampe perqendrimi te tipit stalinist GULAG? He pra o pis enverist qe shkruan brockulla ne DITA me mashtrime shifrash dhe perqindjesh bolshevike ku ka shkuar gjithe ky prodhim i madh i Shqypnise se zhvilluar Industriale per 50 vjet me radhe?

  sepse:

  Ne pleniumin e fundit te KQ te PPSH Enveri i thonte Adil Carcanit qe i spjegonte BOSIT planin per daljen nga kriza:

  NA DUHEN DOLLARO O ADIL, DOLLARO!

  Ekonomisti Adam Smith ka treguar ne vepren e tij madhore “The Wealth of Nations” (Një hulumtim për natyrën dhe shkaqet e Pasurimit të Kombeve) ne vitin 1776:

  “PROGRESI EKONOMIK I POPUJVE VJEN NGA DESHIRA E NJERIUT PER T’U PASURUAR NE KONKURENCE TE NDERSHME ME TE TJERET”

  Socializmi i Enverit dhe Komunizmi i Marksit, Leninit dhe Stalinit i hoqen konkurencen njeriut nga shpirti i tij dhe e bene si nje skllav pune pa ambicie dhe pa deshira, si nje robot te bindur te Partise ne mjerimin e pergjithshem,

  prandaj:

  Edhe ky sistem gjakatar i barazise se pergjitheshme ne mjerimin total COFI njeheresh ne te gjitha vendet komuniste dhe nuk ka asnje shans qe te kthehet me

  sepse:

  Shifrat dhe perqindjet krahasuese te zhvillimit ekonomik te sistemit socialist jane vetem nje propagande demode qe i ka dale boja prej kohe.

  Reply to this comment
  • moza August 16, 00:16

   o intelektual , ti duhet te shkosh ne shkolle.
   Je aq trap sa nuk e kupton dot qe je trap.
   Ai tjetri me shifra , ti derr-derr si neper mitigje.
   Rri or gaxhgaun se je bere si shaban qosja, mos flase njeri se do flasesh edhe ti domosdo.
   Mbylle dhe degjo, kaq e thjeshte eshte.
   Kopan.

   Reply to this comment
   • ELIOT February 24, 17:07

    MOZA QENKE NJE IDIOTE QE VETEM OFENDON … INTELE ..PO TE JEP ARESYE REALITETIN ME PROVA DHE TI CBEN …NGA QE JE N JE SHARLATANE .. VETEM E SHAN …. JE NJE COBANE QE SE PASKE SHOQEN ..MJERE FEMIJET E TUA NE C HALE KANE RENE … KUR NUK KE ASNJE GRAM KULTURE CIVILIZATION ..MBYLLE SQEPI N DUKE SHAJTUR TE TJERET … QENKE NENTE UJE DHE NJE KOS ….UUUUUUUUUUUUUUUU NDOSHTA JE E ZGJUAR PER TE SPIUNUAR KOMSHITE SE KETE GJE E BENIN SHUME MIRE COBANET E ENVERIT …

    Reply to this comment
  • rrotintelekti August 17, 13:43

   Ti vetem intelektual nuk je, apo e perdor me ironi, qe don me na thene ne se je budalla i lidur?

   Reply to this comment
 3. Shushica August 15, 22:37

  Një nga punimet më serioze të studjuesve shqiptarë…

  Reply to this comment
 4. Wollkot Herbert August 15, 23:03

  Socializmin ne Shqiperi e rrenoi bllokada e eger 45 vjecare kapitaliste dhe me shume tradhetia e brendeshme.
  Goditjen vdekje-prurese e dha ish kryeministri M.Shehu sidomos me shpenzimet kolosale qe ai beri per fortifikimin e mbrojtjes se vendit(jashte mundesive reale te financave te vendit)
  duke lene ekonomine pa finsncimet minimale.
  Ai shfrytezoi postet e kryeministrit dhe ministrit te mbrojtjes ,ne emer te gjoja te venies ne jete te parulles “MBROJTJA E ATDHEUT DETYRE MBI DETYRAT”.
  Kete djallezi si e kishte perdorut edhe gjatelufted me pushkatimet pa gjyq te shume ballisteve,pastaj si kryemimister e minister i brendshem.
  Ai gjithmone ka punuar per imazhin e tij si besnik i Enver Hoxhes,por ne prapaskene pergatiste goditjen perfundimtare.
  Kur e ndjeu se u kuptua, vrau veten si qen.
  Autori i ketij shkrimi le te studioje edhe pasojat kriminale qe sollen shpenzimet kolosale per fortifikimin ne ekonomine e vendit pas 1980 dhe do shihen se cfare pasojadh rrenuese i sollen ato vendit.
  Fakti qe heshtet ndaj ketij krimi me permasa gjigande dhe heshtja ndaj M.Shehut,kur Enver Hoxhes i numerohen edhe dashnoret ne rini,tregon se ai ka qene nje agjent potencial i sherbimeve sekrete te huaja.
  Perfundimisht,M.Shehu i nguli thiken e fundit socializmit ne Shqiperi.

  Reply to this comment
  • ganiu August 16, 19:14

   Idiot!!!

   Reply to this comment
  • ganiu August 16, 19:24

   “Por hajduti nuk ka faj, reeee?”
   Kujt ia kujtohet skeçi me Luftar Pajën që ì kishin vjedhur lopën.
   Si gjithnjë analiza të dobëta. Jo gjithëpërfshirëse. Gjithnjë “të mos i them të gjitha së mos me dënojnë, se mos i mbetet hatri dikujt!”

   Reply to this comment
  • Rrebeshi August 20, 09:46

   Duket hapur se kjo teme,pra shperdorimet kolosale qe beri M.Shehu per fortifikimin e vendit i dhane goditjen vdekje prurese ekonomise ne Shqipeti.
   Le ta marrin persiper ekonomistet me te zote shqiptare kete akuze qe ngre une dhe do te shohe populli shqiptar se cfare krimi ka bere M.Shehu si ARMIK I FSHEHTE i Shqiperise.
   Prandaj si edhe vrau veten.
   Ushtria ne vecanti ,pas heqjes se gradave dhe vendosjes se rolit drejtues te partise nepermjet komisareve politike,u be arena ku u perplasen kundershtaret e ketyre ndryshimeve te cilet fillusn te veprojne nen rrogoz kunder reformave.
   Pas 70-tes pucistet ne ushtri vepruan te organizuar bashke me grupet armiqesore ne ekonomi,kulture etj.
   Enver Hoxha u gjet para nje tradhetie te madhe ndaj u dhs godigjen perfundimtare.
   M.Shehu ka qene lideri i te gjithe ketyre grupeve armiqesore.
   Se Shqiperia me pasutite e medha te saj kurre nuk do katandisej tek talloni.
   E njejta situate eshte zhvilluar efhe keyo 26 vjet,ku te gjithe sundimtaret kane punuar per shkaterrimin e Shqiperise duke e lene popullin ne mjerim te skashem.

   Reply to this comment
 5. Nje shqiptar August 15, 23:34

  Teper llafe dhe asgje e argumentuar shkencerisht per renien e komunizmit ne Shqiperi. Qe te kuptohet renia e sistemit komunist duhet perpara se gjithash te studiohet me thellesi SISTEMI FINANCIAR boteror, roli qendror i dollarit ne te dhe financat fantazme me lojen e derivateve dhe opcioneve financiare. A keni bere ndonjehere pyetjen perse sa here qe bjen bursa e Njujorkut tere bota ka krize financiare qe brenda disa muajve kthehet ne krize ekonomike qe zgjatete me vite te tere?! Komunizmi ne Shqiperi ra , ndermjet tjerash sepse nuk kishte me DOLLARE ne arken e shtetit dhe nuk kishte ku ti merrte. Zhvillimi ekonomik, kulturor madje i gjitheaneshem i vendit gjate periudhes komuniste, siç e vene ne dukje autori i ketij shkrimi eshte per tu lavderuar por politika financiare, zhvillimi i pershpejtuar permes borxheve publike etj. siç vepronte perendimi qe mbeshtetej ne DOLLARIN, as qe u kuptua nga politika komuniste qe ankohej per bllokaden e jashteme sepse mallrat qe ekportonim i shisnim me çmime tmerresisht te ulta. Kaosi ne zhvillimin ekonomik te ketyre viteve, shkaterrimi i tere asaj industrije qe e ndertuam me shume sakrifica, rritja pakontroll e borxhit publik, eskluzivitetet ne aeroporte etj. jane fakte qe duhen analizuar dhe denuar publikisht pasi demtojne perspektiven e brezave te ardhshem qe duan te jetojne ne Shqiperi.

  Reply to this comment
 6. temujin August 16, 00:04

  Ka shume shpjegime por mendoj dy ishin faktoret vendimtare: izolimi (edhe prej kampit socialist/komunist), dhe godigja e meritokracise dhe idealizmit ne favor te nepotizmit dhe arrivizmit(servilizmit). Te dyja me qellimin per te ruajtur pushtetin e nje klike te caktuar. Pastaj kjo lufte u zhvendos brenda vete klikes dhe keshtu per popullin u be e qarte se ishte “idiote” cdo sakrifice dhe vuajtje per ndertimin dhe mbajtjen e rendit socialist…

  Reply to this comment
 7. temujin August 16, 00:05

  Ka shume shpjegime por mendoj dy ishin faktoret vendimtare: izolimi (edhe prej kampit socialist/komunist), dhe goditja e meritokracise dhe idealizmit ne favor te nepotizmit dhe arrivizmit(servilizmit). Te dyja me qellimin per te ruajtur pushtetin e nje klike te caktuar. Pastaj kjo lufte u zhvendos brenda vete klikes dhe keshtu per popullin u be e qarte se ishte “idiote” cdo sakrifice dhe vuajtje per ndertimin dhe mbajtjen e rendit socialist…

  Reply to this comment
 8. Ekzemplar August 16, 00:17

  Tallonin e bukes na e solli M.Shehu,qe vuri ne dispozicion te fortifikimit te veñdit mbi 70% te buxhetit te shtetit.

  Reply to this comment
 9. vjola August 16, 00:21

  Shume artikull i qarte

  Reply to this comment
 10. We People (Les Misérables ) # 1 August 16, 00:26

  I nderuar Permeti

  Sinqerisht nje pyetje?

  Si mund te mbijetonte socjalizmi ne shqiperi kur ai vend pesoi nj embargo cnjerzore nga fuqite e huaja qe ishin pas dores se serbit grekut zogisteve dhe bashkpuntoreve te fashizmit sa shteti atehershem mbi 40 perqind shpenzonte per mbrojtje dhe sherbimet sekrete

  Si mund te mbijetonte SOCJALIZMI kur ai vend ishte malarik analfabet mbi 85 perqind..

  Ja u hap shqiperia me gjermanine dhe erdhi ambasdori i pare WDawn qe ishte nje spiun/agjent klasi dhe erdhi per te rrezuar sistemin.

  Por ai sistem edhe pse ra jo per faj te tij ishte vite drite larg nga ky i sotmi..

  Me Berishen dhe Bashen ,atë ëndërr që nuk e arritën ta realizonin për qindra vjet regjimet serbe e greke të Pashiqëve, Karagjorgjeviçëve e Venizellosve me luftëra e me kancelaritë evropiane, e arritën pas vitit 1992 nga qeverisja e shqiptarëve me tradhtarin Sali Berisha në krye të Pushtetit, bile me përmasa shumë më tragjike.

  Dëmet që i ka shkaktuar popullit Sali Berisha, janë të pallogaritshme dhe të gjitha janë bërë me dashje, një budalla nga fshati Viçidol do kishte qeverisur shumë më mirë. Dihet se dëmet që i shkakton një vendi armiku i brendshëm, asnjëherë nuk mund t’ia bëjë armiku i jashtëm.

  Nuk është e vështirë të qeverisësh një vend me një popullsi sa gjysma e Athinës me resurse të shumta, pasuri që nuk i ka asnjë vend i lindjes por edhe vendet e zhvilluara perëndimore. Shqipëria është qeverisur kundër interesave të Popullit, është shkatërruar plotësisht ekonomia e vendit, u shkatërrua djersa e popullit e ndërtuar për 45 vite. Populli në këtë vend nuk ka më asnjë mundësi për jetesë.

  Baza e një shteti është ekonomia dhe uniteti i popullit, nëse ajo shkatërrohet e shitet, nuk ke më shpresa për një jetë më të mirë. Është tradhtuar plotësisht e ardhmja e brezave, papunësia ka kapur shifra rekord, i gjithë brezi i ri është pa punë, të gjithë studentet që mbarojnë shkollat e mesme dhe të larta janë pa punë.Dhe te gjitha keto krime bashke me borxhin e jashtem mbi 65% dhe me borxhin ndaj biznesit rreth gjysem miliardi dollare ja kane lene peshqesh qeverise re e cila ne vend te akuzoje kryetradhetarin berishe I jep llogari sot ne kuvend VRASESIT TE SHTETIT shqiptar Sali QeniNë Shqipëri, pas vitit 1992 jo vetëm nuk është ndërtuar një sistem demokratik por regjimit të pushtetit të Sali Berishës do t’ja kishin zili dhe regjimet më diktatoriale në Botë.

  Shqipëria është katandisur në një shtet paçavure, më keq se vendet e Afrikës qendrore si Somalia, Uganda etj. Nuk ka më keq, por për 20 vjet rresht, përfaqësuesit e Europës nuk po munden të stabilizojnë politikën e një vendi me 2.5 milionë banorë. Më vjen keq të shprehem, por këtu njeriu ka më pak vlerë se një bagëti. Ai tani është pa asnjë të ardhme, pasi ekonomia është rrënuar tërësisht. Konkretisht: – Është shkatërruar totalisht bujqësia, kur dihet se ne jemi një vend bujqësor, janë shkatërruar themelet e bujqësisë;

  Uzinat e prodhimit të plehrave kimike, superfosfatit e nitratit, plehra me cilësi shumë të lartë dhe me shumicë;

  Është shkatërruar ujitja, mbi 50 % të rezervuarëve dhe kanaleve ujitëse; Janë shkatërruar institutet e prodhimit të farërave bujqësore që janë bazë për rendimentet e cilësinë e prodhimit, mekanizimi është kthyer si në vitin 1945; 50 % e tokës bujqësore është kthyer në moçalishte kur dihet se nga rreth 260 mijë hektarë tokë që kishte vendi në vitin 1945, në vitin 1992 kishte rreth 645 mijë hektarë tokë bujqësore dhe kjo nga tharja e kënetave.

  Nga viti 1992 – 1997 u shkatërrua si në asnjë vend tjetër të Lindjes e gjithë industria e lehtë e ushqimore, industria e duhanit, panxhar sheqerit, lulediellit, pemëtaria plotësisht (janë në kujtesë plantacionet e mëdha me agrume në Lukovë e gjithë Jugun e Shqipërisë, plantacionet në Tropojë, Korçë e Dibër). U shkatërrua e u shit për 5 grosh industria nxjerrëse e përpunuese, a nuk është kriminale të shkatërrosh industrinë e pasurimit të Ferrokromit në Burrel e Elbasan kur dihet se çmimi i Ferrokromit është 10 fish më tepër se 1 ton krom, industrinë e bakrit totalisht dhe të gjitha industritë nxjerrëse e përpunuese të mineraleve të tjera.

  A nuk është kriminale që vendburimet e nxjerrjes mineraleve shqiptare kanë qenë vetëm burim vjedhjesh e korrupsioni, tani janë kthyer në gërmadha, shko e shihe Kam Tropojën e Rragamin, njëlloj e gjithë Shqipëria.

  Është shkatërruar transporti hekurudhor plotësisht, në vitin 1947 është bërë inagurimi i linjës hekurudhore Tiranë-Durrës- Peqin. Janë shkatërruar e shitur po thuaj totalisht pyjet duke përfshirë dhe qendra turistike si Thethi, Lura e tjerë, po shkatërrohet e vidhet kultura mijë vjeçare e popullit, Akrologjia, monumentet kulturore, kishat e tjera e tjera.

  Është shkatërruar sistemi arsimor, shëndetësor e gjyqësor. Është e patolerueshme dhe kriminale të shkatërrosh arsimin. Është plotësisht i qartë Sali Berisha, se vetëm në rrethin e Tropojës ka patur mbi 20 shkolla të mesme të një niveli shumë të lartë në fshatra e Komuna.

  A do të mund të dalin kuadro të lartë në fshatra si në Viçidol, Lekbibaj, Çerem e fshatra të tjera në Shqipëri? Kjo dihet që jo. Diplomat po shiten si perime, analfabetizmi që u zhduk në vitet 1950 është kthyer këmbëkryq jo vetëm në fshatra por edhe qytetet kryesore të vendit. Shëndetësia dhe sistemi gjyqësor janë kthyer në organizata biznesi.

  Është shkatërruar administrata shtetërore. Qytetari shqiptar nuk mund të drejtohet askund për të zgjidhur një hall, në administratë mund të punosh vetëm po të jesh militant i PD, pasi edhe Akademik po të jesh hiqesh nga puna.

  Pas vitit 1992 vuri në funksion nenin famëkeq 24/1 që hiqeshe nga puna pa asnjë motiv, nen i cili funksionon edhe sot. Të gjitha gjyqet e fituara nga të hequrit nga puna, që janë me miliona dollarë, i ka paguar populli, asnjë titullar nuk është vënë para përgjegjësisë ose të shlyejë dëmin e shkaktuar.

  Asnjëherë lufta e klasave nuk ka qenë më e ashpër se sot. Sali Berisha shpiku firmat piramidale, edhe sot janë të freskëta kujtimet e bashkëpunimit të Sali Berishës me Vehbi Alimuçën, presidentin e firmës “Vefa”, kur tha: Kjo është pionerja e parë e borgjezisë në Shqipëri dhe paret e shqiptarëve janë të pastra e fituar me djersë, veprim që vendin e futi në kolaps të plotë.Në vitin 1996 realizoi zgjedhje të manipuluara totalisht, u zgjodh President duke e rrethuar parlamentin. Gjatë vitit 1994-1997, kur regjimi Serb i Millosheviçit bëri kërdinë duke vrarë njerëz të pafajshëm, gra e fëmijë, një genocid i pa parë në Bosnjë Hercegovinë, Kroaci, Slloveni e Kosovë, furnizonte Serbinë me naftë duke thyer dhe embargon e vënë nga OKB dhe BE. Në vitin 1997 mobilizoi mercenarë e sharlatanë duke i armatosur dhe dërguar në Jug të Shqipërisë (Vlorë, Gjirokastër, Përmet e qytete tjera të Jugut) për të luftuar e vrarë, pra organizoi luftën civile, konfliktin Veri – Jug, dëshirë e hershme e qarqeve greke e serbe. Mobilizoi dhe avionë për të gjuajtur Jugun, të cilët zbarkuan në Itali. Dihet se ish ministri i Mbrojtjes, Safet Zhulali nuk pranoi të realizonte atë strategji dhe u arratis në Itali. Me këtë rast, habitem për Labërinë trime, si është e mundur tpleroje një njeri që deshi ti vrasë e ti djegë, si ka mundësi të votojnë e ta mbështesin kur ai duhet të ketë frikë ta kalojë qytetin e Durrësit!?.Në vitin 1995 vrau me organet e SHIK-ut të ndjerin Remzi Hoxha, kjo pasi ai filmoi dhe regjistroi takimin sekret në Maqedoni të Sali Berishës me Sllobodan Millosheviçin, edhe sot pas 16 vitesh nuk dihen eshtrat e tij. Në vitin 1992, u takua në Shkodër me Kriminelin serb Arkan, arsyet dihen. Mburret me rrugën e kombit, autostradën Milot – Qafë Morinë, gjatë realizimit të këtij objekti, jo vetëm u vodh dhe u shpërdorua djersa e popullit, por vetëm me vlerën e armatimit të Ushtrisë para vitit 1992 e të shitur për llogari të klanit të tij, do të ishte realizuar e gjithë Infrastruktura rrugore e Shqipërisë në përputhje me standartet europiane.Te numerosh krimet e drakules Berishe dhe kelyshit Bashe nuk mjafton ky koment por ajo qe vlen te theksohet eshte se kjo veprimtari antishqiptare 22 vjecare e Sali qenit I ka rrenjet ne hipokrizine e dipllomacise te USA & BE si dhe ne impotence fatale te Qeverise sotme.
  Nqs se nderkombetaret dhe qeveria e sotme nuk denon berishizmin si praktike dhe doctrine antishqiptare duke e futur ne biruce supertradhetarin berishe atehere Enver Hoxha do jete Jezu Krishti I shqipatereve I cili u tregoi vendin hajduteve,krimineleve,imoraleve,tradhetareve,hipokriteve,terroristeve,diversanteve,spiuneve,agjenteve,idioteve pa harruar pseudo malsoret dhe porno-ambassadoret.

  Pse zoti Permeti nuk merresh me ekonomine informale te sotme inegzistuese qe nuk ka tabela fare se e keni kthyer ne shtet mafjoz nje republike ambasdoriale ku nje monster ne emrin shkerdhn berisha i ben shuren ne qafe jo vete edi rames jo vetem donald luse por dhe kombit shqiptar

  Reply to this comment
 11. petraq August 16, 04:55

  ceshte ky ylli permeti qe ka mbledhur gjithe fjalet e rrugeve dhe e quan analize shkencore.ka vene dhe disa shifra per ti bere si te verteta ato qe thot.socializmi ne shqiperi nuk humbi por u mbyt nga forcat reakcionare dhe agjentet e tyre ne shqiperi e kryesisht te ramiz alise dhe nexhmije hoxhes.dhe nje here po ju them u mund duke perdorur te gjitha format e tradhetise.

  Reply to this comment
 12. stil August 16, 08:44

  O Shushice, e lexove vertete ti te gjithin kete artikull fund e krye? Apo vetem kalove direkt ke komentet?
  Redaksise: Shkrim i stergjate dhe i pa dobishem. Nuk ia vlen as ta shash per gabimet e shumta qe kishte se, domosdo, edhe vete autori vetem e ka shkruar, por nuk e ka lexuar qe te mos i dhembe koka

  Reply to this comment
 13. realisti August 16, 13:18

  Desha ti them ketij intelektualit te leshit se zhvillimi e progresi i popujve nuk vjen nga dëshira per tu pasuruar nepermjet konkurences se ndershme me te tjeret, se po e shikojme vete sa e ndershme eshte. konkurenca, e cila ne fakt ka mbjellur korrupsion e amoralitet, por zhvillimi vjen nga fakti se njeriu vazhdimisht e persos mjetin e tij te punes, çka te çon ne rritjen e rendimentit te punes e rrjedhimisht ne rritjen e sasisë se produkteve ne njesi të kohes. Per te pasur zhvillim e mireqenie te popullit percaktuese është se ne duar te kujt jane mjetet e prodhimit: të shoqerisë apo te individit (privatit).

  Reply to this comment
  • intelektuali August 16, 16:20

   Po pse intelektual LESHI pa piken e respektit kur kam cituar vetem gjeniun e shkencave te ekonomise se tregut te lire Adam Smith qe ka treguar se:

   VETEM KONKURENCA E LIRE DHE DESHIRA E NJERIUT ME EGON E TIJ PER T’U PASURUAR JANE MEKINAZMAT E CDO SHOQERIE DEMOKRATIKE PER PROSPERITET.

   Te tjerat jane llogje komuniste demagogjike qe i bejne popujt si fise kanibalesh prej Afrike ZULU, njashtu sic i beri shqyptaret enveri dhe Partia e tij e Punes.

   Reply to this comment
 14. KOMBI August 16, 14:01

  Cdo veper, ato me te veshtirat, kudo ne bote i kane ndertuar, ngritur, te mencmit qe i projektojne dhe puntoret/fshataret qe punojne per ti ndertuar ato.

  Piramidat dhe shume vepra te medha i kane ndertuar ose roberit e luftes ose sklleverit, kundershtaret e rregjimit.

  Ne Shqiperi, socializmin, punet e veprat me te veshtira, i kane ndertuar kundershtaret politke.

  Pra,

  Socializmin ne Shqiperi e kane ndertuar Armiqt e Socializmit.

  Vlera e nje qeni ne Spac, ishte me mijra here me e rendesihme se e 2500 sklleverve qe punonin ne thellesi te galerive per te nxjerre pirit-baker (qe i transformonte kur dilnin ne sterre te zij).

  Te gjitha veprat pa perjashtim i kane ngritur kundershtaret dhe te burgosurit politk.

  Erdhi nje moment kur ky ekuiliber u prish.

  Teorikisht dhe praktikisht, ky ekuiliber prishet kur 1/3 e popullates se nje vendi mba ne kurriz me shume se 2/3 e popullates se tij.

  Kjo ndodh thjesht, se skllavi, sado ta shtypi polici, rregjimi policor, nuk mund te mbaje 2000 kg ne shpine.

  Ne Shqiperi erdhi koha qe sklleverit ishin me pak se 1/3 e popullates prandaj,

  Sistemi i Diktature se Proletariatit u vetpermbys, u rrezua ne menyren me spektakulare te njohur ne hisori.

  Ne Spac, ne fund, kur te burgosurit kerkonin fasule/grosh qe te futeshin ne galeri per 8 ore te nxirrnin baker-pirite, komisari i pergjgjej: ne skemi grosh per qente qe na ruajne e jo per ju qe u kemi armiq.

  Pse, nuk mund te kthehet me kurre komunizmi ne Shqiperi?

  Sepse me shume nga te gjithe e urrejne, pinjollet dhe ish-elita e Diktatures Komuniste, qe tashme jane kthyer ne bosa.oligarke kapitalist.

  Reply to this comment
  • PO DIKTATURA E XEN PESHKAQENIT ?? August 16, 16:12

   O KORBI
   kam pershtypjen se pas komentit tuaj eshte ndonje I shitur si FRANKESHTAIN SHKRELI & COMPANY

   NE GOP TE SEMES SHKOFTE DIKTATURA E PROLETARIATIT E XHAXHIT

   SOT SHTROHET PROBLEMI CFARE DO BEJME ME DIKTATUREN E XEN PESHKAQENIT SALES QE PASI VODHI ME FAMILJEN KRIMINALE MILJJARDAT E ARMATIMIT SHQIPTAR..PASI VRAU NE GERDEC

   PASI PAGOI DHE NDONJE PROKUROR AMERIKAN PER TE MBULUAR VRASJEN E TREBICKES TANI PO I BEN SHURREN NE QAFE JETIMEVE TE GERDECIT

   Dhe miqte tane e tolerojne se gjoja hodhi komunizmin qe eshte ne vetvete nje genjeshter kriminale qe nuk eshte vendi dhe koha ta argumentojme.Por le te analizojme disa krime te kesaj drakule te viqidolit qe nuk ka zog kurve ne bote ta shpetoje apo ta amistoje:

   1-Ky MONSTER nuk duhet te falet kur drejtesia e Enverit denoi Hysen Shoshorin ne burg kurse ky kerkoi varjen ne litar.
   2-Ky PERBINDESH nuk duhet te perdhoste PERSONALISHT me dinamit varrin e Enver Hoxhes ne nje kohe qe I ka pire kafen dhe I ka ndenjur te oxhaku..e deri te varkat..Nuk duhet te shkelte zakonin e malsorit
   3-Ky DJALL nuk duhet te beje rolin e te “shtypurit nga diktatura” kur ajo I dha mundesine te kuronte jashte vajzen e tij me operacjone kozmetike…dhe deri ti fshinte bythen Andi Bushatit nipit te H.Kapos si BABY SITERES
   4-Ky DEVIL per here te pare ne historine e Shqiperise jep urdher luftarak me Shik-un qe VERIU te pushtonte ushtarakisht JUGUN
   5-Ky DEMON urdheron perdorimin e lendeve kimike luftarake (si Sadami ) ne Vlore-Gjirokaster..ku per fat dy pilotet atdhetare devijuan avjonet.
   7-Ky FRANKESHTEIN MONSTER shkaterroi me themel ushtrine & shtetin ne 1997 ku si pasoje u vrane mbi 4000 shqiptare…dhe u pushtuam “miqesisht” nga te huajt
   8-Ky QELBESIRE me xhenazen e Hajdarit,shpertheu K/M dhe pushtoi institucjonet dhe duhej ose burgim I perjetshem ose egzekutim ne rrethana renduese ( ah keto amerikanet qe e falen)
   9-Ky MASKARA kreu nje genocid cnjerzor kunder fisit Haklajve duke perdhosur varrezat,duke vrare femije e pleq dhe duke I rrafshuar shtepite me dinamit
   10-Kjo BISHE GJAKATARE urdheroi zhdukjen pa gjurme te Remzi Hoxhes se raportoi takimin TOP SEKRET ne Shen Naum me Milloshevicin dhe Grigorovin ( me dijenine e miqve)
   11-Kjo NDYRESIRE lejoi dhe urdheroi personalisht furnizmin me nafte te Milloshevicit me kompanine Shqiponja me tritan shehu,gazidede dhe “shenjetorin “ Aleksander Meksi
   12-Ky ESAT PASHE JUNIOR shiti me DEVILIN LUL pjese nevralgjike te detit Jon,ku Karamalisi e konsideroi fitoren me te madhe dipllomatike pas L2B
   13-Ky MEGA TRADHETAR lejoi personalisht ndertimin e varrezave te ushtareve greke brenda territorit shqiptar egzakt sipas vijes se vorio epirit,kurse nga ana tjeter varrosi ceshtjen came
   14-Ky NAZISKIN heq tabelen e masakres 4 Shkurtit dhe e zevendeson me figure filo XHAFERR DEVISTE
   15-Ky I PABESE ndersa I vuri pinjollit te Zogut kallashnikovin ne 1993,kurse pas dy dekadash ketij tradhetari I ngriti lapidarin
   16-Ky SHQIPTAROFAGOS ne nendor 2012 me agresivitetin dhe nga provokimet e tij u be e mundur te digjen dy greviste te urise te te perndjekurve politike ( kujtojme qe I gjori Arvizu dhe I shkreti Nishani I vizituan nga dy here ata)
   17-Ky MOBSTER NDERKOMBETAR dogji me biznesin e tij kriminal ne Gerdec 26 skllever..dhe pas kritikave dhe akuzave..i thote NY-TIME-it leter higjenike..dhe asnje amerikan nuk reagoi
   18-Ky NEO FASHIST vrau 4 veta ne bulevard ne 21 janar 2011…dhe cuditerisht fshiu bythen me ca ekpertiza profesinale te FBI…prape heshten miqte amerikane..biles Arvizu e quajti burre shteti
   19-Ky NEKROFAG me gestapon e tij private egzekuton Kosta Trebicken dhe e ndihmojne ca miq te tij ne Virxhinia qe te gjeje nje ekspert per ta mbuluar kete akt mafjoz.
   20-Ky MAFJOZ nderkombetar se bashku me DEVILIN LUL grabisin dhe me ca mafjoze te huaj me kollare rreth gjysem miljardi dollare ne Rrugen e Kombit qe mbahet rruga me shtrenjte ne bote…fatkeqeisht ne vendi me te varfer te Europes
   21-Ky KRYHAJDUT ka bere dhe shume krime ekonomike si tejkalimi I borxhit publik,shitje hidrocentralesh,1 miljard borxhi I biznesit,aferat me CEZ-in.ALBETROLIN,ARMON etj etj qe jane te panumurta
   ***
   Nga sa me siper del konkluzion se SALI BISHA eshte kriminel shumedimensinal por jo fajtor.
   Fajtori nr 1 per sot per sot eshte nenpunsi Donald Lu qe ka numrin e syzeve ekstra ekstra LARGE
   Fajtori nr 2 per sot per sot eshte EDI RAMA qe ka tradhetuar 21 janarin dhe 23 qershorin se e kane tredhur..plotesisht
   Fajtori nr 3 jane mediat shqiptare ku perfshihet dhe gazeta Dita qe per ti thene nje te vertete..i bien nga Kina
   ***
   Pas mos ndeshkimit te Monstres Berishe per disa kryekrimet e tij..sidomos per masakren HITLERIANE te 21 janarit me keqardhje kemi drejte te mendojme se:
   Amerikanet po bejne gabimin e turqeve para 500 vjeteve ku I kane ndare shqiptaret ne armiq te betuar ne socialiste dhe demokrate (turqit na ndane ne myslymane dhe te krishtere)..dhe ne vend te ballaban pashes dhe hamza kastriotit shohim berishen dhe bashen….dhe analoge eshte enverhoxha ne rolin e skenderbeut..

   Reply to this comment
 15. nuk ka tym pa zjarr August 16, 15:21

  Pik se pari socializmi nuk deshtoi. Socializmin e permbysi agjentibi cias gorbacovi.
  Se dyti.
  Socializmi kerkon popuj me koshienca te larta si suesezet ja intelektual alla nastrudin qe jane kellira fosile te njerezimit.

  Reply to this comment
 16. Dashamiresi D. August 16, 17:27

  Cili shtet eshte i popullit dhe per popullin?! ma thoni.
  Realisti per “realistet” keni folur. Sa jep autori shkrimi jane reale. nuk i pranon vetem ai qe ka qene autor se sotmes, kjo qe pas 85-se filluar.
  Flasin kunder tij autoret e se sotmes e thashe
  Ai “diell” nuk mbulohet me shoshe” se ishte “dielli djerse e sakrifice e nje populli te tere, marre me qafe politka antishqiptare,prape e theksoj; e pas 85 ses.
  Mundohuni te gjeni si te dali populli yne nga kjogjendie.Dhe mos harroni Nuk jetoet me miell Hua,kur “berreqet” kemi plot, po nuk dime ta kullandrisim.Vetem me Pasurite nentokesore,ron si e parajse shqiperia po te mos vidhet e deri falet per qelime individuale jo shtetit-shtet.
  Nje pergjigje dua na analistet analiste”Pse ka lindur shteti dhe, cili shtet eshte i popullit dhe per popullin?!
  Ato shifrat e shkrimit them se e tregonin ate,trasformin per vendin tone(deri e 1985 flas),po jo kaqe teori per lexuesin e thjeshte…
  Une e falenderoj autorin sa plotesofte petien tme.

  Dashamiresi D.

  Reply to this comment
 17. Dhimbia e madhe D. August 16, 17:59

  Ja nga e nisem ne VETERANET.

  Ajo ishte rruga e nisur-nga “ICI”- tek hekurudhat e Hidrov=centralet sa kombinatet, deri UNVERSITETI.

  Sa do te doja te deshifrohej kjo fotografi ne ndertimi e asaj URE, sa ate kanal bonifiki a c’eshte; i atyre viteve tere heroizem masiv.
  Aty rritur e njohur veten sa shqiptaret e pas luftes. Ndjese atyre qe si kemi prane.
  Mblidhni mendien o pasardhes! mos degjoni pinjollat, e “te permbysurve nga “historia,nje jete mbajtur vendi tone ne injorance e mjerim, ku duan te na shpien,ca pseudo atdhetare, kur bota flet per qyteterim.
  “MONIZEM” apo “DIKTATORIZEM” tani po e sheh e njeh shqiperia.
  Ai ishte shtet i se ardhmes,(deri 1985-sa e theksoj kete), humbur rrugen
  – Leriani RINISE “RINI” me shqiptarizem-pa “kallauze”, ta gjeje ate.
  C’beme 45 vjet na i varosi -pseudo demokracia, qe populli e solli PLURALIZMIN pas -90-tes, uzurpuar dritimin e vendit antishqiptare,qw po na vithisin.
  Dhimbia kerkon diagnostikimin e “dhimbjeve”.
  Rini ! mbidhe mendien . E ardhmia eshte e JOTE.
  Pa llafolloget po me Intelektuale atdhetare paresore..

  Dhimbia e madhe D.

  Reply to this comment
  • anticensurë 25642654 August 17, 13:05

   o dhimbje
   fillimi është shumë i bukur”Ja nga e nisem ne VETERANET.” e më pas etje,etje,por harron se, jo vetëm ju po dhe ne,nuk aritëm të edukohemi ndryshe!!vetë enveri dhe ne duke e mbështetur si perëndinë e këthyem atë “në të pagabueshëm” dhe kur ai nuk ishte më në gjëndje të bënte dhe nevojat e tij!!pranuam çdo gjë që “dilte nga goja e tij” dhe kur ai kishte “vdekur”llogjikisht dhe kur vdiq dhe fizikisht!!sepse ne nuk mund të rronim pa të,nuk mund të rronim pa mendimin e pagabuar të tij!!
   sot po ndodh e njëjta gjë!!sot po na dalin enverët e radhës dhe ne pas si hajvanët, si qorrat, si besimtarët!
   besojmë pa asnjë kusht tek perëndija jonë e radhës,në vënd që të bëjmë të kundërtën!në vënd që ti kërkojmë llogari “puntorit tonë”,ne e paguajmë,ne e bëjmë perëndinë tonë,kujtojmë se ai na paguan!!
   përsa kohë ne nuk do të mësojmë,kuptojmë se jemi ne pronarët e shtetit dhe jo politikanët!përsa kohë ne nuk do ta kuptojmë se jemi ne që paguajmë politikanët dhe për pasojë ata duhet të punojnë për ne,ne kemi për tu tërhequr hundësh,kanë për të na shkelur me këmbë!!
   kushdo politikan që rri shumë në pushtet,konsumohet,velet,nuk pranon mendim tjetër,i duket vetja perëndi!!
   shikojeni në turqi,rusi,kujtoni dhe njëherë se si hitleri dhe musolini ishin pjellë e shteteve demokratike,nuk ka vaksinë për autoritarizmin!!
   turqia pati momentin më të lartë demokratik të saj vitin e kaluar në zgjedhjet e qershorit,por “ipagabushmi”i eturi për pushtet,filloi ta çojë në greminë!!
   dhe enveri pati maksimumin në fund të viteve ’70,më pas,ai o psiko të tjerë,filluan të shkojnë në pikiatë!!sepse nuk mund të gabonin,nuk vinin në dyshim mendimin e tyre!!nuk mund të pranonin mendim tjetër!!
   një politikan për 10 ose 12 vjet e konsumon veten në krye të shtetit!kështu që ai vetë,vullnetarisht duhet të largohet!!amerika e ka të vendosur me ligj 8 vite,diku tjetër demokracia i ndërron më shpejt!një rregull i pashkruar, por që funksionon si orët që prodhëjnë,është në zvicër!!atje politikanët,kur mbushin 12 vjetët në politikë,në qeveri,ata largohen!!largohen vullnetarisht!!
   pak a shumë e dimë se në ç’gjëndje është zvicra!!

   Reply to this comment
 18. Mark uk August 16, 18:39

  My Ylli Permeti si kryetar i mbrojtjes te figures se ENVERIT paska kaluar ne rrotkarizem te shkalles se tret.Nuk ja vlen me lexue brrockullat e kti injoranti.Komunizmi kudo ne bote deshtoj ashtu sic e kishin thene filozofet e botes.Ne Shqiperi e filloj me teriska dhe e mbaroj me tollona o shoku sekretar.Ju vetem shifni te dy Gjermanit si ishte prendimorja e si ishte lindorja kur ra muri i berlinit.

  Reply to this comment
  • anticensurë 25642654 August 17, 11:30

   morki
   nuk je personi i duhur për të folur,vlersuar injorancën!!
   ti je jo vetëm një etalon injorance,por së bashku me nastron bënji një amalgamë të etalonit të urrejtjes patollogjike!!
   or morki, nuk egzitojnë vetëm ato fakte që janë fiksuar në trurin tënd senil!!ka dhe fakte të tjera!!nuk egziston vetëm ajo që sheh ti!ka dhe të tjera!!
   mos pranimi i “tjetrës”,ndryshe nga mendimi tënd,është injorancë!!
   të kuptohemi!! nëse i ke aftësitë për të parë,mësuar diçka tjetër,por nuk pranon ta bësh,e injoron mundësinë tënde për të mësuar parë,dëgjuar diçka tjetër!!
   kështu dhe me shkrimin e përmetit!!ai ka prurë shumë shëmbuj e shifra që janë të sakta,do a s’do ti,por në të njëjtën kohë ka bërë interpretime shpesh shumë të gabuara,gjysmake!mentalitet fshatari,”të mos e them këtë ose atë se dal ndesh me situatën,se i mbetet hatri ???”!!

   Reply to this comment
 19. PSE DESHTOI NAZI-BERISHIZMI NE SHQIPERI ?? August 16, 19:55

  Bilanci i qeverisë SERBerisha në gjashtë vitet në pushtet 2005-2011 është një bilanc skandalesh, vrasjesh, videosh seksuale dhe korrupsioni, përvetësimi i pasurive publike, sulmesh denigruese me epitetet si; lavire bulevardi dhe horr bulevardi. Sulmet ndaj gjyqësorit, pandëshkueshmëria, uzurpimi i institucioneve të pavarura, vjedhja e hapur me tendera, mungesa e transparencës dhe korrupsioni qeveri, janë kthyer në një normalitet gjatë gjashtë viteve të sundimit të Berishës. Shpërthimin tragjik i Gërdecit pa dyshim mbetet njolla më e zezë për qeverisë Berisha, ku korrupsioni shtetëror u mori jetën 26 personave dhe plagosi rreth 300 të tjerë. Më vonë rezultoi se në këtë skandal ishte përfshirë edhe djali i kryeministrit Berisha. Më tej skandalet vijojnë me skandalin seksual të një ministri në kabinet e më pas me marrëveshjen sekrete nënshkruar me Greqinë për ,??vijën bregdetare,??.

  Aferat vijojnë me trafikun e armëve dhe më vonë vjedhje e zgjedhjeve të 2009. Marrëveshja për importin e plehrave ishte një tjetër skandal i kësaj qeverise. Të gjitha këto afera kurorëzohen me video-skandalin e Ilir Metës dhe me masakrën e 21 Janarit, ku Garda e Berishës ekzekutoi katër qytetar të pafajshëm dhe plagosi me dhjetëra të tjerë.

  Skandalet e qeverisë Berisha nga Gërdeci

  1. Shtator 2005. Menjëherë pas krijimit të kabinetit qeveritar, Berisha anulon shitjen e Albtelekomit. ,??Nuk mund të lejojmë privatizimin e Albtelekom më shifra tepër të ulëta,??, tha ai për Calik. Por vetëm pak muaj më vonë, kreu i qeverisë sërish ua dha Albtelekomin turqve.

  2. 5 Prill 2006: Spartak Ngjela, ish sekretar i marrëdhënieve me Publikun në Partinë Demokratike, realizon një përgjim mes tij dhe kryeministrit Sali Berisha në zyrën e Jozefina Topallit. Në përgjime Ngjela akuzon Berishën: ,??Ti e ke idhull Enverin,??. Ndërkohë që Berisha i përgjigjet: të përjashtoj nga partia. Doje të bëje si Nano me Metën. Biseda e përgjuar mes tyre bëri xhiron e mediave, ndërkohë që ky ishte sinjali i parë i përgjimeve brenda qeverisë së PD.

  3. Qershor 2006: Nipi i Sali Berishës, Dritan Berisha, i punësuar në ministrinë e brendshme shkakton një incident me armë zjarri përpara hotel ,??Dajtit,?? në qendër të Tiranës në qershor të vitit 2006. Por edhe pse ish ministri Olldashi e zhveshi nga policia, me ndërhyrjen e kryeministrit, nipi i Berishës emërohet në sektorin e kurrikulave në Akademinë e Rendit vetëm një vit më vonë. Më pas emërohet në diplomaci.

  5. Nëntor 2006. Berisha shpërblen 250 mijë euro Jean Paul Carteron. Qeveria shqiptare nënshkroi një marrëveshje të fshehtë me forumin e Crans Montanës dhe në marrëveshje specifikohej organizimi i dy seminareve. Carteron, është miku personal i kryeministrit Sali Berisha. Qeveria shqiptare kërkoi që termat e kontratës të mos publikohen. Kësti i parë i parave u dha me nënshkrimin e marrëveshjes.

  6. Shkurt 2007: Për shkak të ndryshimeve në administratë dhe ,??fshesës Berisha,??, buxheti i shtetit u detyrua të paguajë 1 milionë euro për të gjithë ata që u hoqën padrejtësisht nga puna. Ishte vetë Komisioni i Shërbimit Civil që zbuloi abuzimet e bëra në administratë nga ministrat kryesorë të qeverisë.

  7. 15 Shkurt 2007. Skandali, rruga Levan-Vlorë i jepet firmës ,??Alpine,??. Firma menaxhohet nga kunata e Fahri Balliut, anëtarit të këshillit Kombëtar të Partisë Demokratike dhe botues i gazetës ,??55,??. Ndërkohë që menaxherja e ,??Alpine,?? ishte njëkohësisht sekretare e përgjithshme e Ministrisë së Kulturës. Ndërkohë që austriakët e Alpine ishin të implikuar në një proces korrupsioni në Gjermani.

  8. 28 Shkurt 2007. Për shkak të deklaratave politike, Qeveria humb betejën me Turqinë në ekstradimin e Aldo Bares, kapobandës së Bandës së Lushnjës. Avokati turk paraqiti para gjykatës së lartë prova politike, një spot elektoral të PD. Që atëherë e deri tani, ekstradimi i eksponentit shumë të kërkuar, nuk është kryer.

  9. 25 Prill 2007. Vetëm pak ditë para vizitës së presidentit të SHBA në Shqipëri, George Ë.Bush, pas një sherri me kryeministrin Sali Berisha jep dorëheqjen nga detyra ministri i jashtëm Besnik Mustafaj. Mes tyre është zhvilluar një sherr në zyrë.

  10. Maj 2007: Qeveria ndërmerr nismën për miratimin e ligjit ,??për procedurat tatimore në Republikën e Shqipërisë,?? ose atë që u konsiderua si ,??Ligji i gjobave,??. Sipas projektit, parashikohej vënia e gjobave nga tatimet në masën 15% edhe pse nuk kishte për këtë një vendim gjykate. Ligjin e kundërshtoi biznesi dhe opozita dhe përfundoi në gjykatë kushtetuese.

  11. Qershor 2007: Del skandali i shkollës ,??Omiros,?? në Korçë. Ministria e Arsimit që miraton kurrikulat e shkollës miratoi edhe një tekst historie në këtë shkollë greke në Korçë, duke deformuar historinë e Shqipërisë. Çështja hapi debate të shumta në parlament, opozita kërkoi shkarkimin e ministrit Genc Pollo.

  12. 15 Korrik 2007- Qeveria vendos një gjobë marramendëse ndaj televizionit Top Channel. Bëhet fjalë për gjobën 13 milionë euro, nën arsyetimin evazion fiskal. Një rast i paprecedent në vendosjen e gjobave nga organi tatimor. Gjoba nuk u zbatua asnjëherë ndërkohë që është ende e vlefshme. Vetëm dy vite më vonë, qeveria penalizon gjithashtu me 8 milionë lekë, televizionin NEËS 24, vetëm sepse transmetoi një spot televiziv të grupimit G99

  13. 18 Korrik 2007: Bllokohen nga Turqia 60 kontenierë me armë të nisura nga Shqipëria në drejtim të Armenisë. Tregtia e armëve shkaktoi një superskandal diplomatik kur Azerbajxhani menjëherë i dërgoi letër konferencës islamike për penalizmin e Tiranës zyrtare. Armenia në këtë kohë ishte në konflikt të hapur me Azerbajxhanin. Baku e konsideroi aktin e Shqipërisë si një akt kundër Azerbajxhanit. Tregtia u krye nga ndërmarrja Meico.

  14. 29 Gusht 2007: vdes punëtori i katërt në minierën e kromit në Bulqizë. Menjëherë ministria ndërpret punën në minierë derisa të plotësoheshin kushtet. Por duke filluar që nga viti 2007 e deri më sot, fabrika nuk është mbyllur dhe në Bulqizë kanë humbur jetën nën shkëmbinjtë e galerive rreth 30 punëtorë.

  15. 8 Shtator 2007: Mungesë totale rendi në Gjirokastër. 100 lazaratas fusin në komisariat të gjithë policët. Djegin edhe godinën e komisariatit. Shkak u bë vrasja nga forcat renea të të kërkuarit Sabri shurdhi.

  16. 15 Shtator 2007: Arrestohet kreu i tatimeve të Tiranës Flamur Mallkuçi së bashku me 4 inspektorë të tjerë. U vinte gjoba bizneseve.

  17. 18 Shtator 2007: Korrupsioni me tenderat e rrugëve, arrestohet zv.ministri i transporteve Nikolin Jaka, ish drejtori i rrugëve Ilir Berzani si dhe 7 zyrtarë të tjerë të administratës shtetërore. Kërkonin ryshfet për fitimin e tenderave nga firmat private. Aktualisht janë jashtë dyerve të burgut të gjithë të akuzuarit për ryshfet gjatë kësaj kohe.

  18. 28 Shtator 2007: Zbulohet kontrata sekrete e Berishës me amerikanin Tom Ridge. Kontrata prej 500 mijë dollarësh. Kompania e Ridge premtoi 2 seminare një ditore dhe kërkoi që kontrata të ishte sekret. KLSH akuzoi kryeministrin se shkeli ligjet për Tom Ridge. Në qershor 2008, Ridge u detyrua nga departamenti i drejtësisë në SHBA të bënte publike këtë kontratë.

  19. 9 Tetor 2007: Durrës-Kukës, plas skandali më i madh financiar i kësaj qeverie. Këtë periudhë, Prokuroria fillon hetimet. Dikasteri i Transporteve nën akuzë. Procedurat për tenderin në Shqipëri, bazohen mbi ligjin anglez. Hetimet e prokurorisë cuan deri në heqjen e imunitetit të Lulzim Bashës. Sipas KLSH, në raportin e janarit 2008, abuzimi shkon deri në 232 milionë euro. Firma nis punën pa pasur një projekt konkret. Fatura deri tani mbi 1 miliardë euro. Pritet inaugurimi para zgjedhjeve ndërkohë që ministri Basha është pa imunitet dhe çështja e korrupsionit ka mbërritur deri në gjykatën e Lartë. Qeveria, asnjëherë nuk bëri publik projektin dhe kontratën me firmën ,??Bechtel Enka,??. Ende sot, nuk ka një faturë të qartë financiare.

  20. 1 Nëntor 2007: Lulzim Basha, ministër i jashtëm kërkon ndryshimin e mandatit të OSBE: Nga ndërhyrja të kalojë tek ekspertiza. Kërkesa u bë gjatë konferencës së ambasadorëve në Tiranë. Debati rikthehet sërish në gusht 2008. OSBE i con letër Lulzim Bashës: duam të qëndrojmë, s,??duam të ndryshojmë mandatin

  21. 6 Nëntor 2007. Kuvendi voton shkarkimin, Sollaku në dorën e Bamir Topit. Dëshira e fundit e Sollakut: ,??Zoti e shpëtoftë Shqipërinë,??. Shkarkimi u bë me anë të votimit me 77 vota pro, 36 kundër dhe 3 abstenime, të raportit të komisionit hetimor të hartuar nga përfaqësuesit e maxhorancës, që kërkonte largimin e kryeprokurorit nga detyra, me argumentin e shkeljeve të rënda ligjore gjatë ushtrimit të këtij funksioni. Ndërkohë që me ardhjen e qeverisjes së PD, Sollaku dhe bashkëshortja e tij u gjendën nën hetim permanent dhe nën presionin e maxhorancës.

  22. 14 Nëntor 2007: Largohet ish drejtori i burgjeve Saimir Shehri. Akuzoi vëllain e ish ministrit të drejtësisë Ilir Rusmali, se donte ta korruptonte për një tender te drejtoria e burgjeve. Vetëm një ditë më vonë, në 15 nëntor, jep dorëheqjen Ilir Rusmali i cili akuzoi Berishën se kishte mbrojtur Saimir Shehrin.

  23. 7 Dhjetor 2007. Qeveria Berisha e korruptuar. Publikohet raporti i Transparency Internacional për korrupsionin në 66 vende. Sipas raportit më problematike paraqitet Shëndetësia dhe gjyqësori, Rreth 80 % e shqiptarëve nuk besojnë tek qeveria.

  24. 10S 2008: Hapet dosja e ,??Argita Berishës,??, vajzës së kryeministrit Sali Berisha. Studio ligjore e saj fshihet nga regjistri kombëtar ndërkohë që vajza e kryeministrit vërtetohet se kishte evazion fiskal. Vajza e kryeministrit nuk deklaron llojin e aktivitetit të saj tregtar. Pas presionit të medias, Argita Berisha bën ndryshimin e deklarimeve në Qendrën kombëtare të regjistrimit të Bizneseve: në datën 4 shkurt 2008 figuronte si ,??shërbim konsulence dhe avokatie,??, ndërsa në 8 shkurt u shndërrua në aktivitet të përgjithshëm.

  25. 15 Mars 2008: Shpërthen Gërdeci, skandali më i madh korruptiv në Administratën Berisha. Një biznes fitimprurës për kompaninë Albademil dhe SAC, por që nga shpërthimi i Gërdecit, humbën jetën 26 persona (mes tyre dhe baxhanaku i kryeministrit), u plagosën mbi 300 vetë dhe u dëmtuan mbi 4000 prona. Tre ditë më vonë jep dorëheqjen Ministri i mbrojtjes Fatmir Mediu, ndërkohë që prangoset Ylli Pinari, drejtor i MEICO, Mihal Delijorgji pronar i Albademil dhe Dritan Minxolli drejtor i fabrikës. Hetimet një vjeçare vunën nën akuzë 29 persona dhe çështja shqyrtohet në gjykatën e Lartë. Korrupsioni i Gërdecit, dhe dosja hetimore nxorrën në pah shumë elementë. Një ndër njerëzit që kishte influencuar në bërjen e akteve nënligjore dhe ligjore që çuan në tragjedi ishte djali i kryeministrit, Shkëlzen Berisha. Vetëm 38 minuta pas shpërthimit të Gërdecit, Mediu flet në telefon me djalin e kryeministrit. Ndërkohë që tre ditë pas tragjedisë, Shkëlzeni takohet me mediun në zyrën e këtij të fundit, pak minuta pasi Mediu ishte takuar me Ina Ramën dhe pak minuta para se të arrestohej Ylli Pinari. I përfshirë në këtë aferë rezultoi edhe Rahman Selmanllari, shoku i ngushtë i djalit të kryeministrit, i cili ishte administrator i kompanisë amerikane SAC. E po ashtu edhe Fahri Balliu, anëtar i Këshillit Kombëtar të PD, i cili kishte bërë pronare vajzën e tij Henris Balliu, aksionere me djalin e Delijorgjit në firmën ,??Trans Digging,??, e cila ndërtoi fabrikën e Gërdecit. U përfshi edhe ish ministri Aldo Bumçi, i cili vendimin e qeverisë që i hapi rrugën Gërdecit ia besoi Shkëlzen Berishës. Denoncuesi kryesor i gjithë kësaj afere u bë ish biznesmeni Kosta Trebicka.

  26. 28 Mars 2008: Publikohet artikulli i New York Times, për armë të skaduara nga Shqipëria drejt Afganistanit. MEICO e përfshirë në trafik. Ylli Pinari, drejtor i MEICO kontaktoi me Efraim Diverolin, pronar i AEY i cili kishte fituar kontratë nga Pentagoni për të pajisur me armë ushtrinë afgane, nëpërmjet një prej njerëzve të listës së zezë së SHBA, Henry Tomei, nëpërmjet firmës Evdin. Në pazarin e shitjes së fishekëve u përfshi edhe djali i kryeministrit, pas një bisede të regjistruar mes Kosta Trebickës dhe Efraim Diverolit. Amerikani pretendonte se në këtë aferë ishte edhe djali i kryeministrit. Sali Berisha e konsideroi Neë York Times si një letër higjenike, ndërkohë që gazetari amerikan në një intervistë në Gazeta Shqiptare tregoi për presionet e ish ministrit Fatmir Mediu mbi të për marrjen e kasetave filmike. Municionet kineze hiqeshin nga depot shqiptare dhe u fshihej etiketa ,??Made in China,??.

  27. 2 Prill 2008. Qeveria shqiptare i bën presion gazetës prestigjioze Financial Times që të shihte edicionin special në këmbim të reklamave shtetërore që duhet të merrte nga ministritë. Por gazeta nuk pranoi këtë akord. Specialja botohet pa reklamën shtetërore, ndërkohë që menaxheri i gazetës Financial Times deklaroi se Berisha prishi kontratën me këtë gazetë.

  28. 8 Prill 2008: Qeveria nëpërmjet ministrisë së Kulturës paguan 300 mijë euro për spot turistik në CNN. Dokumentet zbuluan që Pango e bleu spotin katër herë më shtrenjtë sesa normalja. U publikua kontrata e ministrisë me firmën holandeze, ku CNN merrte 90 mijë euro ndërsa studioja grafike merrte 210 mijë euro për 90 sekonda e 6 ditë xhirime. Ndërkohë që ofertat e CNN të vitit 2006 kishin qenë shumë herë më të lira.

  29. 5 Maj 2008: Gjykata shkarkon nga puna Arben Sefgjinin, drejtorin e përgjithshem të tatimeve në administratën e Sali Berishës. Akuzohet për zhdukjen e biznesmenit shqiptaro-maqedonas Remzi Hoxha. Drejtori vendoset në arrest shtëpie. Gjyqi vazhdon edhe aktualisht.

  30. 16 qershor 2008: Mazhoranca e PD rrëzon kandidaturat e Bamir Topit për anëtar të Gjykatës së Lartë. Rrëzimi i këtyre kandidaturave ka shkaktuar reagimin e menjëhershëm të komunitetit ndërkombëtar, SHBA, OSBE, dhe Këshilli i Evropës kundër praktikave të ndërhyrjes së qeverisë në institucionet e pavarura.

  31. 11 Korrik 2008: Prangoset kunati i zv.ministrit Ferdinand Pone. Pas hetimeve për pazare në zonën e bregdetit ndalohen tre ish zyrtarë të hipotekave. Arrestohet edhe sekretari i degës së PD në Vlorë. Ish drejtori Genc Panozaqi i lidhur me Ferdinand Ponin. Në 2005 kandidoi për deputet në Vlorë pas humbjes u emërua të zyra e Kthimit të Pronave.

  33. 1 Gusht 2008: Qeveria përgatit ligjin për prokurorinë. Shkakton reagime të forta nga SHBA: akuza e SHBA: Presione të forta për të vënë nën kontroll prokurorinë. Flet edhe Berisha: Shqetësimet e SHBA për ligjin për prokurorinë, një trillim

  34. 13 Gusht 2008: Filmohen plantacionet e hashashit që ujiten me autobote shtetërore. Qeveria dhe policia nuk pranojnë dot dështimin në luftën kundër kultivimit të kanabis sativa.

  35. 26 Gusht 2008: Gjendet 1 kilogramë kokainë në makinën e ambasadorit shqiptar në itali. Skandali në Milano. Policia prangon arsen Selmanllarin, shoferin e ambasadorit Llesh Kola. Arsen Selmanllari, kushëriri i parë i Rahman Selmanllarit, shokut të ngushtë të Shkëlzen Berishës, djalit të kryeministrit.

  36. 13 Shtator 2008: Humb jetën në rrethana misterioze aksidenti ish biznesmeni Kosta Trebicka, i pari biznesmen që denoncoi aferën korruptive të Gërdecit dhe trafikut të Armëve nga Shqipëria drejt Afganistanit. Hetimet e prokurorisë dhe konkluzionet e një eksperti amerikan nxorrën se vdekja e tij në një fshat të Korçës ishte aksidentale, edhe pse në opinion ky mendim nuk gjeti vend. Më pas emri i tij u përdor për luftë politike nga të dy palët.

  37. 5 Tetor 2008: Prangoset në Sarajevë Damir Fazlliç. Në Shqipëri kishte krijuar firmën SRF Developments, me administrator Erjon Isufin, kunatin e ministrit të jashtëm Lulzim Basha. Pas zgjedhjeve 2005, regjistroi në QKR tre firma. Ndërkohë që te Kompania Rompetrol kishte punësuar mbesën e Sali Berishës, shpresa Breçani. U verifikua blerja e tokave në Porto Romano, para se kryeministri Berisha ta deklaronte këtë si një park industrial. U akuzua edhe për ndërhyrje në blerjen e energjisë për llogari të Shqipërisë nga Rudnap. Ortakja e Argita Berishës, Flutura Kola i bleu Fazllicit një kompani në vlerën e 1.7 milionë eurove për firmën Croën Acquisitions. Prokurorët ndalohen për herë të parë të pyesin Damir Fazllic, i ndihmuar nga policia për t,??u larguar nga vendi. Berisha akuzon Ina Ramën: Eshtë prokurore e diktaturës. Pasuritë e Fazlliçit po i bllokon mafia.

  38. 1 Shtator 2008: Një tjetër skandal në fushën e bujqësisë. Shfaqet për herë të parë misri pa kokrra. Sabotohen të gjithë fermerët shqiptarë. Farën e misit pa kokrra e solli në Shqipëri Fiqiri Ismaili, që është njëkohësisht edhe kryetar i Bashkisë së Vorës, i zgjedhur nga Partia Demokratike. Pas më shumë se një jave ankese nga të gjitha fshatrat, firma e Ismailit premtoi kompensimin e gjithë fermerëve. Ndërkohë, dështimi i prodhimit të misrit në Shqipëri, favorizoi Serbinë.

  39. 23 Shtator 2008: Qeveria largon FMN nga Shqipëria. Në vitin 1996, ka qenë Fondi Monetar Ndërkombëtar ai që tërhoqi në mënyrë demonstrative, përfaqësinë e tij nga Shqipëria. Ishte pragu i kolapsit të piramidave, president i plotfuqishëm i Republikës ishte Sali Berisha dhe ministër Financash, Ridvan Bode. Aktualisht, e njëjta dyshe komandon financat e shtetit, por këtë herë, është FMN-ja që kërkon të qëndrojë, ndërkohë që Tirana zyrtare nuk duket se synon të rinovojë marrëveshjet e saj me këtë institucion financiar ndërkombëtar. Të pyetur lidhur me të ardhmen e lidhjeve të ngushta FMN-Shqipëri, që zyrtarisht përfundojnë në janar të vitit të ardhshëm, përfaqësuesit e të dy palëve dje kanë dhënë përgjigje të kundërta. Sipas Gerëin Bell, shumë vende të botës e kanë kërkuar zgjatjen e mandatit të misionit të FMN-së, sidomos në periudha elektorale. Ministri Bode ka replikuar thatë, duke thënë se qeveria shqiptare ka përballuar deri tani situata shumë më të vështira sesa një vit elektoral. ,??Është një çështje, që ne nuk e kemi shqyrtuar. Qeveria ka treguar kapacitet për të administruar në favor të ekonomisë së vendit situata shumë më komplekse sesa zgjedhjet dhe mandati i kësaj qeverisjeje, për fat të keq, qëlloi me zhvillime jo fort të favorshme në tregun rajonal dhe botëror. Por, menaxhimi i këtyre situatave ka dëshmuar kapacitete të mjaftueshme të institucioneve të shtetit shqiptar, midis të cilave edhe qeverisë, për t,??u përballur me sukses me këto zhvillime. Nëse do të ketë zhvillime të tjera, ne do të jemi të hapur për çdolloj diskutimi,??, – tha kreu i Financave.

  40. 26 Tetor 2008: Qeveria ndërmerr hapin e miratimit të një ligji të ri për lejet e ndërtimit ,??Për territorin,??. Projekti shkaktoi skandal në zyrat e Bankës Botërore dhe Këshillit të Evropës: Qeveria po cenon autonominë e pushtetit vendor. Jemi kundër.

  41. 16 Dhjetor 2008: Ligji i ,??Spiunëve,??, Berisha akuzon Zamir Shtyllën drejtorin e hetimeve në Prokurorinë e Përgjithshme si hetues komunist. ,??ky është një ligj që prek shtyllën dhe gjithë shtyllat e tjera,?? deklaroi Berisha. Zamir Shtylla jep dorëheqjen nga prokuroria, ndërkohë që hetonte çështje të rëndësishme si Gërdeci, Fazlliç e Durrës-Kukës. Rifillon presioni i SHBA: ,??Dosjet,?? një ligj me probleme, duhet reflektim dhe debat publik. OSBE gjithashtu del kundër ligjit për ,??dosjet,??: shkelet kushtetuta

  42. 29 Janar 2009: Skandali me pronat për herë të parë emri i kryetarit të grupit parlamentar të PD Astrit Patozi në skandalin e ,??Plazhit të Gjeneralëve,??. Arrestohet Fatos Gjuzi, i cili ishte edhe kryeregjistruesi i Kavajës, njëkohësisht kushëri me kryetarin e grupit parlamentar të PD.

  43. Shkurt 2009: Shpërthen skandali i ,??Jalës,??, i implikuar dhëndëri i kryeministrit Sali Berisha, Jamarbër Malltezi. Bëhet fjalë për prishjen e shtëpive të banorëve në Jalë nën argumentin se do të zbatohej një projekt i Bankës Botërore. Por BB sapo mori ankesat e banorëve nisi një panel inspektimi në terren për të parë të gjitha shkeljet, dhe nxori me përgjegjësi një pjesë të zyrtarëve të vet lokalë dhe po ashtu edhe drejtorin e projektit të menaxhimit të bregdetit të Jugut, dhëndrin e kryeministrit. Çështja hapi debate të forta në Parlament.

  45. 29 Prill 2009: Kryeministri grek Kostas Karamanlis zbret në Tiranë, në një takim me krerët më të lartë të shtetit dhe qeverisë, në një vizitë dy ditore. Berisha dhe Karamalis nënshkruan marrëveshjen për ,??sheltin detar,?? që u konsiderua si skandali i radhës. Marrëveshja u mbajt sekret nga qeveria shqiptare ndërkohë që kjo ishte arritja e vetme e këtij takimi. Sipas koordinatave të reja të vendosura mes Shqipërisë dhe Greqisë, qeveria shqiptare i fali Greqisë rreth 225 kilometra katrorë det. Baraslargësia e pikave nuk është ruajtur, ndërkohë që për kordinatën 150, fundore, kanë pretendime dhe italianët. Qeveria u negociua brenda vitit, por ajo pas presionit të ushtruar nga media dhe një pjesë e politikës, nuk kaloi në legjislaturën e kaluar parlamentare.

  46. 12 Maj 2009: Vajza e kryeministrit Berisha, Argita Malltezi, ka ndërhyrë në institucionet shtetërore për miratimin e lejes së ndërtimit të një parku energjetik në tokat që kishte blerë pak kohë më parë miku i familjes, Damir Fazlliç. Në e-mailet konfidenciale të Argita Malltezit dhe shtetasit arab Zafar Ansar për shitjen e tokave të Damir Fazlliç është diskutuar edhe ndërhyrja e saj në disa institucione. Madje ka qenë vetë vajza e kryeministrit ajo që ka premtuar të ndërhyjë në Koorporatën Energjetike Shqiptare për të marrë lejen prej saj. Më pas janë marrë edhe lejet nga Ministria e Energjetikës, Këshilli i Ministrave dhe së fundmi, KRT-ja e Durrësit. Të gjitha këto institucione kanë varësi direkt ose lidhje të afërta me kryeministrin Sali Berisha. Edhe pse vajza e kryeministrit pretendon që është një avokate që nuk ka lidhje me punën e të atit, të gjitha këto vendime janë në shkelje të hapur dhe në konflikt me detyrën e të atit. Madje për të rregulluar takim me drejtorin e KESH vajza e kryeministrit kërkonte 800 euro.

  47. 28 Qershor 2009: Vodhi, manipuloi dhe dogji materialet zgjedhore të votës së 28 qershorit 2009 nëpërmjet KQZ-PD, duke shkelur ligjin dhe shpërfillur të drejtën e votës, opozitën dhe ndërkombëtarët. Po hapjen e kutive, që e kërkoi opozita për dy vite, qeveria do ta bënte pas 8 Majit, kur u hapën kutitë për të shpallur fitues Bashën në Tiranë.

  48. 27 Nëntor të 2009: Kryeministri Berisha del jashtë kontrollit. Hedh akuza të ulëta ndaj Edi Ramës me karakter personal dhe familjar. Berisha theksoi se Edi Rama është mjekuar 10 vite për skizofreni dhe është homoseksual. Po ashtu Berisha akuzoi Ramës se i është futur në shtrat Dash Pezës.

  49. Korrik 2010: Shërbimi Informativ Shtetëror kthehet në një mollë sherri mes amerikanëve dhe qeverisë Berisha. Partia në pushtet tentoi të miratonte një ligj në Kuvend, i cili e kthente SHISH në një vegël në duart e Berishës. Beteja përfundoi me përçarjen e mazhorancës dhe më tërheqjen e Berishës para se të humbte pushtetin.

  50. Janar 201: Publikohet video-skandali i Ilir Metës, i cili shfaqet duke i kërkuar favore Dritan Priftit, për koncesione, leje minerale dhe punësimin e miqve të tij. Skandali Meta tronditi shoqërinë shqiptare dhe prodhoj masakrën e 21 Janarit.

  51. 21 Janari 2011: 21 Janari është ngjarja më e rëndë dhe njolla më e zezë e kësaj qeveri pas Gërdecit. Më 21 Janar qeveria vrau katër qytetarë të pafajshëm dhe plagosi me dhjetëra të tjerë.
  Në fillim Berisha tha se protestuesit kishin vrarë njeri-tjetrin, më pas pranoi vrasjet, por tha se Garda kishte zbatuar ligjin, pasi demonstruesit ishin vrarë brenda rrethimit. Kur u vërtetua se protestuesit ishin vrarë jashtë rrethimit, Berisha sajoi puçin e shtetit dhe ngriti një komision hetimor. Po ashtu, Berisha nuk lejoi as zbatimin e urdhrit të Prokurorisë për arrestimin e komandës së Gardës. Refuzimi i Berishës për të dorëzuar komandantët, shokoi ndërkombëtarët. Vetë ndihmëssekretari amerikan i Shtetit reagoi, duke i bërë thirrje qeverisë të lejonte zbatimin e urdhrit. Ndërkohë Berisha sajoi edhe një komision hetimor, me qëllim për të bllokuar hetimet.

  52. 22. Janar 2011: Për vrasjen e tre demonstruesve, të cilët ndërruan jetë që më 21 janar, Prokuroria e Tiranës lëshoi gjashtë urdhër-arreste për drejtues dhe punonjës të Gardës së Republikës, por policia, duke u mbështetur nga Kryeministri i vendit dhe ministri i Brendshëm, nuk ka pranuar t,??i zbatojë. Pavarësisht se fillimisht u tha se urdhrat kishin lapsuse, ato u rregulluan menjëherë nga grupi hetimor, por sërish nuk u zbatuan nga policia. Madje, disa nga drejtuesit e Gardës u paraqitën në polici për t,??u marrë në pyetje vullnetarisht, por kur atyre iu kërkua të dorëzojnë armët, nuk pranuan, kështu që prokurorët e çështjes vendosën të mos i marrin parasysh dëshmitë e tyre. Kryeprokurorja Ina Rama, duke gjetur edhe mbështetje të ndërkombëtarëve, ka kërkuar herë pas here ekzekutimin e urdhrave të ndalimit, pasi do të ndihmonin në ecurinë e hetimeve.

  53. 28 Janar 2011: Kryeministri Berisha e quan kryeprokuroren Ina Rama lavire bulevardi dhe puçiste pa të ardhme. Po ashtu Berisha thekson se Bamir Topi është puçist, ndërsa kreu i SHISH organizator i grushtit të shtetit. ,??Ju garantoj se ata që flasin për ngjarje bulevardi nuk janë gjë tjetër më falni për shprehjen veçse horra e lavire bulevardi. Tregojnë se janë hienat e prapaskenës se puçit të rrugës për të cilin duhet të merreshin jetët e burrave fëmijëve e vëllezërve tuaj. Ata të cilët mendojnë se në strofullin ku janë do të mund të vazhdojnë këtë veprimtari i garantoj se i pret ai fund që meritojnë. Thuaju shqiptareve me çfarë cilësie mashtrove se nuk është bërë padi, kush ta dha porosinë të deklarosh se nuk është bere padi për dhunim të institucioneve kushtetuese. Duhet të shpjegosh cili të urdhëroi nga të erdhi ky urdhër. Mashtrove edhe në prani të një përfaqësuesi të vendit më të madh në botë e me mik të shqiptareve në botë,??, u shpreh Berisha.

  54. 12 Korrik 2011: Gjykata e Lartë rrëzon dy akt-ekspertimet e videos Meta-Prifti, duke pranuar një nga gjashtë kërkesat e avokatëve mbrojtës të ish-zv.kryeministrit. Në arsyetimin e saj gjykata tha se pranon kërkesën paraprake për pavlefshmërinë relative dhe papërdorshmërinë, përkatësisht të akteve proceduriale dhe akteve të ekspertimit të përpiluara nga eksperti amerikan Glenn Bard dhe eksperti nga Mbretëria e Bashkuar, Adrian Philips. Ky ishte skanoi më i rëndë i drejtësisë shqiptare. Po ashtu, në Nëntor të 201, Gjykata e Lartë ka vendosur që të rrëzojë kërkesën e Prokurorisë, e cila kishte kërkuar që video Meta-Prifti t,??i bëhej një ekspertizë e re, pasi përfundimet e tre ekspertëve shqiptarë janë jo profesionale. Kështu, gjykata ka lënë në fuqi ekspertizën e tre ekspertëve shqiptarë, sipas të cilëve, video Meta-Prifti nuk është origjinale.

  55. Shtator 2011: Gjyqtarja e Gjykatës së Lartë, Arjana Fullani, bashkë me bashkëshortin e saj, Guvernatorin Ardian Fullani, janë fotografuar teksa hynin në vilën e të pandehurit Ilir Meta në Gjirin e Lalzit. Zonja Fullani, anëtare e trupës gjykuese për çështjen e skandalit Meta, e ka pranuar në heshtje ekspozimin pro Ilir Metës, duke vënë në plan të parë karrierën e burrit. Ajo vijon të mos sqarojë vizitën në shtëpinë e të pandehurit Meta. Kjo lë të kuptosh se zonja Fullani ka marrë hapur përsipër pafajësinë e Metës nëpërmjet shkatërrimit të provave, në këmbim të riemërimint e burrit Guvernator, me anë të votave të LSI në Kuvend. Vizita e çiftit Fullani në vilën e Metës në Gjirin e Lalzit, konfirmon qartësisht konfliktin e interesit si dhe pazarin për mbylljen e gjyqit. Lobimi i zonjës Fullani për të shkëmbyer nderin në gjykatë për Metën me riemërimin e burrit Guvernator, ka rritur shqetësimin se mos prokuroria kërkon tërheqjen e saj nga trupi gjykues si njeri me konflikt interesi. Por me sa duket, organi i akuzës është implikuar në manovrat e Gjykatës së Lartë për të shpëtuar Metën.

  Reply to this comment
 20. Mersin August 16, 20:25

  Ceshte ky shkrim. Po socializmi alarus nuk qe dukuri shqiptare e shkeputur nga bota. Edhe nese pati nje fare zhvillimi ekonomik e social kulturor ishte puna vetmohuese e nje populli te tere ne vitet e para dhe pastaj mbeshtetja e fuqishme e Kines qe e mundesoi.

  Reply to this comment
 21. MH August 16, 21:42

  Bravo i nderuari Feniks!
  I gjithe artikulli i Ylli Permetit meriton komentin tend konciz ekstra pergjigje.
  Z.Moza!
  Intelektuali kerkon nga ne ta vlersojme “intelektual” nji deshire qe ia imponon vetvetes.Mirpo brockullat qe nxjerre e fundosin perhiq intelektual.Asht teper e veshtire qe kete intelektual ta imagjinosh intelektual.E jo ma qe te jen.
  z.Petraq!
  Rreaksioni serb donte nji shqiperi sa ma te ligshtume,te shpartallume..
  Ramizi e shgatroi ekonomikisht.I jipte 80% te pages gjithe puntorise shqiptare te papune, pa thithur gje ne buxhetin e shtetit.
  Berisha shpartalloi sigurimin e shtetit dhe ne vitin 1997 shkrumoci ushtrine.
  Mbi keto 3 kushte te mbijeteses se pavarun qe i duhet nji shtetit per te drejten e vet.Sllobodani shperthej: Shqiperine e marr me skuadra gjuetaresh.
  Dikur me vendosjen e antenave ne sukth te Durresit.Italia u tmerru nga friga qe Shqiperia vendosi baze ushtarake,rraketa.
  Ku ishim?Ku jemi?E ku do vemi!!!

  Reply to this comment
  • intelektuali August 17, 10:52

   PSE E PRET PERGJIGJEN NGA INTELEKTUALI KUR JE KAQ I TRASHE?

   Ja ta kane dhene pergjigjen fare sakte dhe ne forme koncize me gjuhe te thjeshte, pa formula dhe perqindje krahasuese e mashtruese enveriste keta komentuesit ketu me poshte, qe spjegon mese miri pse Enveri ne agonine e tij pyeste papushim dallkaukun me shkolle nate Adil Carcani:

   “PO NA DUHEN DOLLARO MORE ADIL, DOLLARO”

   Ky vajtim i Enver Hoxhes ne pleniumin e fundit te Byrose Politike te PPSH edhe spjegon fare qarte pse deshtoi socializmi enverist ne Shqypni.

   Reply to this comment
 22. PidhiISateme August 16, 22:05

  Socializmi ka deshtuar gjithandej mor zoteri, se mos deshtoi vetem ne Shqiperi.

  Reply to this comment
 23. Arben August 17, 05:01

  SA FATKEQESI KY INTERESIM KAQ I MADH.

  DESHTOI PER TE NJEJTEN ARSYE QE KA DESHTUAR NE CDO VEND TE BOTES.

  Reply to this comment
 24. anticensurë 25642654 August 17, 09:50

  një shkrim i trashë me disa shifra të sakta!!
  po jap disa nga gomarllëqet e dalja nga bindia absolute e yllkës tonë:
  “”Nga ana tjetër, socialistët argumentojnë se socializmi në Shqipëri dështoi sepse vdiq Enveri!”
  “Por siç do të shqyrtojmë këtu, socializmi dështoi kryesisht për shkak se mungonte urtësia sistemike për të kuptuar kontradiktat që krijonte sinteza marksiste në raport me natyrën njerëzore (teleologjike) dhe njohurinë e mundshme shkencore që mund të zhvillojë një popull.”
  “Punësimi u rritë në një shkallë mjaft të mirë:”
  “Përmirësimi kushteve të jetesës në qytet varej nga rendimenti i lartë ekonomik në fshat: sa më shumë të rritej qyteti, aq më shumë shtrëngohej fshati.”
  “Gjykuar nga ky raport, midis të ardhurave dhe rritjes së popullsisë, qeveria mund të rriste mirëqenien e popullit.”
  “Nga ana tjetër, socialistët argumentojnë se socializmi në Shqipëri dështoi sepse vdiq Enveri!”
  “Por siç do të shqyrtojmë këtu, socializmi dështoi kryesisht për shkak se mungonte urtësia sistemike për të kuptuar kontradiktat që krijonte sinteza marksiste në raport me natyrën njerëzore (teleologjike) dhe njohurinë e mundshme shkencore që mund të zhvillojë një popull.”
  “Punësimi u rritë në një shkallë mjaft të mirë:”
  “Përmirësimi kushteve të jetesës në qytet varej nga rendimenti i lartë ekonomik në fshat: sa më shumë të rritej qyteti, aq më shumë shtrëngohej fshati.”
  “Gjykuar nga ky raport, midis të ardhurave dhe rritjes së popullsisë, qeveria mund të rriste mirëqenien e popullit.”
  një nga shkenctarët më të mëdhenj të gjallë,për të mos thënë më i madhi dhe më i gjithëanëshmi stephen hawking sa herë që flet thotë,”unë mendoj se mund të jetë kështu”!sigurisht që stephen hawking nuk ka mësuar nga shkolla shqiptare!!
  ky shkrim jep me një saktësi absolute,me bindje absolute përse dështoi një sistem shoqëror në shqipëri!!më e bukura është se kap,ose lë jashtë gati gjysmën e faktorëve!!nuk e di nga mosdija o injoranca!!
  faktrin e jashtëm nuk e përmënd fare!ndoshta ka akoma frikë ta përmëndë se mos e dënojnë për anti perëndimor,njëlloj si të dënonin dje për revizioinizëm!
  flet për kinën dhe harron se nuk flitet për dy vënde të ngjashme e aq më pak të njëjta!!
  flet për këtë dhe atë dhe harron atë më të thjeshtën se në ekonomi,socialiste,kapitaliste,deri në primitive ka një parim të thjeshtë fare:llogaria duhet të përkojë në fund të fundit!!
  kjo llogari nuk përkoi në fund!dhe në momentin që nuk përkoi filloi falimentimi!!
  falimentimi i një shteti nuk është vetëm si sistem por dhe si shtet në vetvete!!falimentimie të tilla i kemi dhe po i shohim për ditë e për vit!! dhe këto gati 30 vitet e fundit nuk po shohim falimentime sistemesh por thjeshtë shtetesh!shtete të falimentuar,nuk po flas për ato në prag falimentimi,kemi aq shumë sa shtetet socialiste kanë qënë në tërësi!!
  para 25 vitesh më kujtohet një intervistë e xhni mina,një gazetar italian i majtë,për ata që e mbajnë mënd!!
  me “falimentimin e socializmit” në ’90ën ai tha një gjë të thjeshtë!!
  “po të bëjmë një llogari të thjeshtë kemi pasur gati 20 vënde socialiste në një krah dhe kapitalizmin në krahun tjetër!po të bëhet një krahasim,si e bëjnë të gjithë,ndërmjet vëndeve socialiste dhe atyre 20 vëndeve më të pasura perëndimore,atëherë socializmi ka falimentuar përballë kapitalizmit!po të llogarisim se në anën kapitaliste nuk janë më 20 shtetet më të pasura por 150 shtete si total,do të shohim se mesatarja e jetesës është shumë shumë më e ulët se ajo e shteteve socialiste,po kështu dhe puna të të drejtave të njeriut!!”!!
  kështu po të shikojmë me mëndje të kthjellët dhe të qetë të paanëshme do të shohim fare thjeshtë se atao vënde socialiste a komuniste,quajini si të doni,u vërtitën brënda përbrënda njëri tjetrit!!kurse ata 20 shtete të pasura kapitaliste i kanë nxjerrë rrënjët gjithë botës!!nuk po flas për kohë kolonish,por thjesht për periudhën 1945 e këtej!!kanë varfëruae e çuar në falimentim,kanë lënë në gjëndje skllavërie kombe e shtete të tëra!!kanë ngritur e mbajtur në këmbë diktatura nga më barbaret që ka parë historia njerzore!!
  thjeshtë për të mbajtur pushtetin e tyre!!ndryshimi i këtyre shteteve është ajo që pjesa tjetër nuk e kupton dot!!flas për popujt!!në këto shtete ndryshe nga e gjithë bota kemi POPULL TE¨FUQISHËM DH EPOLITIKANË TË DOBËT,NË PJESËN TJETËR KEMI TË KUNDËRTËN,POLITIKAN TË FORTË DHE POPULL TË DOBËT!!
  në rasitn e parë produkti është DEMOKRACIA,në rastin e dytë është DIKTATURA!
  e freskët fare,në gjermani në një pyetsor të bërë tek refugjatët e ardhur gjatë vitit të kaluar doli se
  -një shtet duhet të udhëhiqet nga një njeri i FORTË për të ecur përpara!gati 70%
  -një shtet duhet të përdorë dhunë për të zbatuar ligjet!gati 70%
  kështu që të flitet për demokraci ose fillim i mësimit të demokracisë,këto përqindje duhet të shkojnë poshtë e shumë poshtë!!
  kështu o përmeti!!
  arsyet për dështimin e socializmit në shqipëri janë të shumta,të paktën dyfishi i atyre që ti përmënd!jam plotësisht i sigurtë; që sikur ti të mos kishe atë kompleksin e frikës që e ke në nënndërgjegje dhe atë mentalitetin fsatar që të mos e prish me këtë apo atë;që ti i di fare mirë të gjitha shkaqet!!që ti mund ti analizosh fare mirë të gjitha shkaqet,por që në fund mund të dalësh në përfundimin se I KUJTDO QË TË JETË FAJI,GABIMI,NËSE LLOGARIA NUK PËRKON NË FUND!?
  FALIMENTON!!
  qofsh socialist,qofsh kapitalist,qofsh skllavopronar!!
  ekonomia “llogari olimbi”,është shkencë egzakte!është matematikë e thjeshtë!
  -prodhim shitje 2 – harxhim 1=kursim 1—-shteti forcohet shkon përpara!!
  -prodhim shitje 1- harxim 1=kursim 0 ——shteti është në gjëndje kënetore,nuk lëviz!
  -prodhim shitje 1- harxim 2=kursim-1—–shteti falimenton!thjesht shkon në PS!!
  dikush mund të thotë “shumë i thjeshtuar”!?
  po!
  komplikimi bëhet për tu bërë dikush miliarder dhe shumë të tjerë skllevër!!

  Reply to this comment
  • Plaku Xhuxhumaku August 17, 12:53

   Mund te heshtesh dhe te dukesh si budalla, e mund te flasesh dhe te tregosh pa dyshim qe je budalla.

   Reply to this comment
   • anticensurë 25642654 August 18, 07:22

    koncentrat i koncentruar je o xhuho!!
    mendmet e tua janë aq të koncentruarra sa një e dhjerë e lënë një javë në këtë djell të nxehtë gushti!
    asqë e vë në dyshim budallallëkun tim!!por ajo që skuptoj është tëndi!!
    si mor debil ke lexuar një budallallëk që është më i lrtë se ti??
    po përse ke humbur kohën me budallenjt more debil!!ke plot të tjerë që mund ti lexosh!!ke markin,vjolën dhe shumë të tjerë koncentrate si ti!!
    ta kam thënë dhe herë të tjera,për piqu të më japësh një farë drejtimi!!thjeshtë ha më shumë dhe jo kaq pak sa ha!!të garantoj se do të ta dija për nder!!dikush duhet të pastrojë natyrën nga ndotja!!
    koqe gomari!!

    Reply to this comment
 25. Nje shqiptar August 17, 15:30

  Pse ra socializmi ne Shqiperi, me sakte perse ra ne tere boten sistemi socialist qe njohem ne? Shkrimi jep sakte shifrat po i largohet komentimit shkencor, analizave te thella dhe autori largohet nga ato shifra te verteta sikur ka frike nga ato, i mohon, megjithese i ka perpara syve. Socializmi ra si sistem per shume arsye qe vetem disa prej tyre sapo ceken ne siperfaqe. Komentuesit e mesiperm i kane plotesuar shume nga keto, madje me ton humori qe shpreh edhe keqardhje per sakrificat e medha qe beri nje brez endrrimtaresh dhe qe ne fund u zhgenjye. Renia e socializmit ne vitet 1989-1992, duket se vertetoi tezen e Marksit, qe socializmi mundet dhe do te fitoje ne tere vendet e botes njekohesisht. Me kete renie vihet ne pikepyetje teza e Leninit, qe socializmi mund te fitoje ne nje vend te vetem. Sot, ne kushtet qe sistemi financiar boteror zoterohet nga DOLLARI dhe financa fantazme e derivateve qe eshte dhjetra here me e madhe se prodhimi i tere planetit. teza e Marksit ka dale ne plan te pare. Dollari, apo pak banka, çdo mengjez percaktojne çmimin e monedhave ne bote, te lendeve te para, te arit, te naftes, te grurit dhe te çdo objekti tjeter. Si e pesoi Rusia, qe pasi pushtoi Krimene, brenda pak oresh rubla humbi dy here vleren e saj ndaj dollarit, kush ishte ajo force qe ben keto goditje? Obama e paralajmeroi Putinin: do te paguash per kete qe bere, dhe po paguan. Sot kemi vende si Venezuela, qe po perpiqet te ndertoje socializmin. Ky vend qe ka rezervat naftes me te medha ne bote vuan praktikisht nga nje inflacion me tre shifra dhe nga mungesa jetike madje edhe e letres higjenike. Po permend vetem nje fakt, forcen e sistemit financiar boteror te DOLLARIT : obligacionet e Venezueles sot kushtojne ne treg vetem 40 pike, me fjale te tjera me 40 dollare blen nje obligacion me vlere 100 dollaresh, qe te jep nje interes prej 25 perqind vjetor. Keto situata absurde financiare, qe prodhohen per qellime politike, krijohen sot ne tavoline brenda pak minutash nga DOLLARI, pasi njihen me hollesi prodhimi, konsumi, rezervat financiare dhe ekonomike te çdo vendi. Asnje dollar ne bote nuk leviz pa dijenine e bankave amerikane dhe fondeve spekullative (hegde) qe shesin e blejne ne boshellek miliarda dollare e prodhime te tjera financiare duke komanduar keshtu çmimin e çdo gjeje, e çdo objekti, e çdo shteti.
  Pasi vdiq Enveri, dikush ne Tirane u perpoq te luante me fondet hegde ne opcionin kembim dollaresh, rezultati ishte qe brenda pak sekondash u humben 200 milion dollare te shtetit shqiptar. Socializmi ne Shqiperi do te binte patjeter pasi nuk mund te perballonte rrethimin financiar: ne tregun boteror ne shisnim shume lire dhe blinim shume shtrenjte, pasi keto ishin çmimet politike qe na vendoste tregu i jashtem i komanduar nga perendimi. Kursimi qe mund te investohej ishte zero, madje negativ, zhvillimin me borxhe sikurse bente Greqia, Enveri nuk e deshironte, keshtu qe shkuam drejt boshellekut financiar. Socializmi ra vete, mbeti pa dollare, nuk e rrezoje askush ra nga varferia, nga injoranca financiare. Por e la vendin pa BORXHE. Beri shume mire Ramizi qe u terhoq me kohe pasi situata e rende ekonomike e vitit 1990, gjendja e Kosoves, mund te prodhonte nje kasaphane me fqinjet dhe ndoshta dhe lufte civile. Socializmi ne Shqiperi ra sipas Ramizit, sepse u be gabim me tufezimin. Eshte e vertete, sikurse eshte e vertete gabimet me bunkerizimin e vendit, me eleminimin total te sektorit privat qe Kina e sotme e zhvilloi dhe po e shfrytezon me sukses., ishte gabim qe ne momentet problemet ekonomike te vendit po acaroheshin u vendosen ne krye te shtetit militantet e Partise. Kjo u be per te ruajtur pushtetin dhe jo per te shpetuar vendin nga varferia. Keshtu ne vitet 75-85 u vendosen ne krye te shtetit dhe te Ministrive mjelese lopesh, shofera e karrociere dhe jo specialistet qe ne kete kohe nuk i mungonin vendit. Socializmi ra ne Shqiperi, por la pa buke dhe ne male 60 perqind te popullesise qe u detyrua te zbres ne fuhse dhe te zaptoje toka, ndersa ata qe ishin ne pushtet u kthyen ne hajdute e vodhen çfare munden, maskarejt shkaterruan industrine, kanalet kulluese, industrine nxjerrese, arsimin e larte e te mesem, akademine, etj. etj. dhe e gjithe kjo behej nen emrin te shkaterrojme SOCIALIZMIN.
  Jetoje prej shume vitesh ne nje vend te zhvilluar perendimor dhe ne nje province qe drejtohet me sukses qe nga viti 1945 nga komuniste te vendosur, qe ne i quanim revizioniste, qe kane ditur te ndertoje nje Kapitalizem- Socialist, ne kuptimin qe kane ndertuar sektorin shteteror, sektorin privat, sektorin kooperativit, artizanatin privat e kooperativist, sektorin jofitimprures etj. etj. Kjo lloje ekonomije e gjitheperfshirese nuk e ka braktisur asnjehere njeriun por i ka dhene kurdohere mundesi te prodhoje te punoje dhe te jetoje i lire dhe mire. Kudo ne bote studiohen me kujdes te mirat dhe te keqijat, sukseset dhe deshtimet, ne menyre qe nje popull apo nje shtet te ndertoje nje te ardhme dhe te mos perseris gabimet qe ne histori, kur perseriten, jane shume te dhimbeshme.

  Reply to this comment
 26. Agim Anastasi August 17, 15:57

  I dashur autor i ketij shkrimi. Socializmi si sistem nuk deshtoi vetem ne Shqiperi, qe te pranojme arsyetimin tuaj. Mendimi im eshte ndryshe krejt nga konkluzioni yt dhe shume mediave qe pa dashur bejne propaganda. Socializmi si sistem falimentoi ekonomikisht, ashtu si falimentojne sot shume firma. Shkaku per kete falimentim duhet kerkuar ne metodologjin e globalizmit ku ishte mbeshtetur drejtimi i ekonomise. Eshte perseri mbeshtetja te Globalizmi qe ka bere te vij deri te kjo krize e madhe, ku edhe vet sistemi kapitaliste eshte ne prak te falimentimit pa kthim.

  Reply to this comment
  • intelektuali August 17, 16:09

   Kesaj qe thua ti per Kapitalizmin i thone:

   QAJI HALLIN KALORESIT QE I VAREN KEMBET

   kur ti je duke u zvarritur si zhapik fushe me bolshevizmin e Saliut, Likes dhe Edvinit.

   Reply to this comment
 27. vezhguesi 2 August 17, 16:30

  DUKE PERSHENDETUR KOMENTUESIN E PARAFUNDIT ME NICKUN “SHQIPTAR”…
  ..me lejoni tju them se komenti I ketij fisniku eshte jo vetem brilant por dhe le ne erresire kete artikull te yllit te permetit.

  doja te shtoja vetem nje fakt:

  sa here gazeta Dita jep foto nga socjalizmi..nga enver hoxha gjithmone shoqerohen me foto nga me te keqiat dhe me ofenduese.

  shikoni me kujdes foton e ketij artikulli:

  foto eshte mare nga ndertimi I hekurudhes Durres Peqin rreth vitit 46-47 ne nje kohe qe shqiperia nuk kishte dhe ushqim per njerzit..nje popullsi 80-90 perqind analfabet & malarik..

  Pra pse japing keto moderator keto te nxijn socjalizmin..

  Pse nuk japing punen ne hidrocentalet e drinit qe I ngriti ai xhaxhi qe sot kane prodhuar mbi 30 miljard dollare dhe eshte faktori nr 1 qe ai vend nuk u dorzua se punonin arterjet e socjalizmit

  zoterinj te Dites

  ju lutem mos na I peshtirosni gazeten me keto fotografi

  Reply to this comment
  • Nje shqiptar August 17, 17:41

   Kjo foto e ndertimit te hekurudhes Durres Peqin 46-47 nuk me jep shqetesim, perkundrazi me ngjalle krenari si shqiptar, pasi shikoje popullit tim, sakrificat e tij per te ndertuar hekurudhen edhe pse i uritur, i zhveshur dhe pa mjetet e duhura te punes. Ajo qe me jep shqetesim, ndjeje dhimbje dhe me vjen keq per tere ate pune te madhe dhe djerse qe u derdhe per ta ndertuar, eshte gjendja e mjeruar qe e kane katandisur sot hekurudhen shqiptare. Me duket se Dita nuk ka gabuar me kete foto reale.

   Reply to this comment
   • intelektuali August 18, 11:25

    Po kjo ARRITJE e Enverit dhe e Partise a te ngjall krenari more DUDUM fanatik:

    https://www.youtube.com/watch?v=_Jk7zSopzBM

    Reply to this comment
    • Nje shqiptar August 18, 15:23

     Sigurisht qe jam krenar, pasi ne kete turme shqiptaresh te uritur qe sulet drejt perendimit me anijen Vlora isha edhe une. Jam sigurisht krenar pasi ishim ne emigrantet qe shpetuam vendin nga uria dhe skamja. Te metat ne qeverisjen e vendit perpara dhe pas viti 1992 mund ti analizosh me thelle ti si Intelektual qe je, une vetem vura ne dukje disa fakte matematike e financiare qe nje Intelektual i pergjitheshem, pa arsimin e duhur dhe te specializuar, e ka shume veshtire ti kuptoje.

     Reply to this comment
 28. valbona August 17, 16:45

  drejt keni paraqitr tabelat per vitet 1938-1979,por do te ishte mire te prezantoje keto tabela dei 2016,atehere dhe ai me fillore do ta kuptone se SOCIALIZMI U PRMBYS DHE JO SE DESHTOI

  Reply to this comment
  • anticensurë 25642654 August 18, 10:03

   valbona me “dy” fjalë e ke thënë të gjithën!të gjithë atë që përmeti nuk e ka përmëndur fare,atë që “ganiu” e ka thënë me pak humor!
   “SOCIALIZMI U PRMBYS DHE JO SE DESHTOI”
   përmeti “luftën e ftohtë” nuk e përmënd fare!!sikur kjo “luftë e ftohtë”,ky emër ti jetë dhënë ashtu si për gallatë!!
   45-90 patëm një luftë ekonomike!një luftë pa bomba e pa pushkë por me të njëjtën egërsi sikur të ishte luftë e nxehtë,luftë e vërtetë!!
   këtë luftë e fitoi më i fuqishmi!luftuan 150 shtete kundër 20ve!!është mëse normale që do të fitojë më i forti!!
   socializmi humbi luftën jo vetëm për shkak të forcës së kundërshtarit por dhe për shkak të mungesave të tij!!
   ai,socializmi,nuk mbajti shumë nga premtimet e tij!!
   -lirinë
   -barazinë
   është e vërtetë që barazia ka qënë më e madhe se në kapitalizëm,por me kalimin e kohës kjo barazi ndryshoi!!u krijuan dy klasa të padeklaruara që pak nga pak do të sillnin shpërbërjen e këtij sistemi,ose më mirë të them ndryshimin fillestar të tij!!
   liria e momenteve të parë!heqja e zinxhirëve të feudalizmit, në shumicën e rasteve,u këthye në vendosje zinxhirësh të rij!!ideollogjik dhe indoktrinues!!ajo liri që u premtua në fillim u zhduk për llogari të diktaturës së NJËSHIT.njësh që po të mos vdiste nuk luante nga karrigia!!
   bile në kubë dhe korenë e veriut u këthye në një trashëgimi pushteti!!
   për mendimin tim nuk është shumë e rëndësishme,falimentoi apo u përmbys?!nuk është e rëndësishme për çfar shkaku o fenomeni!?
   e rëndësishme është “çfar mësoi njerzimi”??
   si duket shumë pak!!
   pas luftës së dytë botërore,për arsye të ndryshme perëndimi mësoi shumë nga përvoja e tij!!
   u bashkua në vënd të ndarjes,luftrave të mëparëshme!githçka ka funksionuar pak a shumë mirë,por si duket sinusoida po kalon në krahun e budallallëkut!ndoshta mbaroi periudha e mënçurisë!!ndoshta njerzit u ngopën me seriozitet e mënçuri duhet të bëhet dhe pakë budallallëk,idiotësi!!
   pas hapjes demokrtike të ish BRSS,kemi një këthim në origjinë,autoritarizëm,diktaturë,pas një kulmi të demokracisë turke në qershor ’15,ku partia më e fuqishme nuk kishte mundësi të krijonte qeverinë dhe duhej patjetër të bashkpunonte deri me partinë që ajo e quante armike të kombit,kemi prap një këthim në origjinë,në sektaritet,në nacio-islamizmin e origjinës!!
   britania e madhe një nga shtyllat e eruopës këthehet si për “humor anglez” në një nga shkatërruesit e saj!!
   çdo të ndodhë më vonë??
   një luftë civile në turqi,apo një carizëm i ri në rusi,apo një rindarje e europës??
   shumë e vështirë për tu thënë!
   sidoqoftë për ta lidhur me socializmin komunist të përmbysur,të humbur në luftën e ftohtë,kemi socializin skandinav!!socializëm i ngritur në bazat e atyre elementëve që i munguan socializit të imponuar!!kemi socializmin,që do ta quja NATYRAL!socializëm i pjekur në kushte nomale të natyrës dhe jo i sforcuar,detyruar!!socializëm i rritur me ndërgjegjen e shoqërisë!!

   Reply to this comment
 29. paci August 18, 12:15

  Tema duhet te ishte , kujt i interesoi qe te shkatrroheshin arritjet e socializmit ne ekonomi , ne ushtri , ne arsim , ne industrine dhe ne vlerat shkencore dhe realitetin historik te Shqiprise .Kujt i intereson te deshtoje edhe kapitalizmi ne Shqiperi e te braktiset cdo dite e me shum nga shqiptaret ..

  Reply to this comment
 30. v2 August 18, 15:07

  per komentuesin “shqiptar”

  per komentin e dyte jam plotesisht dakort …,dhe une jam krenar per ate popull dhe per ate qeveri te atehershme qe I futi njerzit ne pune dhe nga 850 morracake ne 1945 e coi ne 3.5 miljon banore te arsimuar dhe te emencipuar

  kam nje moshe te atille qe dhe une kam punuar ne ate kohe si keto djelmosha me orar pa orar ne shi vape dhe me ushqim jo te mjaftueshem dhe ja kam bere hallall atij vendi.

  persa I perket fotografise duhet te pershtatet permbajtja e artikullit dhe ne kete qe po diskutojme le te vere moderator kete fotografi..por le ta shoqeroje dhe me disa fotografi me te civilizuara…per shembell te jape fotografite e makinave CENTAUR te fierzes dhe komanit si dy perlat e asaj periudhe..

  “Lufta” me fotografi ka dhe ajo anen e saj per te shtremberuar faktet reale..per shembell Blendi Fejziu nipi I tradhetarit Esat Pashe Toptanit ka bere dy libra..nje per Zogun dhe nje per Enverin dhe ne kopertinen e e sejcilit..zogut I ka vene nje fotografi si dhender kurse enverin e ka paraqitur si kufome…PRA keto jane monstrat e shtypit sotem..Le ta shajme sa te duan enverin por me keto fotografite sterre nuk e mbulojne faktin se ka qene nje nga udheheqsit me fotozhenik ne udheheqsit boterore dhe nje nga te vetmit qe I beri balle dy superfuqive edhe pse kishin bere plane per pushtim disa here..pra si mund te ndertonte socjalizmin ai vende me pushke ne krah ??

  Reply to this comment
  • Plaku Xhuxhumaku August 18, 18:35

   Po mer ti, Enver Byhtamani ishte aq fotozhenik saqe e kerkoi edhe Hollivudi, po ai tha nuk e tradhetoj marksizmen une dhe nuk shkoi.

   Or torrollak, po kujt i duhet pamja e jashtme e nje personi, sidomos kur eshte sterre i zi perbrenda?

   Reply to this comment
Shiko komentet

Komento

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*